Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMajchrzak Milena w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Majchrzak Milena
 • Adres: ,
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 91121111584,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIV GUp 65/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIV GU 85/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-03-30
 • Sędzia Komisarz: SSR Monika Smusz-Kulesza

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Michał Raj
 • Numer licencji: 446
 • Adres: Gdańska 91/93, 90-613 Łódź
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 601 620 052

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26381. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 65/17. [BMSiG-25825/2019]

Sygn. akt XIV GUp 65/17 Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Mileny Majchrzak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział 1/4 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cieplarnianej 7a, o pow. 0,9116 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr LD1M/00077596/8. Cena wywoławcza wynosi 54.500 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Zasady sprzedaży:
1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości, którego podstawą jest postanowień Sędziego komisarza z dnia 28 stycznia 2019 roku.
2. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 18 czerwca 2019 r., godzina 1500, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - M. Majchrzak” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
3. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:
a. Wysokość proponowanej ceny nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób jej uiszczenia, przy czym cena pomniejszona o wpłacone wadium musi być wpłacona na rachunek masy upadłości przed umową przenoszącą własność,
b. Oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,
c. W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru.
4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 roku wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 66 2490 0005 0000 4000 5243 4919 - Alior Bank SA (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).
5. Nieruchomości można oglądać w terminie do składania ofert po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.
6. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
7. Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://upadlosci-lodz.pl, telefonicznie pod numerem 533 745 415 (w godz. 900-1600), a także pocztą elektroniczną: syndyk@upadlosci-lodz.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1405 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 869) nieruchomość rolną mogą nabyć osoby spełniające warunki ww. ustaw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26381

Dodano: 2019-05-22 18:02:14 przez Administrator

2019-05-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24364. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 65/17. [BMSiG-23741/2019]

Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Mileny Majchrzak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział 1/4 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cieplarnianej 7a, o pow. 0,9116 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00077596/8. Cena wywoławcza wynosi 54.500 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Zasady sprzedaży:
1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości, którego podstawą jest postanowienie Sędziego komisarza z dnia 28 stycznia 2019 roku.
2. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 18 czerwca 2019 r., godzina 1500, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - M. Majchrzak” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
3. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:
a. wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób jej uiszczenia, przy czym cena pomniejszona o wpłacone wadium musi być wpłacona na rachunek masy upadłości przed umową przenoszącą własność
b. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,
c. w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru.
4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 66 2490 0005 0000 4000 5243 4919 - Alior Bank SA (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).
5. Nieruchomości można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.
6. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
7. Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://upadlosci-lodz.pl, telefonicznie pod numerem 533 745 415 (w godz. 9-16), a także pocztą elektroniczną: syndyk@upadlosci-lodz.pl.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 91/2019 (5730) z dnia 13 maja 2019 r. → Pozycja 24364

Dodano: 2019-05-13 17:31:25 przez Administrator

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 8898. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 65/17. [BMSiG-8194/2019]

Sygn. akt XIV GUp 65/17 Syndyk masy upadłości Mileny Majchrzak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział 1/4 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cieplarnianej 7a, o pow. 0,9116 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr LD1M/00077596/8. Cena minimalna wynosi 54.500 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Zasady sprzedaży:
1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości, którego podstawą jest postanowień Sędziego komisarza z dnia 28 stycznia 2019 roku.
2. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 21 marca 2019 r., godzina 1500, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - M. Majchrzak” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
3. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:
1. Wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób jej uiszczenia, przy czym cena pomniejszona o wpłacone wadium musi być wpłacona na rachunek masy upadłości przed umową przenoszącą własność.
2. Oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę.
3. W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru.
4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 20 marca 2019 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 66 2490 0005 0000 4000 5243 4919 - Alior Bank SA (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).
5. Nieruchomości można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.
6. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
7. Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8898

Dodano: 2019-02-18 16:26:15 przez Administrator

2018-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 12341. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 65/17. [BMSiG-11609/2018]

Sygn. akt XIV GUp 65/17 Syndyk masy upadłości Mileny Majchrzak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział 1/4 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cieplarnianej 7a, o pow. 0,9116 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00077596/8. Cena wywoławcza wynosi 81.750 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Zasady sprzedaży:
1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości, którego podstawą jest postanowień Sędziego komisarza z dnia 27 grudnia 2017 roku.
2. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 20 kwietnia 2018 r., godziny 1500, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - M. Majchrzak” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). 3. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:
a. Wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób jej uiszczenia, przy czym cena pomniejszona o wpłacone wadium musi być wpłacona na rachunek masy upadłości przed umową przenoszącą własność,
b. Oryginalny czytelny podpis składającego ofertę, c. W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru.
4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 66 2490 0005 0000 4000 5243 4919 - Alior Bank SA (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).
5. Nieruchomości można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.
6. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
7. Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http:// upadlosci-lodz.pl, telefonicznie pod numerem 533 745 415 (w godz. 9-16), a także pocztą elektroniczną: syndyk@upadlosci-lodz.pl.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 58/2018 (5446) z dnia 22 marca 2018 r. → Pozycja 12341

Dodano: 2018-03-22 23:02:32 przez Administrator

2017-12-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 47193. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 65/17. [BMSiG-47358/2017]

Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mileny Majchrzak, PESEL 91121111584 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 65/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 243/2017 (5380) z dnia 15 grudnia 2017 r. → Pozycja 47193

Dodano: 2017-12-15 19:29:59 przez Administrator

2017-06-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 22992. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 65/17. [BMSiG-22239/2017]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mileny Majchrzak, PESEL 91121111584, został złożony opis i oszacowanie udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cieplarnianej 7a, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00077596/8. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadła i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź z podaniem sygnatury akt XIV GUp 65/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 113/2017 (5250) z dnia 13 czerwca 2017 r. → Pozycja 22992

Dodano: 2017-06-15 11:07:35 przez Administrator

2017-04-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12991. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrykturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 85/17, XIV GUp 65/17. [BMSiG-12531/2017]

Sygn. akt XIV GU 85/17
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2017 roku ogłosił upadłość Mileny Majchrzak, PESEL 91121111584, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Raja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 446. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powo- ływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 65/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 70/2017 (5207) z dnia 10 kwietnia 2017 r. → Pozycja 12991

Dodano: 2017-04-10 10:03:07 przez Administrator

2017-03-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12991. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrykturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 85/17, XIV GUp 65/17. [BMSiG-12531/2017]

Sygn. akt XIV GU 85/17
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2017 roku ogłosił upadłość Mileny Majchrzak, PESEL 91121111584, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Raja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 446. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powo- ływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 65/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 70/2017 (5207) z dnia 10 kwietnia 2017 r. → Pozycja 12991

Dodano: 2017-04-10 10:03:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK