KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI Sp. J.

KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI Sp. J. w restrukturyzacji (Łomianki)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI Sp. J.
 • Adres: Kolejowa 111, 05-092 Łomianki
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000015774
 • NIP: 1181438024
 • Regon:014950676
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: X GRs 5/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GR 30/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-25
 • Sędzia Komisarz: ASR Agnieszka Kraszewska

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o wykonaniu układu

Poz. 64114. KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Łomiankach. KRS 0000015774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt XVIII GReu 13/20, XVIII GRs 4/19. [BMSiG-65049/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że postanowieniem z dnia 12 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GReu 13/20, stwierdził, iż układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Kaja Bieńkowska Bieńkowski Spółka jawna z siedzibą w Łomiankach (numer KRS 0000015774) w dniu 27 listopada 2019 r, zatwierdzony postanowieniem ww. Sądu z dnia 3 marca 2020 r. (sygn. akt XVIII GRs 4/19), został wykonany. Poucza się, że zgodnie z art. 201 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64114
 • Dodano: 2020-11-18 21:00:12
 • Administrator

2020-04-24 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 19414. KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Łomiankach. KRS 0000015774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt XVIII GRs 4/19. [BMSiG-18951/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że postanowieniem z dnia 3 marca 2020 r. wydanym w toku postępowania sanacyjnego dłużnika Kaja Bieńkowska Bieńkowski Spółka jawna z siedzibą w Łomiankach (numer KRS 0000015774), sygn. akt XVIII GRs 4/19, zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 27 listopada 2019 r., o następującej treści:
1. Spłata pełnej wysokości zobowiązań wierzycieli wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, w następujących terminach:
a) wierzyciele posiadający wierzytelności nie wyższe niż 100 tys. zł - spłata w terminie 30 dni, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu,
b) wierzyciele posiadający wierzytelności wyższe jak 100 tys. zł, lecz niższe jak 700 tys. zł - spłata w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, nie wcześniej jednak jak przed zaspokojeniem wierzycieli, o których mowa w pkt 1 lit. a,
c) wierzyciele posiadający wierzytelności wyższe jak 700 tys. zł - spłata w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, nie wcześniej jednak jak przed zaspokojeniem wierzycieli, o których mowa w pkt 1 lit. a i b.
2. Powierzenie na czas realizacji układu funkcji nadzorcy układu, podmiotowi profesjonalnemu, tj. spółce pod firmą GRENDA - Restrukturyzacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 703410), za miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 5.000,00 zł netto.
Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 080/2020 (5970) z dnia 24 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19414
 • Dodano: 2020-04-25 13:28:09
 • Administrator

2020-02-03 Inne

Poz. 5685. KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Łomiankach. KRS 0000015774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt XVIII GRs 4/19. [BMSiG-4939/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym spółki KAJA Bieńkowska Bieńkowski Spółka jawna w Łomiankach (KRS 0000015774) prowadzonym pod sygn. akt XVIII GRs 4/19 (poprzednio X Grs 5/18) w dniu 3 marca 2020 roku, o godzinie 1230, w sali nr A119, tegoż Sądu, odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 022/2020 (5912) z dnia 03 lutego 2020 r. → Pozycja 5685
 • Dodano: 2020-02-03 18:39:16
 • Administrator

2019-12-12 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 64619. KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Łomiankach. KRS 0000015774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt XVIII GRs 4/19. [BMSiG-64046/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz mocą postanowienia z dnia 27 listopada 2019 r. stwierdził, iż na Zgromadzeniu Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Spółki pod firmą Kaja Bieńkowska Bieńkowski sp. j. w Łomiankach (KRS 0000015774), sygnatura akt XVIII GRs 4/19, w dniu 27 listopada 2019 roku, przyjęto układ o następującej treści:
1. Spłata pełnej wysokości zobowiązań wierzycieli wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, w następujących terminach:
a) wierzyciele posiadający wierzytelności nie wyższe niż 100 tys. zł spłata w terminie 30 dni licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu,
b) wierzyciele posiadający wierzytelności wyższe jak 100 tys. zł, lecz niższe jak 700 tys. zł - spłata w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, nie wcześniej jednak jak przed zaspokojeniem wierzycieli, o których mowa w pkt 1 lit. a,
c) wierzyciele posiadający wierzytelności wyższe jak 700 tys. zł - spłata w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, nie wcześniej jednak jak przed zaspokojeniem wierzycieli, o których mowa w pkt 1 lit. a i b. 2. Powierzenie na czas realizacji układu funkcji nadzorcy układu, podmiotowi profesjonalnemu, tj. spółce pod firmą GRENDA - Restrukturyzacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 703410), za miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 5.000,00 zł netto.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 240/2019 (5879) z dnia 12 grudnia 2019 r. → Pozycja 64619
 • Dodano: 2019-12-12 19:16:01
 • Administrator

2019-10-29 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 55913. KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Łomiankach. KRS 0000015774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt XVIII GRs 4/19. [BMSiG-55594/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zarządził w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec KAJA Bieńkowska, Bieńkowski Spółka jawna w Łomiankach (KRS 0000015774), sygnatura akt XVIII GRs 4/19: zwołać Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 27 listopada 2019 roku, godzina 1415, w sali nr 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, z których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) albo ustnie podczas zgromadzenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 210/2019 (5849) z dnia 29 października 2019 r. → Pozycja 55913
 • Dodano: 2019-10-29 18:16:40
 • Administrator

2019-01-23 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 4112. KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Łomiankach. KRS 0000015774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt X GRs 5/18. [BMSiG-3273/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym KAJA Bieńkowska, Bieńkowski sp.j. z siedzibą w Łomiankach (KRS 0000015774), sygn. akt X GRs 5/18, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 r. zatwierdził na podstawie art. 98 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 31 sierpnia 2018 roku.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 16/2018 (5655) z dnia 23 stycznia 2019 r. → Pozycja 4112
 • Dodano: 2019-01-23 16:30:34
 • Administrator

2018-10-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 46409. KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Łomiankach. KRS 0000015774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt X GRs 5/18. [BMSiG-46023/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym KAJA Bieńkowska, Bieńkowski Spółka jawna z siedzibą w Łomiankach, sygn. akt X GRs 5/18, zarządca sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 31 sierpnia 2018 roku spis wierzytelności. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. W ww. terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 206/2018 (5594) z dnia 23 października 2018 r. → Pozycja 46409
 • Dodano: 2018-10-23 17:54:28
 • Administrator

2018-07-10 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 30459. KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Łomiankach. KRS 0000015774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt X GR 30/18. [BMSiG-29795/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GR 30/18 postanowił:
1. otworzyć postępowanie sanacyjne - Kaja Bieńkowska Bieńkowski Spółka jawna z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Kolejowa 111, 05-092 Łomianki (numer KRS: 0000015774);
2. odebrać zarząd własny dłużnikowi;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz zarządcę w osobie GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (numer KRS 0000703410);
4. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. POUCZENIE: Zgodnie z treścią art. 237 w zw. z art. 290 oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015, poz. 978) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 132/2018 (5520) z dnia 10 lipca 2018 r. → Pozycja 30459
 • Dodano: 2018-07-11 18:56:41
 • Administrator

2018-06-25 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 30459. KAJA BIEŃKOWSKA BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Łomiankach. KRS 0000015774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt X GR 30/18. [BMSiG-29795/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GR 30/18 postanowił:
1. otworzyć postępowanie sanacyjne - Kaja Bieńkowska Bieńkowski Spółka jawna z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Kolejowa 111, 05-092 Łomianki (numer KRS: 0000015774);
2. odebrać zarząd własny dłużnikowi;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz zarządcę w osobie GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (numer KRS 0000703410);
4. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. POUCZENIE: Zgodnie z treścią art. 237 w zw. z art. 290 oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015, poz. 978) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 132/2018 (5520) z dnia 10 lipca 2018 r. → Pozycja 30459

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2018-07-11 18:56:27
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK