GTC FORCE Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Krosno)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: GTC FORCE Sp. z o.o.
 • Adres: K. Pużaka 37, 38-400 Krosno
 • Województwo: Podkarpackie
 • KRS: 0000390714
 • NIP: 6342789399
 • Regon:242090406
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GRz 1/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-10
 • Sędzia Komisarz: N/D
 • Imię i nazwisko: Janusz Mieczysław Kaźmierczak
 • Numer licencji: 43
 • Adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: -

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 64112. GTC FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie. KRS 0000390714. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lipca 2011 r., sygn. akt V GRz 1/20. [BMSiG-65045/2020]

Nadzorca układu GTC FORCE Sp. z o.o. w Krośnie (KRS 0000390714) informuje, że w sprawie o zatwierdzenie układu wydano poniższe postanowienie zatwierdzające układ: sygn. akt V GRz 1/20 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w składzie: Przewodniczący: sędzia Rafał Mnich, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2020 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużnika GTC FORCE Sp. z o.o. w Krośnie o zatwierdzeniu układu, na podstawie art. 223 pr. rest. w zw. z art. 233 pr. rest. i art. 342 pr. rest., postanawia:
I. zatwierdzić układ przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu wobec: GTC FORCE Sp. z o.o. w Krośnie, KRS 0000390714, przewidujący:
a) umorzenie odsetek sprzed dnia układowego i nienaliczanie odsetek po dniu układowym oraz umorzenie kosztów sądowych i egzekucyjnych,
b) umorzenie 70% należności głównych,
c) spłata nieumorzonych należności w 32 równych kwartalnych ratach, z których pierwsza płatna w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
II. wskazać, że przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. rest. Uzasadnienie W dniu 15 lipca 2020 r. nadzorca układu dłużnika GTC FORCE Sp. z o.o. w Krośnie zawiadomił Sąd o dokonaniu obwieszczenia w dniu 13 lipca 2020 r. o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika oraz o ustaleniu dnia układowego na 10 lipca 2020 r.
Następnie w dniu 5 października 2020 r. dłużnika GTC FORCE Sp. z o.o. w Krośnie wniósł o zatwierdzenie układu przyjętego w wyniku samodzielnego zbierania głosów o następującej treści:
a) umorzenie odsetek sprzed dnia układowego i nienaliczanie odsetek po dniu układowym oraz umorzenie kosztów sądowych i egzekucyjnych,
b) umorzenie 70% należności głównych, c) spłata nieumorzonych należności w 32 równych kwartalnych ratach, z których pierwsza płatna w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Dłużnik podniósł, iż uprawnionych do głosowania było 43 wierzycieli na kwotę wierzytelności objętej z mocy prawa układem 15.346.863,26 zł.
Za układem głosowało 24 wierzycieli posiadających wierzytelności na kwotę 10.976.484,73 zł. Tym samym za układem głosowała większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mająca łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Do wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik dołączył dokumenty wymienione w art. 219 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U., poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr. rest.), w tym sprawozdanie nadzorcy układu, spełniające wymogi, o jakich mowa w art. 220 wskazanej ustawy, w którym nadzorca stwierdził przyjęcie układu. Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:
Uprawnionych do głosowania nad układem było 43 wierzycieli.
Łączna suma wszystkich wierzytelności ujętych w kartach do głosowania wynosiła 15.471.763,26 zł, w tym wierzytelność Urzędu Skarbowego w Krośnie w wysokości 124.900 zł, zabezpieczona zastawem skarbowym. Wobec niewyrażenia zgody przez wierzyciela na objęcie jej układem, suma wierzytelności uprawniająca do głosowania nad układem wynosiła 15.346.863,26 zł
Za układem opowiedziało się 24 wierzycieli mających łącznie wierzytelności na kwotę 10.976.484,73 zł. Stanowi to więcej niż 2/3 sumy wierzytelności przysługujących wszystkim wierzycielom uprawnionym do głosowania. 2/3 tych wierzytelności to kwota 10.231.242,17 zł. Suma wierzytelności spornych wynosi 1.180.077 zł, co nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania. 15% tych wierzytelności to kwota 2.302.029,49 zł. Spośród 43 wierzycieli uprawnionych do głosowania 7 nie oddało głosu, jednakże doręczono im karty do głosowania na co najmniej 3 tygodnie przed złożeniem w Sądzie wniosku o zatwierdzenie układu, przy czym w przypadku wierzyciela ELNAFT Sp. z o.o. w Trąbkach Wielkich kartę do głosowania wysłano na błędny adres, bo nieujawniony w rejestrze. Nie miało to jednak żadnego wpływu na ostateczny wynik głosowania. Sąd Rejonowy zważył, co następuje: Zgodnie z treścią art. 217 ust. 1 pr. rest. układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem. W niniejszej sprawie, jak wyżej ustalono, doszło do spełnienia warunku większości osobowej i kapitałowej w głosowaniu nad układem. Na gruncie przedmiotowej sprawy oznacza to, iż układ został przyjęty poprzez uzyskanie określonych w art. 217 ust. 1 pr. rest. większości osobowej i kapitałowej. Sąd nie stwierdził, aby w rozpatrywanej sprawie zachodziły okoliczności uzasadniające odmowę zatwierdzenia przyjętego układu. Dłużnik prawidłowo określił dzień układowy, jak również kwoty do głosowania.
Za układem zagłosowała prawidłowo większość osobowa i kapitałowa - co zostało szczegółowo ustalone powyżej. Sposób przeprowadzenia głosowania należy również uznać za prawidłowy. Również żaden z wierzycieli nie złożył zastrzeżeń, jak również Urząd Skarbowy w Krośnie nie złożył opinii w przedmiocie udzielenia pomocy publicznej, co wynika z dokumentów sporządzonych przez nadzorcę układu. W konsekwencji nadzorca układu stwierdził przyjęcie układu. Z tych przyczyn na podstawie 223 pr. rest. w zw. z art. 233 pr. rest. należało orzec, jak w sentencji postanowienia.
W zakresie orzeczenia jak w pkt II należy wskazać, że zgodnie z art. 223 ust. 2 pr. rest. w postanowieniu o zatwierdzeniu układu wskazuje się podstawę jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, w postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter główny czy uboczny. Ustawodawca wskazał z art. 342 pr. rest., że do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich należą sprawy restrukturyzacyjne, jeżeli w Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. Sądom polskim przysługuje również jurysdykcja, jeżeli dłużnik prowadzi w Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą albo ma miejsce zamieszkania lub siedzibę albo majątek. Wyłączna jurysdykcja sądów polskich, regulowana przepisem ust. 1, jest uzależniona głównie od posiadania przez dłużnika w Polsce „głównego ośrodka podstawowej działalności”, za który można uważać zwłaszcza miejsce siedziby lub zamieszkania dłużnika (analogia do art. 379 pkt 2 PrUp). Przy interpretacji tego pojęcia można uwzględniać także następujące kryteria:
1. miejsce lokalizacji głównego przedsiębiorstwa lub zakładu, który jest najważniejszy dla dłużnika z punktu widzenia technologicznego lub wielkości uzyskiwanych przychodów;
2. miejsce siedziby organu zarządzającego, w której podejmowane są główne decyzje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub w której dokonuje się większość transakcji związanych z tą działalnością;
3. miejsce, w którym świadczy pracę największa liczba pracowników danego przedsiębiorcy;
4. główne miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania zobowiązań podatkowych (w tym przedmiocie por. ponadto przepisy art. 19 ust. 1-3 PrUp). Jak wynika z dokumentów dołączonych do wniosku, w tym informacji z KRS dłużnika oraz danych przedstawionych przez nadzorcę układu, zarówno główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, jak i jego majątek i siedzibą mieszczą się w Polsce. Uwzględniając zatem powyższe ustalenia, należało orzec jak w pkt II sentencji na podstawie art. 342 ust. 1 pr. rest.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64112
 • Dodano: 2020-11-18 20:57:49
 • Administrator

2020-10-29 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 58980. GTC FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie. KRS 0000390714. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lipca 2011 r. [BMSiG-60233/2020]

Nadzorca układu GTC FORCE Sp. z o.o. w Krośnie informuje, iż do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, dłużnik GTC FORCE Sp. z o.o., ul. Kazimierza Pużaka 37, 38-400 Krosno (KRS 0000390714) reprezentowany przez zarząd w osobach: Jacek Piotrowicz oraz Adam Markowski, złożył wniosek o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Propozycje układowe w postępowaniu o zatwierdzenie układu GTC FORCE Sp. z o.o. w Krośnie:
1) umorzenie odsetek sprzed dnia układowego i nie naliczanie odsetek po dniu układowym oraz umorzenie kosztów sądowych i egzekucyjnych;
2) umorzenie 70% należności głównych;
3) spłata nieumorzonych należności w 32 równych kwartalnych ratach, z których pierwsza płatna w terminie do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
W głosowaniu uczestniczyło 43 wierzycieli z sumą wierzytelności uprawniającej do głosowania w wysokości 15 346 863,26 zł. Z czego za układem głosowało 24 wierzycieli posiadających wierzytelności na kwotę 10 976 484,76 zł.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 212/2020 (6102) z dnia 29 października 2020 r. → Pozycja 58980
 • Dodano: 2020-10-29 19:28:11
 • Administrator

2020-07-13 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34150. GTC FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie. KRS 0000390714. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lipca 2011 r. [BMSiG-34493/2020]

GTC FORCE Sp. z o.o., ul. Kazimierza Pużaka 37, 38-400 Krosno, KRS nr 0000390714 (dalej jako „Dłużnik”) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Janusz Kaźmierczak (nr licencji 43). Adres do doręczeń: ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik. Adres email: janlex2013@gmail.com. Dniem układowym jest 10 lipiec 2020 roku.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 134/2020 (6024) z dnia 13 lipca 2020 r. → Pozycja 34150
 • Dodano: 2020-07-13 20:57:55
 • Administrator

2020-07-10 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34150. GTC FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie. KRS 0000390714. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lipca 2011 r. [BMSiG-34493/2020]

GTC FORCE Sp. z o.o., ul. Kazimierza Pużaka 37, 38-400 Krosno, KRS nr 0000390714 (dalej jako „Dłużnik”) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Janusz Kaźmierczak (nr licencji 43). Adres do doręczeń: ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik. Adres email: janlex2013@gmail.com. Dniem układowym jest 10 lipiec 2020 roku.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 134/2020 (6024) z dnia 13 lipca 2020 r. → Pozycja 34150

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-07-13 20:57:43
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK