Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS

Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS w restrukturyzacji (Latowice)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Zarządca sądowy
 • Upadły: Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS
 • Adres: Kościelna 11, 63-405 Latowice
 • Województwo: Wielkopolskie
 • NIP: 6222252768
 • Regon:364217832
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GRp 2/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 6/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-06
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz
 • Imię i nazwisko: PMR Restrukturyzacje S.A.
 • Numer licencji: 74
 • Adres: Twarda 18, 00-105 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)30 05 105

2021-06-08 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 36799. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa Batis - Bis w Sieroszewicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 2/20. [BMSiG-35648/2021]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Cezarego Juszczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BATIS - BIS”, NIP 6222252768, sygn. akt V GRp 2/20, postanowieniem z dnia 20.04.2021 r. zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego - PMR Restrukturyzacje S.A. z s. w Warszawie w dniu 26 października 2020 roku, zmieniony w dniach 11.01.2021 roku i 2.02.2021 roku.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36799
 • Dodano: 2021-06-09 09:27:52
 • Administrator

2021-02-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 9263. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS w Latowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 2/20. [BMSiG-7830/2021]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika: Cezarego Juszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BATIS-BIS”, NIP 6222252768, sygn. akt V GRp 2/20, nadzorca sądowy złożył dnia 11.01.2021 r. aktualizację spisu wierzytelności. Brak możliwości zaskarżenia spisu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 25/2021 (6170) z dnia 08 lutego 2021 r. → Pozycja 9263
 • Dodano: 2021-02-08 19:09:02
 • Administrator

2020-12-01 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 67633. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO- -USŁUGOWA „BATIS-BIS” w Latowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/20. [BMSiG-68211/2020]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Cezarego Juszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BATIS-BIS”, NIP 6222252768, REGON 364217832 - sygn. akt V GRp 2/20, wydano dnia 9 listopada 2020 roku postanowienie w przedmiocie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli określając jednoznacznie następujący tryb i sposób głosowania:
1. Głosowanie nad układem odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli;
2. Nadzorca sądowy wyśle do wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności zawiadomienia o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczając im jednocześnie propozycje układowe, opinię nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, główne założenia planu restrukturyzacyjnego, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107- -110 ust. 2-5, 113, 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego, wysyłka nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 tygodni od daty doręczenia nadzorcy sądowemu postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności i zostanie dokonana przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 Prawa restrukturyzacyjnego:
a) Głos oddany na piśmie musi zawierać wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw zawarciu układu, zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami układowymi.
b) Uczestnik postępowania może głosować również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli.
c) Głosy wierzycieli zostaną oddane za pomocą kart do głosowania przesłanych wierzycielom przez nadzorcę sądowego.
d) W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych, nadzorca umieści na karcie do głosowania propozycje według kolejności ich zgłaszania. Propozycje układowe można nadsyłać do 30 listopada 2020 r. e) Wierzyciel może głosować na każdą ze zgłoszonych propozycji układowych.
f) Za przyjęte, uznaje się te propozycje układowe, które uzyskają największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119 PR.
g) Po upływie terminu do głosowania, nadzorca sądowy sporządzi niezwłocznie protokół z głosowania i wraz z kartami do głosowania oraz zwrotnymi potwierdzeniami odbioru, przedłoży sędziemu komisarzowi.
h) Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu lub braku przyjęcia układu, wydane zostanie na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie podlegać będzie obwieszczeniu.
i) Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o przyjęciu układu.
Zgłoszone zastrzeżenia muszą spełniać wymogi formalne pisma procesowego
. Poucza, iż propozycje układowe mogą złożyć: dłużnik, jak również wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego, w terminie do 30 listopada 2020 roku.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67633
 • Dodano: 2020-12-01 20:46:04
 • Administrator

2020-12-01 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 67634. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO- -USŁUGOWA „BATIS-BIS” w Latowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/20. [BMSiG-68225/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Cezarego Juszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BATIS-BIS” NIP 6222252768, REGON 364217832 - sygn. akt V GRp 2/20, nadzorca sądowy złożył w dniach 26.10.2020 r. spis wierzytelności oraz 28.10.2020 r. spis wierzytelności spornych. Brak możliwości zaskarżenia spisu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67634
 • Dodano: 2020-12-01 20:46:35
 • Administrator

2020-08-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 41092. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS w restrukturyzacji w Latowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt V GR 6/20, V GRp 2/20. [BMSiG-40987/2020]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 6 lipca 2020 r. (sygn. akt V GR 6/20) otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Cezarego Juszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa „BATIS-BIS” ul. Kościelna, nr 11, 63-405 Latowice, NIP 6222252768, REGON 364217832. W wydanym postanowieniu Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym w osobie PMR Restrukturyzacje SA z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300) oraz stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą V GRp 2/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się z za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 159/2020 (6049) z dnia 17 sierpnia 2020 r. → Pozycja 41092
 • Dodano: 2020-08-17 14:08:29
 • Administrator

2020-07-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 41092. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS w restrukturyzacji w Latowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt V GR 6/20, V GRp 2/20. [BMSiG-40987/2020]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 6 lipca 2020 r. (sygn. akt V GR 6/20) otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Cezarego Juszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa „BATIS-BIS” ul. Kościelna, nr 11, 63-405 Latowice, NIP 6222252768, REGON 364217832. W wydanym postanowieniu Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym w osobie PMR Restrukturyzacje SA z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300) oraz stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą V GRp 2/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się z za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 159/2020 (6049) z dnia 17 sierpnia 2020 r. → Pozycja 41092

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-08-17 14:08:16
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK