Kuropatwa Romualda (Hrubieszów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Kuropatwa Romualda
 • Adres: , Hrubieszów
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 53101706683

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: IX GUp 324/21 „of”.
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-07-28
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Beata Pytka-Sochal
 • Numer licencji: 866
 • Adres: K. Przerwy-Tetmajera 19/12, 20-362 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 602 581 837

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25071. Kuropatwa Romualda. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 324/21. [BMSiG-24527/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 11 kwietnia 2022 r. w postępowaniu upadłościowym Romualdy Kuropatwy, PESEL 53101706683, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 324/21), wydał postanowienie o następującej treści:
I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Romualdy Kuropatwy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uczestniczą następujący wierzyciele:
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości z wierzytelnością w łącznej kwocie 5,96 zł (pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) w kategorii I;
2. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości z wierzytelnością w łącznej kwocie 28,00 zł (dwadzieścia osiem złotych) w kategorii II;
3. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości z wierzytelnością w łącznej kwocie 94.778,53 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze), z czego kwota 92.070,87 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) w kategorii II oraz kwota 2.707,66 zł (dwa tysiące siedemset siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) w kategorii III;
4. Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości z wierzytelnością w łącznej kwocie 465.993,96 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), z czego kwota 421.665,95 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) w kategorii II oraz kwota 44.328,01 zł (czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych jeden grosz) w kategorii III;
II. dokonać podziału funduszów masy upadłości w następujący sposób:
1. podziałowi podlega suma 18.887,40 zł (osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy);
2. w podziale funduszów masy upadłości uczestniczą następujący wierzyciele z podanymi niżej wierzytelnościami:
a) w kategorii I: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju z wierzytelnością w kwocie 5,96 zł (pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);
b) w kategorii II:
1) Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie z wierzytelnością w kwocie 28,00 zł (dwadzieścia osiem złotych);
2) BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 92.070,87 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
3) Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 421.665,95 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);
3. uczestnikom planu podziału funduszów masy upadłości przypadają z podziału następujące sumy:
a) w ramach wierzytelności kategorii I:
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju otrzyma kwotę 5,96 zł (pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy); b) w ramach wierzytelności kategorii II:
1) Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie z otrzyma kwotę 1,03 zł (jeden złoty trzy grosze);
2) BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 3.383,71 zł (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy);
3) Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 15.496,70 zł (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy);
4. wskazane w punkcie poprzedzającym sumy, które przypadają uczestnikom podziału pozostałych funduszów masy upadłości mają być im wypłacone przez syndyka;
III. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie, ani wskutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań w następujący sposób:
1) upadły będzie spłacał swoje zobowiązanie przez 33 (trzydzieści trzy) miesiące;
2) upadły będzie spłacał swoje zobowiązania w następujący sposób:
a) raty są miesięczne;
b) wysokość miesięcznej raty wynosi 700 zł (siedemset złotych);
c) każdą ratę upadły będzie płacił do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono upadłemu powiadomienie o uprawomocnieniu niniejszego postanowienia o ustaleniu planu spłaty;
d) w poszczególnych ratach będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: - od 1 (pierwszej) do 33 (trzydziestej trzeciej) raty: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie z otrzyma kwotę po 0,04 zł (cztery grosze), BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę po 125,45 zł (sto dwadzieścia pięć złotych czterdzieści pięć groszy), Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę po 574,51 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy);
V. stwierdzić, iż po wykonaniu ustalonego w punkcie IV niniejszego postanowienia planu spłaty wierzycieli Romualdy Kuropatwy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 28 lipca 2021 roku zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 49114 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 224 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe poucza się, że osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, iż w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem, a następnie w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25071
 • Dodano: 2022-05-11 18:27:01
 • Administrator

2021-08-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51642. Kuropatwa Romualda. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 690/21 „of’, IX GUp 324/21 „of”. [BMSiG-51128/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 28 lipca 2021 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 690/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści:
1. ogłosić upadłość Romualdy Kuropatwy, zamieszkałej w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 29e/2, 22-500 Hrubieszów, PESEL 53101706683, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Beaty Pytki- -Sochal, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 866;
3. Wezwać wierzycieli upadłej Romualdy Kuropatwy, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin;
4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Romualdy Kuropatwy, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
5. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe;
6. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, która niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe);
7. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Romualdy Kuropatwy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Romualdy Kuropatwy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 324/21 „of”.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 156/2021 (6301) z dnia 13 sierpnia 2021 r. → Pozycja 51642
 • Dodano: 2021-08-13 12:50:25
 • Administrator

2021-07-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51642. Kuropatwa Romualda. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 690/21 „of’, IX GUp 324/21 „of”. [BMSiG-51128/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 28 lipca 2021 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 690/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści:
1. ogłosić upadłość Romualdy Kuropatwy, zamieszkałej w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 29e/2, 22-500 Hrubieszów, PESEL 53101706683, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Beaty Pytki- -Sochal, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 866;
3. Wezwać wierzycieli upadłej Romualdy Kuropatwy, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin;
4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Romualdy Kuropatwy, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
5. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe;
6. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, która niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe);
7. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Romualdy Kuropatwy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Romualdy Kuropatwy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 324/21 „of”.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 156/2021 (6301) z dnia 13 sierpnia 2021 r. → Pozycja 51642
 • Dodano: 2021-08-13 12:50:22
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK