Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMalcharek Bogdan w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Malcharek Bogdan
 • Adres: ,
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 64070408876,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 68/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 4/20 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-04
 • Sędzia Komisarz: SSR Mirosława Huczek

Dane Syndyka

2020-08-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 40451. Malcharek Bogdan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 68/20. [BMSiG-40490/2020]

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogdana Malcharka (PESEL 64070408876), prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 68/20, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: - prawa własności działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 532/55 o pow. 308 m2 położonej w Kobielicach przy ul. Sołeckiej 9, objętej Księgą Wieczystą nr KA1P/00031785/9, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem handlowym o pow. zabudowy 80,25 m2 z 1960 r. obecnie z uwagi na istotny stopień zużycia przeznaczonym do likwidacji, za cenę wywoławczą 19.416,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta szesnaście 00/100). Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 4.09.2020 r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości Bogdana Malcharka, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 68/20 - oferta na zakup nieruchomości Bogdana Malcharka” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem aukcji i jego akceptacja oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 1.940,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości Bogdana Malcharka prowadzony przez Alior Bank SA nr 02 2490 0005 0000 4600 1637 5154, do dnia 2.09.2020 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego) z dopiskiem „wadium-konkurs ofert VI GUp 68/20”. Konkurs ofert przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem, który znajduje się w siedzibie syndyka i aktach postępowania upadłościowego Bogdana Malcharka, sygn. akt VI GUp 68/20 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, jak również na stronie internetowej www. restrukturyzacja-upadlosci.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 663 50 55 50 lub e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl. Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości po wcześniejszym kontakcie z syndykiem. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.09.2020 r., o godz. 930, w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 10A, przed notariuszem Hubertem Bochenkiem. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert, unieważnienia konkursu ofert, niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 157/2020 (6047) z dnia 13 sierpnia 2020 r. → Pozycja 40451

Dodano: 2020-08-13 19:10:48 przez Administrator

2020-07-30 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 37770. Malcharek Bogdan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 68/20. [BMSiG-37797/2020]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bogdana Malcharek (PESEL 64070408876), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 68/20, została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37770

Dodano: 2020-07-30 10:33:16 przez Administrator

2020-06-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27057. Malcharek Bogdan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 68/20. [BMSiG-26809/2020]

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogdana Malcharka, PESEL 64070408876, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z treścią art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zawiadamia, że został ukończony, a następnie złożony Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej w Kobielicach przy ul. Sołeckiej, pow. pszczyński, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KA1P/00031785/9. Każdy zainteresowany może przeglądać opis i oszacowanie w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na wskazany wyżej adres, z podaniem sygnatury akt VI GUp 68/20. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 113/2020 (6003) z dnia 12 czerwca 2020 r. → Pozycja 27057

Dodano: 2020-06-14 21:37:31 przez Administrator

2020-04-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 19184. Malcharek Bogdan. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 4/20 of, VI GUp 68/20. [BMSiG-18735/2020]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 4/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bogdana Malcharek, PESEL 64070408876. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 68/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 079/2020 (5969) z dnia 23 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19184

Dodano: 2020-04-23 09:46:05 przez Administrator

2020-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 19184. Malcharek Bogdan. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 4/20 of, VI GUp 68/20. [BMSiG-18735/2020]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 4/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bogdana Malcharek, PESEL 64070408876. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 68/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 079/2020 (5969) z dnia 23 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19184

Dodano: 2020-04-23 09:45:57 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK