Hejnoł Janina w upadłości likwidacyjnej (Mikolów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Hejnoł Janina
 • Adres: , Mikolów
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 73102413047

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: X GUp 118/20/8
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-06-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Magdalena Grabowska

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Mariusz Jerzy Ścibich
 • Numer licencji: 715
 • Adres: Zabrska 14/14, 40-083 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 696 137 063

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału


Poz. 25271. Hejnoł Janina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 118/20/5. [BMSiG-24768/2022]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Janiny Hejnoł, sygn. akt X GUp 118/20/5, syndyk w dniu 13 grudnia 2021 roku sporządził i złożył odrębny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój 101, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o oddzielnym planie podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji (art. 339, 348 p.u.n.) mogą wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25271
 • Dodano: 2022-05-12 10:13:24
 • Administrator

2021-04-13 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23726. Hejnoł Janina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 118/20. [BMSiG-22531/2021]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Janiny Hejnoł, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mikołowie, przy ul. Kochanowskiego 5/10, posiadającej PESEL 73102413047, w sprawie o sygn. akt X GUp 118/20, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 marca 2021 r., syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 70/2021 (6215) z dnia 13 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23726

 • Dodano: 2021-04-13 11:38:37
 • Administrator

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32309. Hejnoł Janina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1118/19/2, X GUp 118/20/8. [BMSiG-32287/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r., sygn. akt X GU 1118/19/2 ogłoszona została upadłość dłużniczki Janiny Hejnoł, zamieszkałej w Mikołowie, ul. Kochanowskiego 5/10, posiadającej numer PESEL 73102413047, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Grabowską, a na Syndyka masy upadłości Mariusza Ścibicha (Ścibich), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 715. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 118/20/8. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 118/20/8. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32309
 • Dodano: 2020-07-06 13:52:34
 • Administrator

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32309. Hejnoł Janina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1118/19/2, X GUp 118/20/8. [BMSiG-32287/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r., sygn. akt X GU 1118/19/2 ogłoszona została upadłość dłużniczki Janiny Hejnoł, zamieszkałej w Mikołowie, ul. Kochanowskiego 5/10, posiadającej numer PESEL 73102413047, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Grabowską, a na Syndyka masy upadłości Mariusza Ścibicha (Ścibich), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 715. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 118/20/8. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 118/20/8. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32309
 • Dodano: 2020-07-06 13:52:29
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK