Kuc Bożena w upadłości likwidacyjnej (Mielec)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Kuc Bożena
 • Adres: , Mielec
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 65041010562

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 62/18, V GUu 44/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2018-02-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Jerzy Młynarski

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Olgierd Czesław Ortyl
 • Numer licencji: 523
 • Adres: Sienkiewicza 40/22, 39-300 Mielec
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 502 430 252

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 25069. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUu 44/21, V GUp 62/18. [BMSiG-24526/2022]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Bożeny Kuc, pod sygn. akt V GUu 44/21, zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli w celu zmiany układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 30 stycznia 2020 r., w sprawie o sygn akt V GUp 62/18. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 r., o godz. 900, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4, sala nr 7. Nadzorca wykonania układu listownie zawiadomi uprawnionych wierzycieli objętych układem, doręczając im następujące dokumenty: kartę do głosowania, pełnomocnictwo, propozycje układowe. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać na adres: Olgierd Ortyl Nadzorca wykonania układu, ul. Biernackiego 1/41, 39-300 Mielec.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25069
 • Dodano: 2022-05-11 18:25:21
 • Administrator

2022-04-12 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 20079. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUu 44/21. [BMSiG-19362/2022]

Olgierd Ortyl, pełniący funkcję nadzorcy sądowego w postępowaniu o zmianę układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z wierzycielami wobec dłużnika Bożeny Kuc, PESEL 65041010562, zam. w Mielcu, w sprawie o sygn. akt V GUu 44/21, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sprawozdania z wykonania układu za okres od 11 lutego 2020 r. do 10 lutego 2022 roku.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 071/2022 (6470) z dnia 12 kwietnia 2022 r. → Pozycja 20079
 • Dodano: 2022-04-12 19:01:16
 • Administrator

2021-10-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania o zmianę układu

Poz. 65893. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUu 44/21, V GUp 62/18. [BMSiG-65231/2021]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Witold Olech Protokolant: osobiście po rozpoznaniu w dniu 4 października 2021 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku Bożeny Kuc - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o zmianę układu zawartego w postępowaniu upadłościowym na podstawie art. 233 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 174 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz w zw. z art. 266f i art. 49123 Prawo upadłościowe postanawia:
I. otworzyć wobec Bożeny Kuc, PESEL 65041010562, zam. w Mielcu, postępowanie pod sygn. akt V GUu 44/21, o zmianę układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z wierzycielami, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2020 roku (V GUp 62/18);
II. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Olgierda Ortyla, nr lic. 523; III. odstąpić od sporządzenia uzasadnienia postanowienia albowiem wniosek Bożeny Kuc o otwarcie postępowania o zmianę układu został w całości uwzględniony. Zgodnie z art. 174 ust. 3 P.r., na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu zażalenie przysługuje dłużnikowi i każdemu z wierzycieli, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu, na którym doszło do zawarcia układu, niezależnie od tego czy głosowali i jak głosowali, w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65893
 • Dodano: 2021-10-21 13:49:37
 • Administrator

2019-11-15 Inne

Poz. 58823. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 62/18. [BMSiG-58668/2019]

Sędzia Komisarz po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym dłużnika Bożeny Kuc (sygn. akt V GUp 62/18) w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu zawarcia układu na podstawie art. 266 pr. up. i inne z urzędu postanawia:
I. zwołać Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 30 stycznia 2020 r., godz. 930, sala nr 29, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, mieszczącego się przy ul. gen J. Kustronia 4;
II. głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli może odbywać się w drodze pisemnej, osobiście lub ustnie do protokołu na Zgromadzeniu Wierzycieli.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 221/2019 (5860) z dnia 15 listopada 2019 r. → Pozycja 58823
 • Dodano: 2019-11-16 13:44:08
 • Administrator

2019-02-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7784. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 62/18. [BMSiG-7207/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Bożeny Kuc, zam.: Mielec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: V GUp 62/18) przekazał III uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 30/2018 (5669) z dnia 12 lutego 2019 r. → Pozycja 7784
 • Dodano: 2019-02-12 13:10:45
 • Administrator

2019-01-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 282. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 62/18. [BMSiG-57616/2018]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Bożeny Kuc, zam.: Mielec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 62/18), przekazał I i II uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniające listy wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 2/2019 (5641) z dnia 3 stycznia 2019 r. → Pozycja 282
 • Dodano: 2019-01-03 18:37:10
 • Administrator

2018-08-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 33928. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 62/18. [BMSiG-33724/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Bożeny Kuc, zam.: Mielec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 62/18) przekazał główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 149/2018 (5537) z dnia 02 sierpnia 2018 r. → Pozycja 33928
 • Dodano: 2018-08-02 10:35:50
 • Administrator

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11191. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 71/18, V GUp 62/18. [BMSiG-10401/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 71/18, ogłosił upadłość Bożeny Kuc, PESEL: 65041010562, zam.: 39-300 Mielec, ul. Kędziora 3/12, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego, oraz syndyka masy upadłości w osobie - Olgierd Ortyl. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 62/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11191
 • Dodano: 2018-03-16 09:10:25
 • Administrator

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11191. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 71/18, V GUp 62/18. [BMSiG-10401/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 71/18, ogłosił upadłość Bożeny Kuc, PESEL: 65041010562, zam.: 39-300 Mielec, ul. Kędziora 3/12, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego, oraz syndyka masy upadłości w osobie - Olgierd Ortyl. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 62/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11191
 • Dodano: 2018-03-16 09:10:18
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK