Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGrzelec Piotr w upadłości likwidacyjnej (Motkowice)

Dane Upadłego

 • Upadły: Grzelec Piotr
 • Adres: , Motkowice
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 64032403479,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 148/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 74/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Róziewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: TS RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o.
 • Numer licencji: 127
 • Adres: ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 22 749 16 55

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30733. Grzelec Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 148/18. [BMSiG-30519/2019]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 28 maja 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności Piotra Grzelca, nr PESEL 64032403479, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 148/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30733

Dodano: 2019-06-11 21:05:11 przez Administrator

2019-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21889. Grzelec Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 148/18. [BMSiG-21444/2019]

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Piotra Grzelca ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nowej 36 w miejscowości Motkowice, gm. Imielno, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, obejmującej działki ewidencyjne numer 511 i 512, w obrębie numer 13, o łącznej powierzchni 15.800 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KI1J/00060781/1. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, a także dwoma budynkami gospodarczymi (szklarniami). Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym jest niewykończony. Budynek posiada dwa osobne wejścia, jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania i wentylację grawitacyjną. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi: 175,20 m2 . Powierzchnia użytkowa budynków gospodarczych (szklarni) wynosi: 182,52 m2 . Dla przedmiotowego terenu uchwalone jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Imielno nr VI/30/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, nieruchomość leży w strefie terenów zabudowy zagrodowej i terenów rolniczych. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 352 540,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych). Oferty należy składać do dnia 15 maja 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Piotra Grzelca w Santander Bank Polska S.A. o nr 60 1090 2835 0000 0001 2959 0956, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt V GUp 148/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 maja 2019 roku, o godzinie 1430, w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy z dnia 21 września 2018 roku, sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Michała Kulę jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600, oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 148/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Szczegółowe warunki przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków przetargu oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk TS Restrukturyzacje sp. z o.o.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 81/2019 (5720) z dnia 25 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21889

Dodano: 2019-04-26 09:44:09 przez Administrator

2018-07-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 30258. Grzelec Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 74/18, V GUp 148/18. [BMSiG-29955/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 czerwca 2018 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Piotra Grzelca o ogłoszenie upadłości dłużnika Piotra Grzelca, sygn. akt V GU 74/18, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Grzelca, nr PESEL 64032403479, zamieszkałego w Motkowicach, ulica Nowa, numer domu 36, kod pocztowy 28-313;
II. określić, że upadły Piotr Grzelec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki TS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000499447);
V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia;
VIII. określić, że upadły Piotr Grzelec ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 148/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 132/2018 (5520) z dnia 10 lipca 2018 r. → Pozycja 30258

Dodano: 2018-07-10 16:04:14 przez Administrator

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 30258. Grzelec Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 74/18, V GUp 148/18. [BMSiG-29955/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 czerwca 2018 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Piotra Grzelca o ogłoszenie upadłości dłużnika Piotra Grzelca, sygn. akt V GU 74/18, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Grzelca, nr PESEL 64032403479, zamieszkałego w Motkowicach, ulica Nowa, numer domu 36, kod pocztowy 28-313;
II. określić, że upadły Piotr Grzelec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki TS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000499447);
V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia;
VIII. określić, że upadły Piotr Grzelec ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 148/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 132/2018 (5520) z dnia 10 lipca 2018 r. → Pozycja 30258

Dodano: 2018-07-10 16:04:10 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK