Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJarosiewicz Henryk w upadłości likwidacyjnej (Wrocław)

Dane Upadłego

 • Upadły: Jarosiewicz Henryk
 • Adres: , Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 60022810676,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 95/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 173/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Tomasz Poprawa

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Łukaszun
 • Numer licencji: 383
 • Adres: J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 603 097 290

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37827. Jarosiewicz Henryk. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 95/20. [BMSiG-37815/2020]

Syndyk masy upadłości Henryka Jarosiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki: - wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość w postaci lokalu niemieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 27-28/3A, składającego się z korytarza, WC, schowka i sal, o pow. łącznej 88,01 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00238356/7 - za cenę minimalną nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 441.090,00 zł brutto.
1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres kancelarii syndyka znajdującej się we Wrocławiu przy ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29 (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 27.08.2020 r.
2. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, z podaniem sygn. akt VIII GUp 95/20 w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.
3. Oferowane nieruchomości można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 698 934 460, 71 792 70 79 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: syndyk@o2.pl.
4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
5. Wadium płatne jest na rachunek bankowy masy upadłości: 49 1020 5242 0000 2602 0484 1625.
6. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1530.
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka dnia 28.08.2020 r.
8. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37827

Dodano: 2020-07-31 10:56:28 przez Administrator

2020-07-21 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35663. Jarosiewicz Henryk. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 95/20. [BMSiG-35746/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej, Henryka Jarosiewicza (numer PESEL 60022810676), zamieszkałego we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 95/20), ogłasza, że w dniu 8 lipca 2020 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o liście wierzytelności udziela także syndyk Marek Łukaszun. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 140/2020 (6030) z dnia 21 lipca 2020 r. → Pozycja 35663

Dodano: 2020-07-21 12:37:48 przez Administrator

2020-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 29296. Jarosiewicz Henryk. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 95/20 of. [BMSiG-29171/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Henryka Jarosiewicza, nr PESEL 60022810676 (sygn. akt VIII GUp 95/20 of), ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ulicy Uniwersyteckiej 27-28/3A, o powierzchni 88,01 m2 (Księga Wieczysta nr WR1K/00238356/7). Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 120/2020 (6010) z dnia 23 czerwca 2020 r. → Pozycja 29296

Dodano: 2020-06-23 17:16:03 przez Administrator

2020-05-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21530. Jarosiewicz Henryk. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 95/20 of. [BMSiG-21063/2020]

Syndyk masy upadłości w toczącym się postępowaniu upadłościowym Henryka Jarosiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 95/20 of), zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki składników masy upadłości w postaci: Pralki AMICA o nr inwentarza 3. Cena minimalna 200 zł (dwieście złotych 00/100) BRUTTO, Biurka o nr inwentarza 6. Cena minimalna 25 zł (dwadzieścia pięć złotych 00/100) BRUTTO, Foteli biurowych o nr inwentarza 4 i 5. Cena minimalna 25 zł/szt. (dwadzieścia pięć złotych 00/100 za sztukę) BRUTTO, Odkurzacza ZELMER o nr inwentarza 7. Cena minimalna 40 zł (czterdzieści złotych 00/100) BRUTTO. Sprzedaż prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Sprzedaży. Szczegółowe informacje można uzyskać w dni powszednie, w godz. od 900 do 1500, telefonicznie, dzwoniąc pod nr 71 792 70 79 lub 698 934 460 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: syndyk@o2.pl. Oferty pisemne należy przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r., do godziny 1500 (decyduje data wpływu), pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 20% ceny minimalnej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 49 1020 5242 0000 2602 0484 1625, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”. Złożona oferta winna być, pod rygorem jej odrzucenia, zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2020 r. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 093/2020 (5983) z dnia 14 maja 2020 r. → Pozycja 21530

Dodano: 2020-05-15 15:43:52 przez Administrator

2020-04-02 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17318. Jarosiewicz Henryk. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 173/20, VIII GUp 95/20. [BMSiG-16843/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 173/20, ogłosił upadłość Henryka Jarosiewicza (numer PESEL 60022810676), zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Marka Łukaszuna (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 383). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 95/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 95/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku jako nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 065/2020 (5955) z dnia 02 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17318

Dodano: 2020-04-02 09:33:41 przez Administrator

2020-03-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17318. Jarosiewicz Henryk. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 173/20, VIII GUp 95/20. [BMSiG-16843/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 173/20, ogłosił upadłość Henryka Jarosiewicza (numer PESEL 60022810676), zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Marka Łukaszuna (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 383). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 95/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 95/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku jako nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 065/2020 (5955) z dnia 02 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17318

Dodano: 2020-04-02 09:33:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK