Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKlaudel Grażyna w upadłości likwidacyjnej (Katowice)

Dane Upadłego

  • Upadły: Klaudel Grażyna
  • Adres: , Katowice
  • Województwo: Śląskie
  • PESEL: 56021007227,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 175/19/2
  • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 539/19/2
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-11-07
  • Sędzia Komisarz: SSR Marzena Praska

Dane Syndyka

2020-03-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16220. Klaudel Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 175/19/2. [BMSiG-15754/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Grażyny Klaudel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, ul. Piękna 54/6, posiadającej numer PESEL 56021007227, w sprawie o sygn. akt X GUp 175/19/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2020 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16220

Dodano: 2020-03-24 09:23:42 przez Administrator

2019-11-13 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58264. Klaudel Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 539/19/2, X GUp 175/19/2. [BMSiG-58183/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. akt X GU 539/19/2, ogłoszona została upadłość dłużniczki Grażyny Klaudel, zamieszkałej w Katowicach, ul. Piękna 54/6, posiadającej numer PESEL: 56021007227, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na syndyka masy upadłości Adriana Dzwonka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1372. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 175/19/2. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 175/19/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 219/2019 (5858) z dnia 13 listopada 2019 r. → Pozycja 58264

Dodano: 2019-11-13 09:45:52 przez Administrator

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58264. Klaudel Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 539/19/2, X GUp 175/19/2. [BMSiG-58183/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. akt X GU 539/19/2, ogłoszona została upadłość dłużniczki Grażyny Klaudel, zamieszkałej w Katowicach, ul. Piękna 54/6, posiadającej numer PESEL: 56021007227, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na syndyka masy upadłości Adriana Dzwonka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1372. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 175/19/2. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 175/19/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 219/2019 (5858) z dnia 13 listopada 2019 r. → Pozycja 58264

Dodano: 2019-11-13 09:45:49 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK