Grzegorz Czop Projekt w restrukturyzacji (Kraków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: Grzegorz Czop Projekt
 • Adres: ul. Ogrodnicza 3, 31-444 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 90060706071
 • NIP: 9452072385
 • Regon:363340460

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: KR1S/GRz-nu/3/2022, KR1S/GRz/1/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-04-29
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Zarządca sądowy

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU WNIOSKU O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Mateusz Ładyga - nadzorca układu przyjętego przez wierzycieli Grzegorza Czopa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Czop Projekt w restrukturyzacji, 31-444 Kraków, ul. Ogrodnicza 3, NIP: 9452072385, REGON: 363340460, PESEL: 90060706071, zgodnie z treścią art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej: p.r.), informuję, że w sprawie o sygnaturze akt: KR1S/GRz-nu/3/2022, w dniu 29 kwietnia 2022 r., został złożony wniosek o zatwierdzenie układu. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.
Zgodnie z treścią art. 222 ust. 3 p.r zd.2, poniżej wskazuję informacje, o których mowa w art. 219 ust. 1 p.r.
1. Dane Dłużnika
Dłużnikiem jest Grzegorz Czop prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Czop Projekt w restrukturyzacji, 31-444 Kraków, ul. Ogrodnicza 3, NIP: 9452072385, REGON: 363340460, PESEL: 90060706071
2. Propozycje układowe
1. Niniejsze propozycje układowe dotyczą wszystkich zobowiązań Grzegorza Czopa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Czop Projekt w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, NIP: 9452072385, REGON: 363340460, PESEL: 90060706071 (dalej: Dłużnik).
2. Układ uznaje się za wykonany w chwili spłaty każdemu z wierzycieli sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu niezależnie od liczby spłaconych przez Dłużnika rat układowych.

I. Podział wierzycieli na grupy obejmujący poszczególne kategorie interesów
Wierzyciele Dłużnika, którym przysługują wierzytelności objęte układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów:
Grupa 1 – Wierzyciele, którzy są bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz których kwota wierzytelności jest wyższa bądź równa 100 000,00 zł
Grupa 2 – Wierzyciele, którzy są bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz których kwota wierzytelności jest niższa niż 100 000,00 zł
Grupa 3 - Wierzyciele, których wierzytelności stanowi pomoc publiczną, tj. są objęte restrukturyzacją w sposób wskazany w art. 156 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne
Grupa 4 – Wierzyciele publicznoprawni, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy - Prawo Restrukturyzacyjne.
Grupa 5 – Wierzyciele, którzy nie są objęci grupą pierwszą albo drugą, albo trzecią, albo czwartą oraz jednocześnie ich wierzytelność jest niższa bądź równa 50 000,00 zł.
Grupa 6 – Wierzyciele, którzy nie są objęci grupą pierwszą albo drugą, albo trzecią, albo czwartą oraz jednocześnie ich wierzytelność jest wyższa niż 50 000,00 zł.

II. Propozycje układowe
Propozycje układowe dla Grupy 1 – Wierzyciele, którzy są bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz których kwota wierzytelności jest wyższa bądź równa 100 000,00 zł
1. Umorzenie w całości odsetek liczonych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Spłata pozostałych wierzytelności w dziewięćdziesięciu sześciu miesięcznych ratach, płatnych z odroczonym terminem płatności do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wysokość każdej z miesięcznych rat zostaje określona jako procent sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób:
- dla raty od 1 do 24 – nie mniej niż 0,40% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu;
- dla raty od 25 do 48 – nie mniej niż 1,00% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu;
- dla raty od 49 do 95 – nie mniej niż 1,40% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu;
- dla raty 96 – nie mniej niż 0,60% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
3. Pierwsza rata układowa płatna będzie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie pełnych trzech miesięcy od miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.
4. Dłużnik może dokonać spłaty zredukowanych wierzytelności w terminach wcześniejszych niż wynikających z ustępów 2, 3 powyżej.
Propozycje układowe dla Grupy 2 - Wierzyciele, którzy są bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz których kwota wierzytelności jest niższa niż 100 000,00 zł
1. Umorzenie w całości odsetek liczonych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Spłata pozostałych wierzytelności w sześćdziesięciu miesięcznych równych ratach, płatnych z odroczonym terminem płatności do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.
3. Pierwsza rata układowa płatna będzie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie pełnych trzech miesięcy od miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.
4. Dłużnik może dokonać spłaty zredukowanych wierzytelności w terminach wcześniejszych niż wynikających z ustępów 2, 3 powyżej.
Propozycje układowe dla Grupy 3 – Wierzyciele, których wierzytelności stanowi pomoc publiczną, tj. są objęte restrukturyzacją w sposób wskazany w art. 156 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
1. Wykonanie umów będących podstawą istnienia wierzytelności w całości, a tym samym spłatę w całości wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi przewidzianymi w tych umowach, za wyjątkiem zmiany wynikającej z ustępu 2 i 3 poniżej.
2. Spłata wierzytelności w równych miesięcznych ratach kapitałowych, płatnych z odroczonym terminem płatności do piętnastego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Ostateczny termin spłaty zadłużenia to 15 stycznia 2027 r. Odsetki naliczane będą wg. postanowień umowy będącej podstawą istnienia wierzytelności, przy czym w okresach z nieokreśloną wysokością oprocentowania odsetek te będą wynosiły najwyższą przewidywaną umową wartość.
3. Odroczenie terminu płatności w ten sposób, iż pierwsza rata układowa płatna będzie do ostatniego dnia miesiąca kończącego pierwszy kwartał kalendarzowy następujący po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu;
4. Dłużnik może dokonać spłaty zredukowanych wierzytelności w terminach wcześniejszych niż wynikających z pkt. 2, 3 powyżej;
Propozycje układowe dla Grupy 4 – Wierzyciele publicznoprawni, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy - Prawo Restrukturyzacyjne.
1. Spłata wierzytelności w pełnej wysokości łącznej sumy wierzytelności.
2. Spłata wierzytelności w sześćdziesięciu miesięcznych równych ratach, płatnych z odroczonym terminem płatności do piętnastego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Ostatnia rata wyrównująca może być innej wysokości.
3. Odroczenie terminu płatności w ten sposób, iż pierwsza rata układowa płatna będzie do ostatniego dnia miesiąca kończącego pierwszy kwartał kalendarzowy następujący po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu;
4. Dłużnik może dokonać spłaty zredukowanych wierzytelności w terminach wcześniejszych niż wynikających z pkt. 2, 3 powyżej;
Propozycje układowe dla Grupy 5 – Wierzyciele, którzy nie są objęci grupą pierwszą albo drugą, albo trzecią, albo czwartą oraz jednocześnie ich wierzytelność jest niższa bądź równa 50 000,00 zł.
1. Umorzenie w całości odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Umorzenie w całości wszelkich pozostałych objętych układem należności ubocznych.
2. Spłata wierzytelności w trzydziestu sześciu miesięcznych równych ratach, płatnych z odroczonym terminem płatności na koniec każdego kolejnego miesiąca.
3. Pierwsza rata układowa płatna będzie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie pełnych trzech miesięcy od miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.
4. Dłużnik może dokonać spłaty zmniejszonych wierzytelności w terminach wcześniejszych niż wynikających z pkt 1, 2 powyżej.
Propozycje układowe dla Grupy 6 - Wierzyciele, którzy nie są objęci grupą pierwszą albo drugą, albo trzecią, albo czwartą oraz jednocześnie ich wierzytelność jest wyższa niż 50 000,00 zł.
1. Umorzenie w całości odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Umorzenie w całości wszelkich pozostałych objętych układem należności ubocznych.
2. Spłata wierzytelności w sześćdziesięciu miesięcznych równych ratach, płatnych z odroczonym terminem płatności na koniec każdego kolejnego miesiąca.
3. Pierwsza rata układowa płatna będzie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie pełnych trzech miesięcy od miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.
4. Dłużnik może dokonać spłaty zmniejszonych wierzytelności w terminach wcześniejszych niż wynikających z pkt 1, 2 powyżej.

I. Wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem, a jeżeli propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na grupy - również liczby wierzycieli i sumy wierzytelności poszczególnych grup oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadających wierzycielom głosującym za układem w każdej grupie.
Głosowanie nad układem odbyło się w trybie samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika (art. 212 PR). Dłużnik posiada 8 wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności oraz jedną wierzytelność sporną. Suma wierzytelności wierzycieli uprawnionych do głosowania wynosi 793 988,80 zł, a siła głosu wynosi 742 789,35 zł. Suma wierzytelności spornych wynosi 78 864,25 zł.
Nadzorca układu informuje, iż wobec braku wprost w ustawie przepisów regulujących liczenie głosów w postępowaniu o zatwierdzenie układu bez zwoływania zgromadzenia wierzycieli wyniki głosowania zostały policzone na zasadzie analogi z ustawy tj. na podstawie przepisu art. 119 p.r.
Wynik głosowania w każdej z grup przedstawiają się następująco:
- Grupa 1: głosowało dwóch wierzycieli objętych tą Grupą. Za układem głosowała siła głosu w kwocie 292 676,66 zł, a przeciw układowi w wysokości 144 825,51 zł. Jeden wierzyciel był za układem i jeden przeciw układowi w związku z tym nie osiągnięto większości osobowej i układ w Grupie 1 nie został przegłosowany;
- Grupa 2: głosował jeden wierzyciel oddając głos „za układem” z siłą głosu w kwocie 57 153,10 zł. Wobec czego układ w Grupie 2 został przegłosowany;
- Grupa 3: nie głosował żaden wierzyciel w związku z tym układ nie został przegłosowany.
- Grupa 4: głosował jeden wierzyciel który jako jedyny jest objętą tą grupą oddając głos „za układem” z siłą głosu w kwocie 59 793,33 zł. Wobec czego układ w Grupie 4 został przegłosowany;
- Grupa 5: głosował jeden wierzyciel oddając głos „za układem” z siłą głosu w kwocie 8 269,68 zł. Wobec czego układ w Grupie 5 został przegłosowany;
- Grupa 6: nie głosował żaden wierzyciel w związku z tym układ nie został przegłosowany.
Łącznie czterech wierzycieli zagłosowało „Za układem” z łączną siła głosu wynoszącą 417 892,77 zł oraz jeden wierzyciel zagłosował „Przeciwko Układowi” z siłą głosu wynoszącą 144 825,51 zł. Wobec czego zarówno większość osobowa (4 głosy za w stosunku do 5 wszystkich) jak i kapitałowa (74,26% za układem i 25,74% przeciw układowi) została osiągnięta. Nadzorca układu stwierdził, że stosownie do treści art. 119 ust. 2 i 3 p.r. układ został przyjęty.

Mateusz Ładyga
Nadzorca układu
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00115
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 20:03:59
 • Administrator

2022-05-10 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, VIII Wydz.Gosp.dla spraw upad.i restrukt w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest Grzegorz Czop prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Czop Projekt,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GRz sygn. akt KR1S/GRz/1/2022
wniosku dłużnika, złożonego w dniu 29 kwietnia 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220510/00010
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-10 20:24:47
 • Administrator

2022-01-17 Obwieszczenie w KRZ o ustaleniu dnia układowego

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu, którym jest Mateusz Ładyga w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Grzegorz Czop prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Czop Projekt, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 lutego 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Grzegorz Czop prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Czop Projekt;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 90060706071;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Kraków;
4. adres dłużnika to: ul. Ogrodnicza 3, 31-444 Kraków;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Kraków;
6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220117/00012
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-01-17 16:10:05
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK