Kopta Rafał (Kraków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Kopta Rafał
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 94011508156

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 499/21/S.
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-05-07
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Robert Lasak
 • Numer licencji: 1135
 • Adres: Lucrum Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 535 82 82 82

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25065. Kopta Rafał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 499/21. [BMSiG-24508/2022]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.04.2022 r., sygn. akt VIII GUp 499/21, Sąd postanowił:
I. ustalić, że wierzycielami upadłego Rafała Kopty (PESEL 94011508156), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uczestniczącymi w planie spłaty i niezaspokojonymi w toku postępowania upadłościowego są:
1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z uznaną kwotą 7.757,67 zł (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100) z tytułu niezaspokojonych kosztów postępowania podlegających pokryciu przed wierzytelnościami kategorii I;
2. Provident Polska S.A. w Warszawie z uznaną kwotą 19.479,03 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 03/100) w II kategorii zaspokojenia;
3. Santander Bank Polska S.A. we Warszawie z uznaną kwotą 37.539,03 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 03/100) z czego: 36.315,15 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 15/100) w II kategorii zaspokojenia oraz 1.223,88 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia trzy złote 88/100) w kategorii III zaspokojenia;
II. ustalić, że w niniejszym postępowaniu upadłościowym koszty postępowania nie zostały pokryte w zakresie kwoty 7.757,67 zł (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100);
III. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności i nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić plan spłaty w ten sposób, że upadły przeznaczy na spłatę wierzycieli sumę 7 200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) płatną w 36 miesięcznych ratach po 200,00 zł (dwieście złotych) każda. Spłaty rozpoczną się wraz z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie i będą dokonywane do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego - w sposób poniższy: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie otrzyma: po 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) w ramach każdej z rat od pierwszej do trzydziestej szóstej;
V. stwierdzić, że po wykonaniu przez upadłego ustalonego w punkcie IV postanowienia planu spłaty wierzycieli, pozostałe zobowiązania wobec wierzycieli wymienionych w punkcie I niniejszego postanowienia, tj. 88,03% wierzytelności, które podlegałyby uznaniu na liście wierzytelności, oraz inne zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 7 maja 2021 roku, z wyłączeniem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, zostaną umorzone;
VI. na podstawie art. 357 § 6 k.p.c. w zw. z art. 229 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego odstąpić od uzasadnienia niniejszego postanowienia wobec uznania w całości zasadności żądania wniosku syndyka z dnia 9 września 2021 roku i przytoczonych na jego poparcie argumentów przedstawionych szczegółowo w ww. piśmie i w załącznikach do niego, a także mając na uwadze stanowisko upadłego z dnia 15 września 2021 roku. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25065
 • Dodano: 2022-05-11 18:22:51
 • Administrator

2021-05-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 30724. Kopta Rafał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 516/21/S, VIII GUp 499/21/S. [BMSiG-29731/2021]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.05.2021 r., o sygn. akt VIII GU 516/21/S, postanawia:
I. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Kopty (PESEL 94011508156), zamieszkałego przy ul. Oraczy 10, 30-418 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135;
IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 499/21/S.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 91/2021 (6236) z dnia 13 maja 2021 r. → Pozycja 30724

 • Dodano: 2021-05-13 13:15:23
 • Administrator

2021-05-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 30724. Kopta Rafał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 516/21/S, VIII GUp 499/21/S. [BMSiG-29731/2021]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.05.2021 r., o sygn. akt VIII GU 516/21/S, postanawia:
I. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Kopty (PESEL 94011508156), zamieszkałego przy ul. Oraczy 10, 30-418 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135;
IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 499/21/S.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 91/2021 (6236) z dnia 13 maja 2021 r. → Pozycja 30724

 • Dodano: 2021-05-13 13:15:20
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK