Kruzel Teresa w upadłości likwidacyjnej (Mysłowice)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Kruzel Teresa
 • Adres: , Mysłowice
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 38032811202

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: X GUp 51/19/1
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-04-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Marek Stachura

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Ewa Marta Jurczak
 • Numer licencji: 340
 • Adres: W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 501 361 372

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25255. Kruzel Teresa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 51/19. [BMSiG-24797/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Kruzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w przy ul. Orzeszkowej 10/2 w Mysłowicach (41-400), posiadającej numer PESEL 38032811202, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 51/19, podaje do wiadomości, że syndyk w dniu 29 listopada 2021 r. sporządził i złożył sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu z sekretariatem X Wydziału Gospodarczego. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście uzupełniającej może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista uzupełniająca nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25255
 • Dodano: 2022-05-12 10:09:35
 • Administrator

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25256. Kruzel Teresa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 51/19/14. [BMSiG-24820/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Kruzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach, posiadającej numer PESEL 38032811202, w sprawie o sygn. akt X GUp 51/19/14, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 czerwca 2019 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu z sekretariatem X Wydziału Gospodarczego. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy gdy, wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25256
 • Dodano: 2022-05-12 10:09:46
 • Administrator

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25257. Kruzel Teresa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 51/19. [BMSiG-24825/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Kruzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w przy ul. Orzeszkowej 10/2 w Mysłowicach (41-400), posiadającej numer PESEL 38032811202, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 51/19, podaje do wiadomości, że syndyk w dniu 4 września 2019 r. sporządził i złożył sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu z sekretariatem X Wydziału Gospodarczego. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście uzupełniającej może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista uzupełniająca nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25257

 • Dodano: 2022-05-12 10:10:01
 • Administrator

2019-05-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 23688. Witman Mirosław Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 51/19. [BMSiG-23281/2019]

Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Mirosława Krzysztofa Witmana w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 51/19, została sporządzona i przekazana w dniu 17 kwietnia 2019 r. do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą każdy wierzyciel umieszczony na liście może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (parter) i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 89/2019 (5728) z dnia 09 maja 2019 r. → Pozycja 23688
 • Dodano: 2019-05-09 15:09:46
 • Administrator

2019-04-10 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18905. Kruzel Teresa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1159/18/1, X GUp 51/19/1. [BMSiG-18503/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku o sygn. akt X GU 1159/18/1 ogłosił upadłość dłużnika Teresy Kruzel (Teresa Kruzel) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mysłowicach, posiadającej numer PESEL 38032811202. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 51/19/1. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a Syndyka Masy Upadłości w osobie Ewy Jurczak, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wszystkich wierzycieli Upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 51/19/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 71/2019 (5710) z dnia 10 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18905
 • Dodano: 2019-04-10 13:18:37
 • Administrator

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18905. Kruzel Teresa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1159/18/1, X GUp 51/19/1. [BMSiG-18503/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku o sygn. akt X GU 1159/18/1 ogłosił upadłość dłużnika Teresy Kruzel (Teresa Kruzel) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mysłowicach, posiadającej numer PESEL 38032811202. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 51/19/1. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a Syndyka Masy Upadłości w osobie Ewy Jurczak, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wszystkich wierzycieli Upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 51/19/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 71/2019 (5710) z dnia 10 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18905
 • Dodano: 2019-04-10 13:18:34
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK