Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKrakowiak Monika w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Krakowiak Monika
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 75050407701,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 757/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 930/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-30
 • Sędzia Komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Zbigniew Jan Szymczyk
 • Numer licencji: 374
 • Adres: Skr. pocztowa 37, 04-141 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 605 484 000

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42525. Krakowiak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 576/19. [BMSiG-42525/2019]

Syndyk masy upadłości Moniki Krakowiak, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GUp 576/19 udział ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 227 - o powierzchni 199 m2 , położona przy ul. Wiślanego Nurtu 11 w Warszawie, zabudowanej murowanym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o 3 kondygnacjach naziemnych w zabudowie szeregowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA6M/00447296/5. Opis i oszacowanie został sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę i złożony do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 451.840,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100). Wadium w wysokości w wysokości 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 83 89230008 0131 3771 3012 0001, z dopiskiem „Wadium - sygn. akt XIX GUp 576/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 535-833-748, 536-171-998, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 3 września 2019 r. do godziny 1300 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 576/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 576/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 4 września 2019 r. o godzinie 1300 w Kancelarii Syndyka w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 lok. 231B. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 4 marca 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku godz. 1100-1300 oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 576/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42525

Dodano: 2019-08-17 14:00:00 przez Administrator

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 36796. Krakowiak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 576/19. [BMSiG-36479/2019]

Obwieszcza się, że w dniu 18 marca 2019 roku syndyk ukończył i złożył Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Moniki Krakowiak, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zam.: ul. Wiślanego Nurtu 11, 04-987 Warszawa, PESEL 75050407701, opis i oszacowanie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej - działki nr 227, w Warszawie ul. Wiślanego Nurtu 11, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW WA6M/00447296/5. Każdy zainteresowany może przeglądać opisy i oszacowania w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 319 ust. 5 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 576/19 (dawniej X GUp 757/18).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36796

Dodano: 2019-07-15 15:13:47 przez Administrator

2019-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 13371. Krakowiak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 757/18. [BMSiG-12736/2019]

Obwieszcza się, że w dniu 8 lutego 2019 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Moniki Krakowiak, zamieszkałej: Warszawa 04-987, ul. Wiślanego Nurtu 11, PESEL 75050407701, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 757/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 51/2019 (5690) z dnia 13 marca 2019 r. → Pozycja 13371

Dodano: 2019-03-13 11:19:17 przez Administrator

2019-01-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1700. Krakowiak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 757/18. [BMSiG-1027/2019]

Obwieszcza się, że w dniu 30 listopada 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Moniki Krakowiak, zamieszkałej: Warszawa 04-987, ul. Wiślanego Nurtu 11, PESEL 75050407701, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 757/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 8/2019 (5647) z dnia 11 stycznia 2019 r. → Pozycja 1700

Dodano: 2019-01-11 18:05:05 przez Administrator

2018-09-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38530. Krakowiak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 930/18, X GUp 757/18. [BMSiG-38494/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 930/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Moniki Krakowiak, zamieszkałej: 04-987 Warszawa, ul. Wiślanego Nurtu 11, PESEL 75050407701;
2. określić, że Monika Krakowiak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374;
6. uznać postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 757/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 172/2018 (5560) z dnia 05 września 2018 r. → Pozycja 38530

Dodano: 2018-09-05 09:39:08 przez Administrator

2018-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38530. Krakowiak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 930/18, X GUp 757/18. [BMSiG-38494/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 930/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Moniki Krakowiak, zamieszkałej: 04-987 Warszawa, ul. Wiślanego Nurtu 11, PESEL 75050407701;
2. określić, że Monika Krakowiak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374;
6. uznać postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 757/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 172/2018 (5560) z dnia 05 września 2018 r. → Pozycja 38530

Dodano: 2018-09-05 09:39:02 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK