Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKaniuk Paweł w upadłości likwidacyjnej (Blizne Jasińskiego)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kaniuk Paweł
 • Adres: , Blizne Jasińskiego
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 75091014836,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 376/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 321/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-04-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 30788. Kaniuk Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 376/18. [BMSiG-30464/2019]

Syndyk masy upadłości Pawła Kaniuk w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 376/18, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zgrzebichy i Drgicz, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, działka nr ew. 673/2, 3/4, 7/4, 4 o łącznej powierzchni 17354 m. kw., obręb 0025, 0003 dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr SI1W/00045257/6. Minimalna cena sprzedaży wynosi 19.100,00 zł brutto (dziewiętnaście tysięcy sto złotych). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.07.2019 r. włącznie, osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Wadium należy wpłacić w wysokości 2.000,00zł (dwa tysiące złotych) na konto zamieszczone w warunkach przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 4.07.2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali nr A14, o godzinie 1450. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A. Dodatkowo informacje na temat warunków przetargu można uzyskać drogą mailową - kancelaria-mgn@o2.pl.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30788

Dodano: 2019-06-12 11:35:12 przez Administrator

2019-06-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 28941. Kaniuk Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 376/18. [BMSiG-28500/2019]

Syndyk masy upadłości Pawła Kaniuk w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 376/18, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zgrzebichy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie - działka nr ew. 672/1, 673/1, 794, 795 o łącznej powierzchni 23900 m. kw., obręb 0025, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SI1W/00045256/9. Minimalna cena sprzedaży wynosi 33 000,00 zł brutto (trzydzieści trzy tysiące złotych). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.07.2019 r. włącznie, osobiście, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Wadium należy wpłacić w wysokości 3 300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) na konto zamieszczone w warunkach przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 4.07.2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali nr A14, o godzinie 1225. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A. Dodatkowo informacje na temat warunków przetargu można uzyskać drogą mailową - kancelaria-mgn@o2.pl.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 106/2019 (5745) z dnia 03 czerwca 2019 r. → Pozycja 28941

Dodano: 2019-06-03 20:03:14 przez Administrator

2019-02-28 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 10880. Kosmalski Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 66/17. [BMSiG-10297/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Sławomira Kosmalskiego, zam. w Kościanie, nr PESEL 75102303614, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt. XI GUp 66/17, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 stycznia 2019 r. postanawia umorzyć zobowiązania upadłego upadłego Sławomira Kosmalskiego, PESEL 75102303614, wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, z wyłączeniem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 42/2018 (5681) z dnia 28 lutego 2019 r. → Pozycja 10880

Dodano: 2019-02-28 12:28:13 przez Administrator

2019-02-01 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 5815. Kaniuk Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 376/18. [BMSiG-5184/2019]

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU OPISU I OSZACOWANIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - PAWŁA KANIUKA Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Kaniuka w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 376/18) opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Kaniuka (Zagrzebichy, gm. Stoczek, KW nr SI1W/00045256/9) został sporządzony i złożony do akt sprawy w dniu 23 stycznia 2019 r. i w terminie tygodnia można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 23/2018 (5662) z dnia 01 lutego 2019 r. → Pozycja 5815

Dodano: 2019-02-01 21:28:51 przez Administrator

2018-10-29 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 47288. Kaniuk Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 376/18. [BMSiG-47129/2018]

Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Pawła Kaniuk w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 376/18) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 4.09.2018 r. Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 210/2018 (5598) z dnia 29 października 2018 r. → Pozycja 47288

Dodano: 2018-10-29 10:53:14 przez Administrator

2018-09-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38063. Kaniuk Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 376/18. [BMSiG-37881/2018]

OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Kaniuk w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 376/18) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 24.07.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 170/2018 (5558) z dnia 03 września 2018 r. → Pozycja 38063

Dodano: 2018-09-03 10:24:03 przez Administrator

2018-04-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18215. Kaniuk Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 321/18, X GUp 376/18. [BMSiG-17451/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 321/18 ogłosił upadłość Pawła Kaniuk, zamieszkałego przy ul. Moniuszki 4, 05-082 Blizne Jasińskiego, PESEL 75091014836, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 376/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 84/2018 (5472) z dnia 30 kwietnia 2018 r. → Pozycja 18215

Dodano: 2018-04-30 10:46:27 przez Administrator

2018-04-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18215. Kaniuk Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 321/18, X GUp 376/18. [BMSiG-17451/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 321/18 ogłosił upadłość Pawła Kaniuk, zamieszkałego przy ul. Moniuszki 4, 05-082 Blizne Jasińskiego, PESEL 75091014836, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 376/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 84/2018 (5472) z dnia 30 kwietnia 2018 r. → Pozycja 18215

Dodano: 2018-04-30 10:46:19 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK