Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęINVEST-CONSULT GROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Miłoszyce)

Dane Upadłego

 • Upadły: INVEST-CONSULT GROUP Sp. z o.o.
 • Adres: Wrocławska 33A, 55-220 Miłoszyce
 • Województwo: Dolnośląskie
 • KRS: 0000322000,     NIP: 8951944176,     Regon:020931125

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 178/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 107/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-12
 • Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Horobiowski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Katarzyna Piórkowska-Frątczak
 • Numer licencji: 955
 • Adres: Stalowa 92A/3, 53-440 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: (71)307 1305

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16410. „INVEST-CONSULT GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Miłoszycach. KRS 0000322000. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2009 r., sygn. akt VIII GUp 178/19. [BMSiG-15922/2020]

Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe „INVEST-CONSULT GROUP” Sp. z o.o. z siedzibą w Miłoszycach (KRS nr 0000322000) o sygn. akt VIII GUp 178/19 zawiadamia, że w dniu 29.11.2019 r. została przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, skorygowana następnie przez syndyka pismem z dnia 2.03.2020 r. w zakresie pozycji nr 8, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16410

Dodano: 2020-03-25 11:13:31 przez Administrator

2019-07-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34216. „INVEST-CONSULT GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Miłoszycach. KRS 0000322000. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2009 r., sygn. akt VIII GU 107/19, VIII GUp 178/19. [BMSiG-34025/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 107/19, ogłosił upadłość „Invest-Consult Group” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miłoszycach przy ul. Wrocławskiej 33A, numer KRS 0000322000. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego, zastępcę sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 178/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 125/2019 (5764) z dnia 01 lipca 2019 r. → Pozycja 34216

Dodano: 2019-07-01 14:48:45 przez Administrator

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34216. „INVEST-CONSULT GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Miłoszycach. KRS 0000322000. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2009 r., sygn. akt VIII GU 107/19, VIII GUp 178/19. [BMSiG-34025/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 107/19, ogłosił upadłość „Invest-Consult Group” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miłoszycach przy ul. Wrocławskiej 33A, numer KRS 0000322000. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego, zastępcę sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 178/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 125/2019 (5764) z dnia 01 lipca 2019 r. → Pozycja 34216

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-07-01 14:48:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK