Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęHalina Kacprzak RAIDO-SABER w upadłości likwidacyjnej (Gdynia)

Dane Upadłego

 • Upadły: Halina Kacprzak RAIDO-SABER
 • Adres: Przemysława 14, 81-523 Gdynia
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 52051608140,     NIP: 5831069652,     Regon:190506031

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 222/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 701/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-11-21
 • Sędzia Komisarz: ASR Łukasz Piotrowicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Grażyna Ossowska-Mazurek
 • Numer licencji: 294
 • Adres: H. Lange 12A, 83-200 Starogard Gdański
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 504 271 728

2019-07-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36175. Kacprzak Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RAIDO-SABER Halina Kacprzak w Gdyni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 222/18. [BMSiG-36052/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Kacprzak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą RAIDO-SABER Halina Kacprzak z s. w Gdyni prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 222/18, zawiadamia, że syndyk sporządził listę wierzytelności datowaną na dzień 10 czerwca 2019 r., którą w dniu 11 czerwca 2019 r. przedłożył Sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 133/2019 (5772) z dnia 11 lipca 2019 r. → Pozycja 36175

Dodano: 2019-07-11 10:44:53 przez Administrator

2019-07-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 35635. Kacprzak Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RAIDO - SABER Halina Kacprzak w Gdyni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 222/18. [BMSiG-35348/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Kacprzak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą RAIDO - SABER Halina Kacprzak z s. w Gdyni prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 222/18, zawiadamia, że syndyk sporządził listę wierzytelności datowaną na dzień 10 czerwca 2019 r., którą w dniu 11 czerwca 2019 r. przedłożył Sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 131/2019 (5770) z dnia 09 lipca 2019 r. → Pozycja 35635

Dodano: 2019-07-09 10:40:35 przez Administrator

2019-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 13682. Kacprzak Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RAIDO-SABER Halina Kacprzak w Gdyni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 222/18. [BMSiG-13143/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Kacprzak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: RAIDO-SABER Halina Kacprzak z s. w Gdyni prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą akt VI GUp 222/18, zawiadamia, że zostały ukończone opisy i oszacowania wchodzących w skład masy nieruchomości: - Prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 2724, o powierzchni 549 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 314,9 m2 położonej w Gdyni-Orłowie przy ulicy Przemysława 14, wpisanej do Księgi Wieczystej KW GD1Y/00009550/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych. - Prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 867, o powierzchni 387 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 191,2m2 położonej w Gdyni- -Chwarznie przy ulicy Prostokątnej 2, wpisanej do Księgi Wieczystej KW GD1Y/00015131/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Opisy i oszacowania nieruchomości przekazane przez syndyka Sędziemu komisarzowi i złożone do akt postępowania są do wglądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu). Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 ustawy Prawo Upadłościowe, zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 52/2019 (5691) z dnia 14 marca 2019 r. → Pozycja 13682

Dodano: 2019-03-14 22:44:04 przez Administrator

2019-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 13683. Kacprzak Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RAIDO-SABER Halina Kacprzak w upadłości w Gdyni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 222/18. [BMSiG-13151/2019]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Haliny Kacprzak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: RAIDO- -SABER Halina Kacprzak w upadłości z siedzibą w Gdyni, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 222/18, na mocy art. 320 ustawy - Prawo Upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 20 lutego 2019 r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości:
1. Prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 2724, o powierzchni 549 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 314,9 m2 , położonej w Gdyni Orłowie przy ulicy Przemysława 14, wpisanej do Księgi Wieczystej KW GD1Y/00009550/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą: 1.552.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 867, o powierzchni 387 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 191,2 m2, położonej w Gdyni Chwarznie przy ulicy Prostokątnej 2, wpisanej do Księgi Wieczystej KW GD1Y/00015131/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą: 534.000,00 zł (pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Anna Morawska, z dopiskiem „PRZETARG Sygn. akt VI GUp 222/18” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Na kopercie należy podać dane oferenta oraz określić nieruchomość, której oferta dotyczy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2019 r., o godz. 1015, Sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy: Halina Kacprzak RAIDO-SABER w upadłości, ul. Balladyny 24, 81-524 Gdynia, prowadzony w banku Santander Bank Polska SA o numerze: 06 1090 2620 0000 0001 4195 4037, i złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu. Regulamin Przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu), oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A, tel. nr 504 271 728, e-mail: mazsyndyk@wp.pl

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 52/2019 (5691) z dnia 14 marca 2019 r. → Pozycja 13683

Dodano: 2019-03-14 22:44:38 przez Administrator

2018-12-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57719. Kacprzak Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Halina Kacprzak Raido-Saber w Gdyni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 701/18, VI GUp 222/18. [BMSiG-57243/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., o sygn. akt VI GU 701/18, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Haliny Kacprzak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Halina Kacprzak Raido-Saber, pod adresem: ul. Przemysława 14 w Gdyni, PESEL 52051608140,
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza - Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Morawską,
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza,
VI. wyznaczyć syndyka Grażynę Ossowską-Mazurek nr licencji 294,
VII. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19) określając, że postępowanie ma charakter główny.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części pkt VII dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Anny Morawskiej, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 222/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 251/2018 (5639) z dnia 31 grudnia 2018 r. → Pozycja 57719

Dodano: 2018-12-31 17:20:20 przez Administrator

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57719. Kacprzak Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Halina Kacprzak Raido-Saber w Gdyni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 701/18, VI GUp 222/18. [BMSiG-57243/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., o sygn. akt VI GU 701/18, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Haliny Kacprzak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Halina Kacprzak Raido-Saber, pod adresem: ul. Przemysława 14 w Gdyni, PESEL 52051608140,
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza - Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Morawską,
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza,
VI. wyznaczyć syndyka Grażynę Ossowską-Mazurek nr licencji 294,
VII. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19) określając, że postępowanie ma charakter główny.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części pkt VII dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Anny Morawskiej, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 222/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 251/2018 (5639) z dnia 31 grudnia 2018 r. → Pozycja 57719

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-12-31 17:20:12 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK