KLUB WAKACYJNY Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: KLUB WAKACYJNY Sp. z o.o.
 • Adres: L. Schillera 6/53, 00-248 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000084398
 • NIP: 5262592725
 • Regon:016198685
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VII GRs 1/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VII GU 36/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Dziadczyk

2020-11-18 Inne

Poz. 64100. „KLUB WAKACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000084398. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2002 r., sygn. akt VII GRs 1/19. [BMSiG-64974/2020]

Obwieszczenie Stosownie do art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 814, z późn. zm.), Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, że w postępowaniu sanacyjnym „Klub Wakacyjny” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000084398 (sygn. akt VII GRs 1/19), zarządzeniem z dnia 6 listopada 2020 r. sprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu - na podstawie art. 15 zzs1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. poz. 1842) w zw. z art. 209 Prawa restrukturyzacyjnego - została skierowana na posiedzenie niejawne. W terminie 7 dni strona może złożyć sprzeciw do zarządzenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64100
 • Dodano: 2020-11-18 20:05:03
 • Administrator

2020-11-13 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 62954. „KLUB WAKACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000084398. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2002 r., sygn. akt VII GRs 1/19. [BMSiG-64056/2020]

Obwieszczenie Postanowieniem z dnia 5 listopada 2020 r. Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego „KLUB WAKACYJNY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (numer KRS 00000843980), prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod sygn. akt VII GRs 1/19, na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stwierdził przyjęcie układu o treści:
1. Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań Klubu Wakacyjnego sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Dłużnik”).
2. W wypadku, gdyby po dniu zawarcia układu, ujawnione zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności (tzw. „ujawnione wierzytelności niesporne”) lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna (tzw. „ujawnione wierzytelności sporne”) stanie się bezsporna - podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. Ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin płatności pierwszej raty liczony będzie odpowiednio, od dnia ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach z zastrzeżeniem ewentualnego zarzutu potrącenia, a dla ujawnionych wierzytelności spornych od dnia stwierdzenia prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji, stwierdzenia wykonania ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego. W przypadku, gdy ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne będą podpadały pod grupy obejmujące konwersję na kapitał zakładowy Dłużnika, w takim wypadku Dłużnik w terminie 6 miesięcy od przedłożenia prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez wierzyciela na zasadach przewidzianych dla wierzycieli w danej grupie. Wierzycieli spornych dopuszczonych do udziału w zgromadzeniu wierzycieli na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne traktuje się jako ww. tzw. ujawnione wierzytelności sporne.
I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ Grupa I - wierzyciele publicznoprawni oraz wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone na majątku Dłużnika i znajdujące pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, w zakresie w jakim wyrazili zgodę na objęcie tej wierzytelności układem: Spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej, jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu), w sposób następujący:
1) w pierwszym roku spłata 3% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w ostatnim dniu roboczym stycznia w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu
; 2) w drugim roku spłata kwoty 3% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
3) w trzecim roku spłata kwoty 3% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
4) w czwartym roku spłata kwoty 9% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
5) w piątym roku spłata kwoty 10% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
6) w szóstym roku spłata kwoty 10% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
7) w siódmym roku spłata kwoty 15% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
8) w ósmym roku spłata kwoty 15% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
9) w dziewiątym roku spłata kwoty 15% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
10) w dziesiątym roku spłata kwoty 17% łącznej sumy wierzytelności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
Grupa II - wierzyciele, których wierzytelność główna przekracza kwotę 1.000.000 zł i niekwalifikujący się do innych grup: 1) konwersja całości wierzytelności głównej oraz odsetek i innych kosztów ubocznych (w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności), powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, na udziały w kapitale zakładowym Dłużnika, w ten sposób, że:
a) za każde pełne 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) wierzytelności wierzyciel obejmie nowy udział o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika;
b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 8.666.150,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
c) Dłużnik ustanowi 173.323 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) nowe udziały nieuprzywilejowane o równej wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli;
d) objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa; e) w przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzytelności w celu skorelowania jej z odpowiednią wielokrotnością wartości nominalnej jednego udziału, zaokrąglenie będzie dokonywane w dół do najbliższej wielokrotności wartości nominalnej jednego udziału, zaś powstała różnica (o ile powstanie) między wysokością wierzytelności a wartością obejmowanych udziałów w kapitale zakładowym, podlega umorzeniu.
2) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej powstałych po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak również umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.
Grupa III - wierzyciele, których wierzytelność główna nie przekracza kwoty 1.000.000 zł i niekwalifikujący się do innych grup:
1) spłata wierzytelności głównej, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, w sposób następujący:
a) w pierwszym roku spłata kwoty 10% wierzytelności głównej, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w ostatnim dniu roboczym stycznia w roku kalendarzowym następującym po upływie 5 (słownie: pięciu) lat od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
b) w drugim roku spłata kwoty 10% wierzytelności głównej, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
c) w trzecim roku spłata kwoty 10% wierzytelności głównej, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
d) w czwartym roku spłata kwoty 10% wierzytelności głównej, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
e) w piątym roku spłata kwoty 10% wierzytelności głównej, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
f) w szóstym roku spłata kwoty 20% wierzytelności głównej, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego;
2) umorzenie pozostałej (niepodlegającej spłacie zgodnie z pkt 1 powyżej) części wierzytelności głównej (tj. umorzenie 30% wierzytelności głównej);
3) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 222/2020 (6112) z dnia 13 listopada 2020 r. → Pozycja 62954
 • Dodano: 2020-11-13 22:44:24
 • Administrator

2020-09-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 48017. „KLUB WAKACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000084398. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2002 r., sygn. akt VII GRs 1/19. [BMSiG-48356/2020]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego „Klub Wakacyjny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Warszawie, sygn. akt VII GRs 1/19, zawiadamia, że zwołał na dzień 5 listopada 2020 r., na godz. 1000, Zgromadzenie Wierzycieli, w celu głosowania nad propozycjami układowymi. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w sali nr 17, w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34. Z uwagi na obostrzenia sanitarne dopuszcza się jedynie oddanie głosu na piśmie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 48017
 • Dodano: 2020-09-19 08:57:31
 • Administrator

2020-02-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 10842. „KLUB WAKACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000084398. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2002 r., sygn. akt VII GRs 1/19. [BMSiG-10049/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2019 r. (data nadania) zarządca złożył spis wierzytelności, a w dniu 3 grudnia 2019 r. (data nadania) uzupełnienie spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym „Klub Wakacyjny” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, sygn. akt VII GRs 1/19. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.), a gdy oświadczenia nie złożył, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie wskazanym wyżej dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom art. 92, 93 Prawa restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10842
 • Dodano: 2020-02-27 18:21:24
 • Administrator

2019-05-15 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25024. „KLUB WAKACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000084398. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2002 r., sygn. akt VII GU 36/19, VII GRs 1/19. [BMSiG-24522/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt VII GU 36/19:
I. otwarto postępowanie sanacyjne wobec KLUB WAKACYJNY sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 000084398), adres: ul. Leona Schillera 6/53, 00-248 Warszawa;
II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Dziadczyka;
III. odebrano zarząd własny dłużnikowi i wyznaczono zarządcę w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000591282);
IV. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/946 z dnia 4 lipca 2018 r. zastępujące załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; V. wskazano, że postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt VII GRs 1/19;
VI. oddalono wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Inspektorat Warszawa-Wola o ogłoszenie upadłości KLUB WAKACYJNY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie wyłącznie w zakresie pkt 4, tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Ponadto poucza się, że wierzycielowi, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie w zakresie pkt 6, tj. w części dotyczącej oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 93/2019 (5732) z dnia 15 maja 2019 r. → Pozycja 25024
 • Dodano: 2019-05-15 16:59:20
 • Administrator

2019-04-25 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25024. „KLUB WAKACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000084398. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2002 r., sygn. akt VII GU 36/19, VII GRs 1/19. [BMSiG-24522/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt VII GU 36/19:
I. otwarto postępowanie sanacyjne wobec KLUB WAKACYJNY sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 000084398), adres: ul. Leona Schillera 6/53, 00-248 Warszawa;
II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Dziadczyka;
III. odebrano zarząd własny dłużnikowi i wyznaczono zarządcę w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000591282);
IV. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/946 z dnia 4 lipca 2018 r. zastępujące załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; V. wskazano, że postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt VII GRs 1/19;
VI. oddalono wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Inspektorat Warszawa-Wola o ogłoszenie upadłości KLUB WAKACYJNY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie wyłącznie w zakresie pkt 4, tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Ponadto poucza się, że wierzycielowi, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie w zakresie pkt 6, tj. w części dotyczącej oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 93/2019 (5732) z dnia 15 maja 2019 r. → Pozycja 25024

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-05-15 16:58:53
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK