Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGRUPA LM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Kawęczynek)

Dane Upadłego

 • Upadły: GRUPA LM Sp. z o.o.
 • Adres: Prosta 109, 05-507 Kawęczynek
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000350009,     NIP: 1231205694,     Regon:142281902

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 704/16, XVIII GUp 109/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1236/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-10-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Monika Mysiakowska-Choina

Dane Syndyka

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37813. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 109/19. [BMSiG-37928/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Grupy LM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kawęczynku (sygn. akt XVIII GUp 109/19), na mocy postanowienia z dnia 25 czerwca 2020 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 368 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe w zw. z art. 362 ustawy Prawo upadłościowe w zw. z art. 221 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w zw. z art. 224 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w zw. z art. w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37813

Dodano: 2020-07-30 14:54:42 przez Administrator

2020-01-08 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 679. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 109/19. [BMSiG-15/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Grupy LM Sp. z o.o. z siedzibą w Kawęczynku (sygn. akt XVIII GUp 109/19) syndyk złożył do akt postępowania ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w Czytelni Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Zarzuty przeciwko planowi podziału można wnosić do Sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 004/2020 (5894) z dnia 08 stycznia 2020 r. → Pozycja 679

Dodano: 2020-01-08 10:11:37 przez Administrator

2019-04-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 18226. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-17617/2019]

Syndyk masy upadłości Grupy LM Sp. z o.o. (sygn. akt X GUp 704/16) ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest nabycie przedsiębiorstwa Grupa LM Sp. z o.o. (KRS: 0000350009, NIP: 1231205694, REGON: 142281902). W skład przedsiębiorstwa wchodzi: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa); prawo własności nieruchomości przy ul. Prostej 109, 05-507 Słomczyn, w miejscowości Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna, dz. gruntu o nr. ewid. 96/25 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, o powierzchni 0,7778 ha wraz z zespołem wielofunkcyjnych budynków usługowych o pow. użytkowej 2 427,10 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA5M/00423117/6; prawa własności ruchomości wskazanych w załączniku; wierzytelności; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Cena wywoławcza: 1 382 307,82 zł netto (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa trzysta siedem 82/100 zł netto). Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 138 230,78 zł na rachunek bankowy masy upadłości Grupy LM Sp. z o.o. w upadłości w Banku Zachodnim WBK S.A. o numerze: 54 1090 1043 0000 0001 3352 6393, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 704/16” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, o godzinie 1130, w sali nr 119. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy są dostępne w aktach postępowania o sygnaturze X GUp 704/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, oraz będą przesyłane drogą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres: kancelaria@lewandowskikancelaria.pl.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 68/2019 (5707) z dnia 05 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18226

Dodano: 2019-04-05 21:09:29 przez Administrator

2018-10-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 43366. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-43131/2018]

Syndyk masy upadłości Grupy LM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kawęczynku (sygn. akt X GUp 704/16) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego przez Grupę LM Sp. z o.o. w Kawęczynku w całości, w skład którego wchodzi m.in. nieruchomość położona w miejscowości Kawęczynek przy ul. Prostej 109, objęta Księgą Wieczystą o numerze WA5M/00423117/6, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji. Cena wywoławcza: 2 303 846,36 złotych brutto. Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 230 384,64 złotych na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 54 1090 1043 0000 0001 3352 6393, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2018 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, o godzinie 1000, w Sali nr 120. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy są dostępne w aktach postępowania o sygnaturze X GUp 704/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) oraz będą przesyłane drogą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres: biuro@syndyklewandowski.pl.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 193/2018 (5581) z dnia 04 października 2018 r. → Pozycja 43366

Dodano: 2018-10-05 21:13:53 przez Administrator

2018-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 27215. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-26642/2018]

Syndyk masy upadłości Grupy LM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kawęczynku (sygn. akt X GUp 704/16) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego przez Grupę LM sp. z o.o. w Kawęczynku w całości, w skład którego wchodzi nieruchomość położona w miejscowości Kawęczynek, przy ul. Prostej 109, objęta Księgą Wieczystą o numerze WA5M/00423117/6, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji. Cena wywoławcza: 3.100.000,00 złotych netto. Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 310.000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 54 1090 1043 0000 0001 3352 6393, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2018 roku, do godziny 1500, w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2018 roku, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, o godzinie 1245, w sali nr 14. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy są dostępne w aktach postępowania o sygnaturze X GUp 704/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) oraz będą przesyłane drogą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres: biuro@syndyklewandowski.pl.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 120/2018 (5508) z dnia 22 czerwca 2018 r. → Pozycja 27215

Dodano: 2018-06-22 14:06:39 przez Administrator

2018-03-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10657. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-9875/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grupy LM sp. z o.o. z siedzibą w Kawęczynku (kod pocztowy: 05-507 poczta Słomczyn) przy ul. Prostej 109 (KRS 0000350009) (sygn. akt X GUp 704/16) w dniu 13 września 2017 roku została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można zgłaszać do listy sprzeciwy.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 50/2018 (5438) z dnia 12 marca 2018 r. → Pozycja 10657

Dodano: 2018-03-12 21:02:52 przez Administrator

2018-03-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9540. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-8799/2018]

Syndyk masy upadłości Grupy LM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kawęczynku (sygn. akt X GUp 704/16) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Prostej 109 w Kawęczynku, gminie Konstancin-Jeziorna, powiecie piaseczyńskim (powierzchnia gruntu: 0,7778 ha, powierzchnia budynku: 2 427,10 m2 ), dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00423117/6. Cena wywoławcza: 5 632 038,26 złotych brutto. Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 563 203,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 54 1090 1043 0000 0001 3352 6393, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2018 roku, do godziny 1600, w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, o godzinie 1000, w sali nr 14. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy są dostępne w aktach postępowania o sygnaturze X GUp 704/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), oraz będą przesyłane drogą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres: biuro@syndyklewandowski.pl.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 45/2018 (5433) z dnia 05 marca 2018 r. → Pozycja 9540

Dodano: 2018-03-05 20:55:06 przez Administrator

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42688. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-42740/2017]

Syndyk masy upadłości Grupy LM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kawęczynku (sygn. akt X GUp 704/16) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego przez Grupę LM Sp. z o.o. w Kawęczynku, w skład którego wchodzi nieruchomość poło- żona w miejscowości Kawęczynek przy ul. Prostej 109, objęta Księgą Wieczystą o numerze WA5M/00423117/6, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji. Cena wywoławcza: 3.455.769,55 złotych netto. Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 345.576,95 złotych na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 54 1090 1043 0000 0001 3352 6393 pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku, do godziny 1600, w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, o godzinie 1430, w sali nr 119. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty odbędzie się aukcja. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy są dostępne w aktach postępowania o sygnaturze X GUp 704/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) oraz będą przesyłane drogą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres: biuro@syndyklewandowski.pl.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42688

Dodano: 2017-11-15 18:58:27 przez Administrator

2017-09-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 33416. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-33803/2017]

Syndyk masy upadłości Grupy LM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kawęczynku (sygn. akt X GUp 704/16) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego przez Grupę LM Sp. z o.o. w Kawęczynku, w skład którego wchodzi nieruchomość poło- żona w miejscowości Kawęczynek przy ul. Prostej 109, objęta księgą wieczystą o numerze WA5M/00423117/6, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji. Cena wywoławcza: 4 607 692,72 zł netto. Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 460 769,27 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 54 1090 1043 0000 0001 3352 6393 pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2017 roku, do godziny 1530, w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, o godzinie 1500, w sali nr 120. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy są dostępne w aktach postępowania o sygnaturze X GUp 704/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) oraz będą przesyłane drogą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres: biuro@syndyklewandowski.pl.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 170/2017 (5307) z dnia 04 września 2017 r. → Pozycja 33416

Dodano: 2017-09-05 07:48:20 przez Administrator

2017-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 19331. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-18737/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym „Grupy LM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kawęczynku (kod pocztowy: 05-507 poczta Słomczyn) przy ul. Prostej 109 (KRS 0000350009) (sygn. akt X GUp 704/16) w dniu 28 kwietnia 2017 r. została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można zgłaszać do listy sprzeciwy.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 98/2017 (5235) z dnia 23 maja 2017 r. → Pozycja 19331

Dodano: 2017-05-24 21:14:47 przez Administrator

2017-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9410. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-8694/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym „Grupy LM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kawęczynku (kod pocztowy: 05-507 poczta Słomczyn), przy ul. Prostej 109 (KRS: 0000350009) (sygn. akt X GUp 704/16), w dniu 28 lutego 2017 r. została sporządzona lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można zgłaszać do listy sprzeciwy.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 52/2017 (5189) z dnia 15 marca 2017 r. → Pozycja 9410

Dodano: 2017-03-16 17:37:43 przez Administrator

2017-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9410. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-8694/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym „Grupy LM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kawęczynku (kod pocztowy: 05-507 poczta Słomczyn), przy ul. Prostej 109 (KRS: 0000350009) (sygn. akt X GUp 704/16), w dniu 28 lutego 2017 r. została sporządzona lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można zgłaszać do listy sprzeciwy.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 52/2017 (5189) z dnia 15 marca 2017 r. → Pozycja 9410

Dodano: 2017-03-16 17:37:43 przez Administrator

2017-01-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 61. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-35973/2016]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym „Grupy LM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kawęczynku (kod pocztowy: 05-507 poczta Słomczyn) przy ul. Prostej 109 (KRS: 0000350009) (sygn. akt X GUp 704/16) ukończono opis i oszacowanie nieruchomości, oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa wchodzących w skład masy upadłości. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędzi komisarz w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 1/2017 (5138) z dnia 2 stycznia 2017 r. → Pozycja 61

Dodano: 2017-01-02 19:28:11 przez Administrator

2016-11-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29027. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GU 1236/16. [BMSiG-29601/2016]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2016 roku, sygn. akt X GU 1236/16:
1. ogłosił upadłość „Grupa LM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kawęczynku (kod pocztowy: 05-507, poczta Słomczyn) przy ul. Prostej 109 (KRS: 0000350009),
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego;
5. uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 215/2016 (5100) z dnia 7 listopada 2016 r. → Pozycja 29027

Dodano: 2016-11-11 18:52:48 przez Administrator

2016-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29027. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GU 1236/16. [BMSiG-29601/2016]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2016 roku, sygn. akt X GU 1236/16:
1. ogłosił upadłość „Grupa LM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kawęczynku (kod pocztowy: 05-507, poczta Słomczyn) przy ul. Prostej 109 (KRS: 0000350009),
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego;
5. uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 215/2016 (5100) z dnia 7 listopada 2016 r. → Pozycja 29027

Pliki do pobrania

Dodano: 2016-11-11 18:52:40 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK