Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKOMTEX Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Solanka)

Dane Upadłego

 • Upadły: KOMTEX Sp. z o.o.
 • Adres: Solanka 5A, 11-420 Solanka
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • KRS: 0000133060,     NIP: 5222499592,     Regon:010593162

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GRp 1/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 5/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-03-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Nowak

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Marcin Gradowski
 • Numer licencji: 185
 • Adres: Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 503 145 008

2019-02-14 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 8502. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-7837/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym KOMTEX Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Solance (sygn. akt V GRp 1/18) podaje do publicznej wiadomości, że zwołuje zgromadzenie wierzycieli na dzień 15 marca 2019 roku godzina 1000, sala 120, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ulicy Artyleryjskiej 3C, 10-165 Olsztyn, w przedmiocie uzupełnienia postanowienia sędziego komisarza stwierdzającego, że doszło do przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 11 stycznia 2019 roku o treść przyjętych i przegłosowanych propozycji układowych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 32/2018 (5671) z dnia 14 lutego 2019 r. → Pozycja 8502

Dodano: 2019-02-15 08:47:23 przez Administrator

2019-02-08 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 7347. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-6615/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2019 r. zwołanym w celu głosowania nad układem w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika „Komtex” spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Solance (KRS 0000133060) - prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, pod sygn. akt V GRp 1/18:
1. na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne został zatwierdzony spis wierzytelności,
2. stwierdził przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa I – wierzytelności powyżej kwoty 1.800.000 zł - Skarb Państwa Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie Wierzytelność Skarbu Państwa - Naczelnik Warmińsko- -Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w wysokości 42.589,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę, obejmująca zaległość w podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2018 r. zostanie zapłacona w całości do końca miesiąca, następującego po miesiącu w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pozostałe wierzytelności w zakresie należności głównej zostaną zredukowane o 40% i będą zapłacone w 30 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego kwartału, począwszy od końca drugiego kwartału następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Należności uboczne, w tym odsetki ulegają umorzeniu w całości.
Grupa II – pozostali wierzyciele do kwoty 1.800.000 zł Wierzytelności wierzycieli do kwoty 1.800.000 zł - zostaną w zakresie należności głównej zredukowane o 40% i będą zapłacone w 30 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego kwartału, począwszy od końca pierwszego kwartału w pierwszym roku następującym po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Należności uboczne, w tym odsetki ulegają umorzeniu w całości.
Grupa III - wspólnicy spółki posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek, wyłączeni z prawa głosowania na zgromadzeniu wierzycieli na podstawi art. 116 pr. rest. Wierzytelności wspólników spółki z tytułu udzielonych pożyczek w zakresie należności głównej wraz z odsetkami zostaną przekonwertowane na kapitał zakładowy Spółki, w terminie na koniec szóstego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez wspólników za cenę równą ich wartości nominalnej.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 28/2018 (5667) z dnia 08 lutego 2019 r. → Pozycja 7347

Dodano: 2019-02-08 20:09:04 przez Administrator

2018-06-28 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 28388. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-27771/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt V GRp 1/18) Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika „Komtex” spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Solance (KRS 0000133060):
I. zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem,
II. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczył na dzień 25 lipca 2018 r., godz. 1100, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, sala 120, III. określił, iż wierzyciel może oddać swój głos na piśmie przesyłając go na adres: Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3C, ewentualnie wierzyciel może oddać swój głos ustnie jeżeli się stawi na posiedzenie. Porządek obrad:
1) ustalenie listy obecności,
2) złożenie sprawozdania przez nadzorcę sądowego oraz odczytanie i wyrażenie opinii o propozycjach układowych, oraz możliwości wykonania układu,
3) głosowanie nad propozycjami układowymi. IV. Informuje, że głosowanie odbędzie się bez podziału na kategorie interesów. Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika „Komtex” spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Solance, sygn. akt V GRp 1/18, podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy złożył w dniu 8.05.2018 r. spis wierzytelności oraz w dniu 22.06.2018 r. korektę spisu wierzytelności i uzupełniający spis wierzytelności nr 1. Spisy wierzytelności zostały wyłożony w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. (89) 676-03-03. Dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 89 i art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 124/2018 (5512) z dnia 28 czerwca 2018 r. → Pozycja 28388

Dodano: 2018-06-30 10:32:58 przez Administrator

2018-04-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 16452. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GR 5/18, V GRp 1/18. [BMSiG-15678/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r. (sygn. akt V GR 5/18):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika „Komtex” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solance, KRS 0000133060;
2. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Iwonę Nowak;
3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185);
4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu, oraz poucza o tym, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 237 p.r.). Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 1/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 76/2018 (5464) z dnia 18 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16452

Dodano: 2018-04-21 08:48:54 przez Administrator

2018-03-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 16452. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GR 5/18, V GRp 1/18. [BMSiG-15678/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r. (sygn. akt V GR 5/18):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika „Komtex” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solance, KRS 0000133060;
2. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Iwonę Nowak;
3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185);
4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu, oraz poucza o tym, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 237 p.r.). Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 1/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 76/2018 (5464) z dnia 18 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16452

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-04-21 08:48:40 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK