Kozioł Sebastian (Kraków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Kozioł Sebastian
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • NIP: 6621554608

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 520/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-05-17
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Piotr Kaleciak
 • Numer licencji: 479
 • Adres: ul. J. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 506 142 840

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25253. Kozioł Sebastian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 520/21/S. [BMSiG-24836/2022]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Sebastiana Kozioła, PESEL 80051111977, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 520/21/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z 14 stycznia 2022 r. (dot. Zw 1-Zw 9), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25253

 • Dodano: 2022-05-12 10:09:10
 • Administrator

2021-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33083. Kozioł Sebastian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 576/21, VIII GUp 520/21. [BMSiG-32356/2021]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.05.2021 r., sygn. akt VIII GU 576/21, postanowiono:
I. ogłosić upadłość Sebastiana Kozioła (Kozioł) (PESEL 80051111977, NIP 6621554608), zamieszkałego: ul. Bohomolca 5/13, 31-416 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego;
III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia,
IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 479;
VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sarego 2 (III piętro), 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 520/21.
Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VIII: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 98/2021 (6243) z dnia 24 maja 2021 r. → Pozycja 33083
 • Dodano: 2021-05-24 10:49:16
 • Administrator

2021-05-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33083. Kozioł Sebastian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 576/21, VIII GUp 520/21. [BMSiG-32356/2021]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.05.2021 r., sygn. akt VIII GU 576/21, postanowiono:
I. ogłosić upadłość Sebastiana Kozioła (Kozioł) (PESEL 80051111977, NIP 6621554608), zamieszkałego: ul. Bohomolca 5/13, 31-416 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego;
III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia,
IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 479;
VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sarego 2 (III piętro), 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 520/21.
Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VIII: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 98/2021 (6243) z dnia 24 maja 2021 r. → Pozycja 33083
 • Dodano: 2021-05-24 10:49:14
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK