Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKulaszewski Wiesław w upadłości likwidacyjnej (Mława)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kulaszewski Wiesław
 • Adres: , Mława
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 64102709711,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 52/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 89/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kowalska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Kubera
 • Numer licencji: 796
 • Adres: Lipowa 14, 09-408 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 602 415 326

2020-03-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16446. Kulaszewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/18. [BMSiG-15995/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Kulaszewskiego (PESEL 64102709711) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w dniu 8 października 2019 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16446

Dodano: 2020-03-25 11:22:22 przez Administrator

2019-08-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 41493. Kulaszewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/18. [BMSiG-41434/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Kulaszewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 64102709711), sygn. akt V GUp 52/18, syndyk w dniu 12.07.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 154/2019 (5793) z dnia 09 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41493

Dodano: 2019-08-09 10:34:46 przez Administrator

2019-06-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 30126. Kulaszewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/18. [BMSiG-29794/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Kulaszewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 64102709711), sygn. akt V GUp 52/18, syndyk w dniu 25.01.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 110/2019 (5749) z dnia 07 czerwca 2019 r. → Pozycja 30126

Dodano: 2019-06-07 12:56:20 przez Administrator

2019-06-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 29220. Kulaszewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/18. [BMSiG-28830/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 maja 2019 roku w postępowaniu upadłościowym Wiesława Kulaszewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 64102709711), sygn. akt V GUp 52/18, został zmieniony ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 5 czerwca 2018 roku Sędzia komisarz w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki na SSR Małgorzatę Kowalską

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 107/2019 (5746) z dnia 04 czerwca 2019 r. → Pozycja 29220

Dodano: 2019-06-05 07:34:33 przez Administrator

2018-12-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 54431. Kulaszewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/18. [BMSiG-54124/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Kulaszewskiego (PESEL 64102709711) w upadłości, sygn. akt V GUp 52/18, syndyk sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 236/2018 (5624) z dnia 06 grudnia 2018 r. → Pozycja 54431

Dodano: 2018-12-06 10:17:24 przez Administrator

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26083. Kulaszewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 89/18. [BMSiG-25719/2018]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 89/18, ogłosił upadłość Wiesława Kulaszewskiego, zamieszkałego w Mławie przy ulicy Spichrzowej 4 m. 21, PESEL 64102709711, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 89/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26083

Dodano: 2018-06-18 09:46:54 przez Administrator

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26083. Kulaszewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 89/18. [BMSiG-25719/2018]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 89/18, ogłosił upadłość Wiesława Kulaszewskiego, zamieszkałego w Mławie przy ulicy Spichrzowej 4 m. 21, PESEL 64102709711, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 89/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26083

Dodano: 2018-06-18 09:46:48 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK