Jabłoński Wojciech w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Jabłoński Wojciech
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 65042301119
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 374/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 976/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-04-28
 • Sędzia Komisarz: ASR Małgorzata Gołębiowska
 • Imię i nazwisko: Alicja Hnatkowska
 • Numer licencji: 779
 • Adres: Żurawia 32/34 lok. 521, 02-515 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 601 246 489

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 64043. Jabłoński Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 374/20. [BMSiG-64852/2020]

Syndyk Wojciecha Jabłońskiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 374/20, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Użranki, gm. Mrągowo, powiat mrągowski, obręb nr 0026 Użranki, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 377/2, 377/3, 389/1, 389/2. Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW nr OL1M/00008841/4. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Wojciecha Jabłońskiego: ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. Wadium w kwocie 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Wojciecha Jabłońskiego w upadłości nr: 86 1090 1014 0000 0001 4490 8819, do dnia 18 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego).
Oferta musi zawierać co najmniej:
1. dokładne dane oferenta,
2. określenie przedmiotu zakupu,
3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium,
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa, w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 1500.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64043
 • Dodano: 2020-11-18 19:46:14
 • Administrator

2020-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 41016. Jabłoński Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 374/20. [BMSiG-41200/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Jabłońskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 374/20), opis i oszacowanie nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Użranki, gm. Mrągowo, powiat mrągowski, obręb nr 0026 Użranki, dz. nr: 377/2, 377/3, 389/1, 389/2, opisanej w KW nr OL1L/00008841/4, zostały zakończone i w dniu 15 lipca 2020 r. złożone do akt sprawy. Opis i oszacowanie każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza, przesyłając je na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 159/2020 (6049) z dnia 17 sierpnia 2020 r. → Pozycja 41016
 • Dodano: 2020-08-17 13:40:53
 • Administrator

2020-05-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 23208. Jabłoński Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 976/19, XIX GUp 374/20. [BMSiG-22806/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 976/19, ogłosił upadłość Wojciecha Jabłońskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wilczej 9A lok. 5A (kod pocztowy 00-538), PESEL 65042301119, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 374/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza ASR Małgorzatę Gołębiowską, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 374/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 101/2020 (5991) z dnia 26 maja 2020 r. → Pozycja 23208
 • Dodano: 2020-05-26 09:43:02
 • Administrator

2020-04-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 23208. Jabłoński Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 976/19, XIX GUp 374/20. [BMSiG-22806/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 976/19, ogłosił upadłość Wojciecha Jabłońskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wilczej 9A lok. 5A (kod pocztowy 00-538), PESEL 65042301119, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 374/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza ASR Małgorzatę Gołębiowską, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 374/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 101/2020 (5991) z dnia 26 maja 2020 r. → Pozycja 23208
 • Dodano: 2020-05-26 09:42:59
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK