Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLOGISTICMED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Wrocław)

Dane Upadłego

 • Upadły: LOGISTICMED Sp. z o.o.
 • Adres: Złotnicka 4I, 54-029 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • KRS: 0000518663,     NIP: 8943055208,     Regon:022462657

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 97/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 43/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-05-31
 • Sędzia Komisarz: SSR Marcin Soja

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Ewelina Joanna Kusak-Kopeć
 • Numer licencji: 508
 • Adres: Łączności 18 bud 3 p. 104, 53-330 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 605 347 551

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62084. LOGISTICMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000518663. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2014 r., sygn. akt VIII GUp 97/17. [BMSiG-61746/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GUp 97/17, umorzył na podstawie art. 361 ust. 1 pkt 1) Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe „LOGISTICMED” Sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 518663), stwierdzając jednocześnie w trybie art. 361 ust. 2 Prawa upadłościowego, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do rozwiązania upadłej spółki jako podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62084

Dodano: 2019-12-02 19:32:25 przez Administrator

2019-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15640. LOGISTICMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000518663. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2014 r., sygn. akt VIII GUp 97/17. [BMSiG-15033/2019]

W postępowaniu upadłościowym „LOGISTICMED” sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS: 518663), toczącym się pod sygn. akt VIII GUp 97/17, w dniu 25.02.2019 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 59/2019 (5698) z dnia 25 marca 2019 r. → Pozycja 15640

Dodano: 2019-03-25 15:37:44 przez Administrator

2017-06-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 23389. LOGISTICMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000518663. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2014 r., sygn. akt VIII GU 43/17, VIII GUp 97/17. [BMSiG-23121/2017]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 maja 2017 r., sygn. akt VIII GU 43/17, ogłosił upadłość „LOGISTICMED” Sp. z o.o. we Wrocławiu (nr KRS 0000518663). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w upadłości w osobie Eweliny Kusak-Kopeć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 508). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 97/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 115/2017 (5252) z dnia 16 czerwca 2017 r. → Pozycja 23389

Dodano: 2017-06-17 20:20:49 przez Administrator

2017-05-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 23389. LOGISTICMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000518663. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2014 r., sygn. akt VIII GU 43/17, VIII GUp 97/17. [BMSiG-23121/2017]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 maja 2017 r., sygn. akt VIII GU 43/17, ogłosił upadłość „LOGISTICMED” Sp. z o.o. we Wrocławiu (nr KRS 0000518663). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w upadłości w osobie Eweliny Kusak-Kopeć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 508). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 97/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 115/2017 (5252) z dnia 16 czerwca 2017 r. → Pozycja 23389

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-06-17 20:20:39 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK