• Strona główna
 • Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. w upadłości likwidacyjnej (Krosno)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.
 • Adres: Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno
 • Województwo: Małopolskie
 • KRS: 0000083342
 • NIP: 6840000867
 • Regon:370019582

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 13/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-01-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Adam Siedlaczek
 • Numer licencji: 1085
 • Adres: Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 572 097 909, 723 34 45 56

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25023. KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krośnie. KRS 0000083342. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 13/19. [BMSiG-24391/2022]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego spółki pod nazwą Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie SA w upadłości, sygn. akt V GUp 13/19, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonych. Plany te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25023

 • Dodano: 2022-05-11 13:26:14
 • Administrator

2020-10-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 52645. KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krośnie. KRS 0000083342. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 13/19. [BMSiG-53652/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego upadłego Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie SA w upadłości, sygn. akt V GUp 13/19, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 196/2020 (6086) z dnia 07 października 2020 r. → Pozycja 52645
 • Dodano: 2020-10-07 16:11:27
 • Administrator

2019-02-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8556. KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krośnie. KRS 0000083342. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2002 r., sygn. akt V GU 495/18, V GUp 13/19. [BMSiG-8077/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia: postanowieniem z dnia 18 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie sygn. akt V GU 495/18:
I. ogłosić upadłość Dłużnika: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie SA;
II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego;
III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Siedlaczek, numer lic. 1085;
IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. na podstawie art. 56a ust. 1 pr. up. i nast. zatwierdzić ofertę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika ze cenę 4.830.000 zł oraz zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, na którą składają się następujące składniki majątkowe (materialne i niematerialne):
1) nieruchomości położone w Krośnie: a) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00064995/0 SR Krosno - obejmuje działki: - działka nr 641/2 o pow. 8 a 64 m2 , położona w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 25, zabudowana budynkiem administracyjnym, - działka 642 w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 25a, zabudowana budynkiem biurowym (przychodni),
b) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00079659/1 SR Krosno, obejmująca działkę nr 69/11 o pow. 0,902 ha, położona w Krośnie przy ul. M. Mięsowicza, zabudowana budynkami i urządzeniami Zakładu Produkcyjno-Sprzętowego,
c) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00077530/7, obejmująca lokal użytkowy o pow. 122,25 m2 , oraz 122/1907 w częściach wspólnych budynku położonego w Krośnie przy ul. Niepodległości 16B, oraz 122/1907 części we współwłasności nieruchomości obejmującą działkę nr 2626/3 o pow. ogólnej 18 a 34 m2 ,
d) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00077531/4, obejmująca lokal użytkowy o pow. 135,5 m2 , oraz 136/1907 w częściach wspólnych budynku położonego w Krośnie przy ul. Niepodległości 16B, oraz 136/1907 części we współwłasności nieruchomości obejmującą działkę nr 2626/3 o pow. ogólnej 18 a 34 m2 ,
e) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00077532/1, obejmująca lokal użytkowy o pow. 103,2 m2 , oraz 103/1907 w częściach wspólnych budynku położonego w Krośnie przy ul. Niepodległości 16B, oraz 103/1907 części we współwłasności nieruchomości obejmującą działkę nr 2626/3 o pow. ogólnej 18 a 34 m2 , wraz ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartych przez dłużnika umów najmu dotyczących powyższych nieruchomości, których wykaz wnioskodawca załączył do wniosku. Nieruchomości są szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu - dokument oznaczony jako Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiących majątek dłużnika sporządzony przez biegłego Wiolettę Magdziarz Pawełek z daty 19 października 2018 r.
2) ruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wymienione i opisane w opisie i oszacowaniu (zwany jako Raport z Wyceny) sporządzonym przez biegłych Irenę Gutkowską-Miczek i Dariusza Pelca z dnia 31 października 2018 r., na s. 58 pkt 4.1.: „Środki trwałe i wyposażenie w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Krośnie S.A.” wraz ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartych przez dłużnika umów leasingu których wykaz wnioskodawca załączył do wniosku.
3) udziały w spółce zależnej KPB Budownictwo spółka z o.o., KRS 449453, tj. 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, co stanowi całość kapitału zakładowego spółki KPB Budownictwo sp. z o.o.
4) kapitał ludzki, w tym zobowiązania wynikające z niewypłaconych świadczeń pracowniczych (ekwiwalentów urlopowych); na rzecz Spółki AL-MAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za łączną cenę w wysokości 4.830.000 złotych (cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych), płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży. Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma zastosowanie opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Określić termin zawarcia umowy sprzedaży 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia warunków sprzedaży. Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 13/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 33/2018 (5672) z dnia 15 lutego 2019 r. → Pozycja 8556
 • Dodano: 2019-02-15 15:27:18
 • Administrator

2019-01-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8556. KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krośnie. KRS 0000083342. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2002 r., sygn. akt V GU 495/18, V GUp 13/19. [BMSiG-8077/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia: postanowieniem z dnia 18 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie sygn. akt V GU 495/18:
I. ogłosić upadłość Dłużnika: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie SA;
II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego;
III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Siedlaczek, numer lic. 1085;
IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. na podstawie art. 56a ust. 1 pr. up. i nast. zatwierdzić ofertę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika ze cenę 4.830.000 zł oraz zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, na którą składają się następujące składniki majątkowe (materialne i niematerialne):
1) nieruchomości położone w Krośnie: a) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00064995/0 SR Krosno - obejmuje działki: - działka nr 641/2 o pow. 8 a 64 m2 , położona w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 25, zabudowana budynkiem administracyjnym, - działka 642 w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 25a, zabudowana budynkiem biurowym (przychodni),
b) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00079659/1 SR Krosno, obejmująca działkę nr 69/11 o pow. 0,902 ha, położona w Krośnie przy ul. M. Mięsowicza, zabudowana budynkami i urządzeniami Zakładu Produkcyjno-Sprzętowego,
c) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00077530/7, obejmująca lokal użytkowy o pow. 122,25 m2 , oraz 122/1907 w częściach wspólnych budynku położonego w Krośnie przy ul. Niepodległości 16B, oraz 122/1907 części we współwłasności nieruchomości obejmującą działkę nr 2626/3 o pow. ogólnej 18 a 34 m2 ,
d) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00077531/4, obejmująca lokal użytkowy o pow. 135,5 m2 , oraz 136/1907 w częściach wspólnych budynku położonego w Krośnie przy ul. Niepodległości 16B, oraz 136/1907 części we współwłasności nieruchomości obejmującą działkę nr 2626/3 o pow. ogólnej 18 a 34 m2 ,
e) nieruchomość objęta Księgą Wieczystą KW KS1K/00077532/1, obejmująca lokal użytkowy o pow. 103,2 m2 , oraz 103/1907 w częściach wspólnych budynku położonego w Krośnie przy ul. Niepodległości 16B, oraz 103/1907 części we współwłasności nieruchomości obejmującą działkę nr 2626/3 o pow. ogólnej 18 a 34 m2 , wraz ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartych przez dłużnika umów najmu dotyczących powyższych nieruchomości, których wykaz wnioskodawca załączył do wniosku. Nieruchomości są szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu - dokument oznaczony jako Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiących majątek dłużnika sporządzony przez biegłego Wiolettę Magdziarz Pawełek z daty 19 października 2018 r.
2) ruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wymienione i opisane w opisie i oszacowaniu (zwany jako Raport z Wyceny) sporządzonym przez biegłych Irenę Gutkowską-Miczek i Dariusza Pelca z dnia 31 października 2018 r., na s. 58 pkt 4.1.: „Środki trwałe i wyposażenie w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Krośnie S.A.” wraz ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartych przez dłużnika umów leasingu których wykaz wnioskodawca załączył do wniosku.
3) udziały w spółce zależnej KPB Budownictwo spółka z o.o., KRS 449453, tj. 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, co stanowi całość kapitału zakładowego spółki KPB Budownictwo sp. z o.o.
4) kapitał ludzki, w tym zobowiązania wynikające z niewypłaconych świadczeń pracowniczych (ekwiwalentów urlopowych); na rzecz Spółki AL-MAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za łączną cenę w wysokości 4.830.000 złotych (cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych), płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży. Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma zastosowanie opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Określić termin zawarcia umowy sprzedaży 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia warunków sprzedaży. Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 13/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 33/2018 (5672) z dnia 15 lutego 2019 r. → Pozycja 8556

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-02-15 15:27:08
 • Administrator

2018-09-26 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 41936. KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krośnie. KRS 0000083342. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2002 r., sygn. akt V GR 11/18. [BMSiG-41539/2018]

Sąd Rejonowy Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt V GR 11/18 umorzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w Krośnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083342. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, stronom przysługuje zażalenie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 187/2018 (5575) z dnia 26 września 2018 r. → Pozycja 41936
 • Dodano: 2021-07-11 18:07:29
 • Administrator

2018-06-08 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 24643. KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krośnie. KRS 0000083342. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2002 r., sygn. akt V GR 11/18, V GRp 6/18. [BMSiG-24000/2018]

Sąd Rejonowy Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt V GR 11/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w Krośnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083342. Sąd jednocześnie:
1. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie - Jerzego Młynarskiego,
2. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Marka Leszczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 754;
3. wskazał, iż przedmiotowe postępowanie należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GRp 6/18. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajduje się za granicą - w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 110/2018 (5498) z dnia 08 czerwca 2018 r. → Pozycja 24643
 • Dodano: 2021-07-11 18:06:04
 • Administrator

2018-05-10 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 24643. KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krośnie. KRS 0000083342. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2002 r., sygn. akt V GR 11/18, V GRp 6/18. [BMSiG-24000/2018]

Sąd Rejonowy Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt V GR 11/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w Krośnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083342. Sąd jednocześnie:
1. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie - Jerzego Młynarskiego,
2. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Marka Leszczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 754;
3. wskazał, iż przedmiotowe postępowanie należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GRp 6/18. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajduje się za granicą - w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 110/2018 (5498) z dnia 08 czerwca 2018 r. → Pozycja 24643
 • Dodano: 2021-07-11 18:05:50
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK