L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak

L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak w restrukturyzacji (Doruchów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Zarządca sądowy
 • Upadły: L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak
 • Adres: Słoneczna 3, 63-505 Doruchów
 • Województwo: Wielkopolskie
 • NIP: 6171586955
 • Regon:360790397
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GRp 5/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 9/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-11-09
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz
 • Imię i nazwisko: PMR Restrukturyzacje S.A.
 • Numer licencji: 74
 • Adres: Twarda 18, 00-105 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)30 05 105

2021-07-22 Obwieszczenie w MSiG o nie przyjęciu układu

Poz. 47377. Grzesiak Leszek prowadzący działalność gospodarczy pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak w Doruchowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 5/20. [BMSiG-46353/2021]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Leszka Grzesiaka prowadzącego działalność gospodarczy pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak, PESEL 72052510152 - sygn. akt V GRp 5/20, postanowieniami z dnia 9.06.2021 r. zatwierdził spis wierzytelności oraz stwierdził, iż do zawarcia układu z wierzycielami nie doszło.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 140/2021 (6285) z dnia 22 lipca 2021 r. → Pozycja 47377
 • Dodano: 2021-07-22 18:44:31
 • Administrator

2021-07-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 46500. Grzesiak Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak w Doruchowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/20. [BMSiG-45428/2021]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6.07.2021 r. umorzono przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Leszka Grzesiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak, PESEL 72052510152, sygn. akt V GRp 5/20. Ponadto Sąd informuje, iż dla wierzycieli przysługuje prawo do złożenia zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 14 dni od daty obwieszczenia, oraz o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a które można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania układowego.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 137/2021 (6282) z dnia 19 lipca 2021 r. → Pozycja 46500
 • Dodano: 2021-07-19 22:38:59
 • Administrator

2021-03-22 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 19665. Grzesiak Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą L. E. G. TRANSPORT Leszek Grzesiak w Doruchowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/20. [BMSiG-18189/2021]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika: Leszka Grzesiak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą L. E. G. TRANSPORT Leszek Grzesiak, NIP 6171586955, REGON 360790397, sygn. akt V GRp 5/20, wydano dnia 8 marca 2021 roku postanowienie w przedmiocie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli określając jednoznacznie następujący tryb i sposób głosowania:
1. Głosowanie nad układem odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli;
2. Nadzorca sądowy wyśle do wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności zawiadomienia o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczając im jednocześnie propozycje układowe, opinię nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, główne założenia planu restrukturyzacyjnego, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego. Nadzorca sądowy przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 Prawa restrukturyzacyjnego:
a) Głos oddany na piśmie musi zawierać wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw zawarciu układu, zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami układowymi.
b) Uczestnik postępowania może głosować również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli.
c) Głosy wierzycieli zostaną oddane za pomocą kart do głosowania przesłanych wierzycielom przez nadzorcę sądowego.
d) W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych, nadzorca umieści na karcie do głosowania propozycje według kolejności ich zgłaszania. Propozycje układowe można nadsyłać do 6 kwietnia 2021 r. na adres nadzorcy sądowego: ul. Klonowica 2/5b, 58-500 Jelenia Góra. e) Wierzyciel może głosować na każdą ze zgłoszonych propozycji układowych w terminie od 27.04.2021 r. do 11.05.2021 r.
f) Za przyjęte, uznaje się te propozycje układowe, które uzyskają największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119 PR.
g) Po upływie terminu do głosowania, nadzorca sądowy sporządzi niezwłocznie protokół z głosowania i wraz z kartami do głosowania oraz zwrotnymi potwierdzeniami odbioru, przedłoży sędziemu komisarzowi.
h) Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu lub braku przyjęcia układu, wydane zostanie na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie podlegać będzie obwieszczeniu.
i) Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o przyjęciu układu. Zgłoszone zastrzeżenia muszą spełniać wymogi formalne pisma procesowego. Poucza, iż propozycje układowe mogą złożyć: dłużnik, jak również wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego, w terminie do 6.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 55/2021 (6200) z dnia 22 marca 2021 r. → Pozycja 19665
 • Dodano: 2021-03-22 18:57:41
 • Administrator

2021-03-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 16957. Grzesiak Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak w Doruchowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/20. [BMSiG-15543/2021]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Leszka Grzesiak, prowadzącego działalność gospodarczy pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak, PESEL 72052510152, sygn. akt V GRp 5/20, nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Brak możliwości zaskarżenia spisu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 47/2021 (6192) z dnia 10 marca 2021 r. → Pozycja 16957
 • Dodano: 2021-03-10 22:21:33
 • Administrator

2020-12-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 69890. Grzesiak Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak w Doruchowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 9/20, V GRp 5/20. [BMSiG-70411/2020]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 9 listopada 2020 r. (sygn. akt V GR 9/20) otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Leszka Grzesiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak NIP 6171586955, REGON 360790397. W wydanym postanowieniu Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym w osobie PMR Restrukturyzacje SA z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300) oraz stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GRp 5/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się z za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 239/2020 (6129) z dnia 08 grudnia 2020 r. → Pozycja 69890
 • Dodano: 2020-12-08 18:48:36
 • Administrator

2020-11-09 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 69890. Grzesiak Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak w Doruchowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 9/20, V GRp 5/20. [BMSiG-70411/2020]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 9 listopada 2020 r. (sygn. akt V GR 9/20) otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Leszka Grzesiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak NIP 6171586955, REGON 360790397. W wydanym postanowieniu Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym w osobie PMR Restrukturyzacje SA z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300) oraz stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GRp 5/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się z za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 239/2020 (6129) z dnia 08 grudnia 2020 r. → Pozycja 69890

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-12-08 18:48:27
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK