Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Tomaszów Lubelski)

Dane Upadłego

 • Upadły: LECH Sp. z o.o.
 • Adres: Łaszczowiecka 12B, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • Województwo: Lubelskie
 • KRS: 0000093763,     NIP: 9211736010,     Regon:950442805

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 4/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 295/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Arciszańska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Nowak
 • Numer licencji: 934
 • Adres: Sitaniec Wolica 138G, 22-400 Zamość
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 600 016 237

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62017. „LECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tomaszowie Lubelskim. KRS 0000093763. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2002 r., sygn. akt IX GUp 4/19. [BMSiG-61860/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim (sygn. akt IX GUp 4/19) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15 października 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62017

Dodano: 2019-12-02 13:40:08 przez Administrator

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36960. „LECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tomaszowie Lubelskim. KRS 0000093763. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2002 r., sygn. akt IX GUp 4/19. [BMSiG-36910/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim (sygn. akt IX GUp 4/19) złożył sędziemu komisarzowi w dniu 22 maja 2019 r. listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36960

Dodano: 2019-07-16 10:32:12 przez Administrator

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9030. „LECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tomaszowie Lubelskim. KRS 0000093763. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2002 r., sygn. akt IX GU 295/18. [BMSiG-8535/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 15 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 295/18 wydał postanowienie o następującej treści:
I. Ogłosić upadłość dłużnika LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, adres: ul. Łaszczowiecka 12B, 22-600 Tomaszów Lubelski, numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000093763,
II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim w rozumieniu art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe,
III. Wezwać wierzycieli upadłego LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi,
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Marka Nowaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934,
VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Markowi Nowakowi wynagrodzenie za wykonane czynności w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych powiększonej o kwotę 460,00 (czterysta sześćdziesiąt) złotych, stanowiącą podatek od towarów i usług, określony zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie 2.460 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), oraz kwotę 1.574,81 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu poniesionych przez niego wydatków, którą nakazać wypłacić z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika LECH Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, 27 lipca 2018 r., w kwocie 4.509,57 (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zaksięgowanej pod pozycją 500034317548 sum na zlecenie, zaś co kwoty 25,24 (dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery gorsze) tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa,
VII. nakazać ściągnąć od dłużnika LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Tomaszowie Lubelskim kwotę 25,24 (dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery gorsze) tytułem kosztów pokrytych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9030

Dodano: 2019-02-19 15:45:48 przez Administrator

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9030. „LECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tomaszowie Lubelskim. KRS 0000093763. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2002 r., sygn. akt IX GU 295/18. [BMSiG-8535/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 15 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 295/18 wydał postanowienie o następującej treści:
I. Ogłosić upadłość dłużnika LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, adres: ul. Łaszczowiecka 12B, 22-600 Tomaszów Lubelski, numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000093763,
II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim w rozumieniu art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe,
III. Wezwać wierzycieli upadłego LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi,
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Marka Nowaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934,
VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Markowi Nowakowi wynagrodzenie za wykonane czynności w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych powiększonej o kwotę 460,00 (czterysta sześćdziesiąt) złotych, stanowiącą podatek od towarów i usług, określony zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie 2.460 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), oraz kwotę 1.574,81 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu poniesionych przez niego wydatków, którą nakazać wypłacić z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika LECH Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, 27 lipca 2018 r., w kwocie 4.509,57 (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zaksięgowanej pod pozycją 500034317548 sum na zlecenie, zaś co kwoty 25,24 (dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery gorsze) tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa,
VII. nakazać ściągnąć od dłużnika LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Tomaszowie Lubelskim kwotę 25,24 (dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery gorsze) tytułem kosztów pokrytych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9030

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-02-19 15:45:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK