Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKrużmanowski Piotr w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Krużmanowski Piotr
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 84032810536,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1401/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 1290/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Łukasz Ragus
 • Numer licencji: 437
 • Adres: Algierska 23, 03-977 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 783 818 185

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37535. Krużmanowski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1401/19. [BMSiG-37683/2020]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Piotra Krużmanowskiego (sygn. akt sygn. akt XVIII GUp 1401/19) sprzeda z wolnej ręki prawo własności lokalu nr 54 o pow. 25,22 m² stanowiącego odrębną własność położonego w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 15 wraz z prawami związanymi z własnością nieruchomości - Księga Wieczysta Kw nr WA3M/00103080/4 (numer składnika masy upadłości 1). Cena wywoławcza 256 000,00 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, wadium 19 700,00 zł. Oferty w terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Algierska 23; 03-977 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 900-1500, po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 2 września 2020 roku, o godz. 1100. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia, aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn. Warunki i dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37535

Dodano: 2020-07-29 14:11:40 przez Administrator

2020-05-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21345. Krużmanowski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1401/19. [BMSiG-20866/2020]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Piotra Krużmanowskiego (sygn. akt XVIII GUp 1401/19) sprzeda z wolnej ręki prawo własności lokalu nr 54 o pow. 25,22 m2 , stanowiącego odrębną własność położonego w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 15 wraz z prawami związanymi z własnością nieruchomości - księga wieczysta KW nr WA3M/00103080/4 (numer składnika masy upadłości 1). Cena wywoławcza 256 000,00 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, wadium 19 700,00 zł. Oferty w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Marysińska 3 lok. 1, 04-617 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 0900-1500 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 8 czerwca 2020 roku, o godz. 1100. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn. Warunki i dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 092/2020 (5982) z dnia 13 maja 2020 r. → Pozycja 21345

Dodano: 2020-05-13 16:38:10 przez Administrator

2020-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 9616. Krużmanowski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1401/19. [BMSiG-9151/2020]

Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Krużmanowskiego (sygn. akt XVIII GUp 1401/19), ogłasza, że syndyk ukończył, a następnie przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 12 lutego 2020 roku opis i oszacowanie prawa własności lokalu nr 54 o pow. 25,22 m2 , stanowiącego odrębną własność, wraz z prawami związanymi z własnością nieruchomości, położonego w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 15 (KW WA3M/00103080/4). W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. Zarzuty można wnosić na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt XVIII GUp 1401/19).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 036/2020 (5926) z dnia 21 lutego 2020 r. → Pozycja 9616

Dodano: 2020-02-21 18:30:00 przez Administrator

2020-01-10 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1084. Krużmanowski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1290/19, XVIII GUp 1401/19. [BMSiG-628/2020]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1290/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Piotra Krużmanowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 15/54 (kod pocztowy 03-351), PESEL 84032810536;
II. ustalić, że Piotr Krużmanowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 437); VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XVIII GUp 1401/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa; Sędzia komisarz: SSR Łukasz Grzechnik; sygn. akt XVIII GUp 1401/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 006/2020 (5896) z dnia 10 stycznia 2020 r. → Pozycja 1084

Dodano: 2020-01-10 09:37:31 przez Administrator

2019-12-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1084. Krużmanowski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1290/19, XVIII GUp 1401/19. [BMSiG-628/2020]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1290/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Piotra Krużmanowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 15/54 (kod pocztowy 03-351), PESEL 84032810536;
II. ustalić, że Piotr Krużmanowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 437); VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XVIII GUp 1401/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa; Sędzia komisarz: SSR Łukasz Grzechnik; sygn. akt XVIII GUp 1401/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 006/2020 (5896) z dnia 10 stycznia 2020 r. → Pozycja 1084

Dodano: 2020-01-10 09:37:27 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK