Harwarth Krzysztof (Zabrze)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Harwarth Krzysztof
 • Adres: , Zabrze
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 70032603276

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XII GUp 292/20
 • Data wszczęcia postępowania: 0000-00-00
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Jędrzej Adam Minkus
 • Numer licencji: 307
 • Adres: W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 32 260 80 46

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25270. Harwarth Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 292/20. [BMSiG-24743/2022]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Krzysztofa Harwartha zawiadamia, iż dnia 8.04.2022 r. syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Gliwicach (po uprzednim umówieniu się na przeglądanie za pośrednictwem BOI tut. Sądu). W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele, których wierzytelności zostały wciągnięte na listę wierzytelności mogą wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25270
 • Dodano: 2022-05-12 10:13:14
 • Administrator

2022-02-16 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 8814. Harwarth Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 292/20. [BMSiG-8052/2022]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 292/20, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Harwartha, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 032/2022 (6431) z dnia 16 lutego 2022 r. → Pozycja 8814
 • Dodano: 2022-02-16 11:38:43
 • Administrator

2021-10-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania

Poz. 66887. Harwarth Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 292/20. [BMSiG-66065/2021]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 292/20 postanowiono zmienić tryb prowadzonego postępowania upadłościowego wobec dłużnika Krzysztofa Harwartha, PESEL 70032603276, zamieszkałego w Zabrzu, wskazując, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 208/2021 (6353) z dnia 26 października 2021 r. → Pozycja 66887
 • Dodano: 2021-10-26 18:15:24
 • Administrator

2020-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54874. Harwarth Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 569/20, XII GUp 292/20. [BMSiG-56237/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 569/20, ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Harwartha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu, o numerze PESEL 70032603276. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 292/20. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/ zarządzenia do tutejszego sadu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 202/2020 (6092) z dnia 15 października 2020 r. → Pozycja 54874
 • Dodano: 2020-10-15 16:47:37
 • Administrator

0000-00-00 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54874. Harwarth Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 569/20, XII GUp 292/20. [BMSiG-56237/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 569/20, ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Harwartha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu, o numerze PESEL 70032603276. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 292/20. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/ zarządzenia do tutejszego sadu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 202/2020 (6092) z dnia 15 października 2020 r. → Pozycja 54874
 • Dodano: 2020-10-15 16:47:35
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK