Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKoman Dorota w upadłości likwidacyjnej (Przemyśl)

Dane Upadłego

 • Upadły: Koman Dorota
 • Adres: , Przemyśl
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 72022012224,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 217/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 160/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Jerzy Młynarski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Artur Przemysław Bobrowicz
 • Numer licencji: 211
 • Adres: Franciszkańska 15/7, 37-700 Przemyśl
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 502 357 607

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 22319. Koman Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 217/19. [BMSiG-21802/2020]

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż. Ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 149, składającego się z 1 pokoju, łazienki z WC i przedpokoju z aneksem kuchennym, o łącznej powierzchni użytkowej 19,30 m2 , położonego na IV piętrze (5 kondygnacji) budynku 4 piętrowego w Przemyślu, powiat przemyski, województwo podkarpackie, przy ul. przy ul. bp. Jakuba Glazera nr 20. Przedmiotowe prawo posiada założoną Księgę Wieczystą o nr PR1P/00089970/7 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Przemyślu. Cena wywoławcza: 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych). Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż cena wywoławcza. Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg Koman” i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt V GUp 217/19. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej na konto syndyka 08 1240 2568 1111 0010 7338 7933 w Banku PEKAO S.A. W treści należy podać słowa” przetarg wadium” i sygnaturę akt V GUp 217/19. Do skutecznego wyboru oferty wymagane jest jej zatwierdzenie przez Sędziego Komisarza. Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego Komisarza. Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna-sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości. Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również do nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje tel. 502357607, E-mail: syndyk@neostrada.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22319

Dodano: 2020-05-20 20:02:16 przez Administrator

2019-10-14 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 52712. Koman Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 217/19. [BMSiG-52573/2019]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Doroty Koman, zam.: Przemyśl, PESEL 72022012224, sygn. akt V GUp 217/19, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę, może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 199/2019 (5838) z dnia 14 października 2019 r. → Pozycja 52712

Dodano: 2019-10-14 10:21:02 przez Administrator

2019-10-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 52767. Koman Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 217/19. [BMSiG-52597/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Doroty Koman, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 217/19, PESEL 72022012224), ogłasza o sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Koman, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 149 składającego się z 1 pokoju, łazienki z WC i przedpokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni użytkowej 19,30 m2 , położonego na IV piętrze (5 kondygnacji) budynku 4-ro piętrowego w Przemyślu, powiat przemyski, województwo podkarpackie, przy ul. przy ul. Bp. Jakuba Glazera nr 20. Przedmiotowe prawo posiada założoną Księgę Wieczystą o nr PR1P/00089970/7, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Przemyślu. Operat ten, może przeglądać każdy zainteresowany, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Stosownie do art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu komisarzowi. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy w Rzeszowie, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygnaturę akt V GUp 217/19. Zarzuty rozpoznaje sędzia komisarz.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 199/2019 (5838) z dnia 14 października 2019 r. → Pozycja 52767

Dodano: 2019-10-14 21:09:35 przez Administrator

2019-09-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 49106. Koman Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 217/19. [BMSiG-49070/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Doroty Koman, zam.: Przemyśl, PESEL 72022012224, sygn. akt V GUp 217/19, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę tę, może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 185/2019 (5824) z dnia 24 września 2019 r. → Pozycja 49106

Dodano: 2019-09-24 09:56:17 przez Administrator

2019-05-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25395. Koman Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie, sygn. akt V GU 160/19, V GUp 217/19. [BMSiG-24965/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 160/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Doroty Koman, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił:
I. ogłosić upadłość w stosunku do Dłużniczki Doroty Koman, zam.: Przemyśl, numer PESEL: 72022012224, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego;
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Bobrowicza, numer lic. 211;
IV. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Rzeszowie pełnomocnikowi z urzędu Radcy Prawnemu Piotrowi Czyżyńskiemu wynagrodzenie w kwocie 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) plus należny podatek VAT. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 217/19. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 217/19, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 95/2019 (5734) z dnia 17 maja 2019 r. → Pozycja 25395

Dodano: 2019-05-17 11:06:35 przez Administrator

2019-04-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25395. Koman Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie, sygn. akt V GU 160/19, V GUp 217/19. [BMSiG-24965/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 160/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Doroty Koman, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił:
I. ogłosić upadłość w stosunku do Dłużniczki Doroty Koman, zam.: Przemyśl, numer PESEL: 72022012224, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego;
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Bobrowicza, numer lic. 211;
IV. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Rzeszowie pełnomocnikowi z urzędu Radcy Prawnemu Piotrowi Czyżyńskiemu wynagrodzenie w kwocie 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) plus należny podatek VAT. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 217/19. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 217/19, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 95/2019 (5734) z dnia 17 maja 2019 r. → Pozycja 25395

Dodano: 2019-05-17 11:06:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK