Marchlewski Mariusz w upadłości likwidacyjnej (Nowe Miasto Lubawskie)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Marchlewski Mariusz
 • Adres: , Nowe Miasto Lubawskie
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 74062514335
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 12/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 151/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Beata Banaszek-Piotrowska
 • Imię i nazwisko: Grant Finance Sp. z o.o.
 • Numer licencji: 944
 • Adres: M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 501 698 405

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 63988. Marchlewski Mariusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/20. [BMSiG-64128/2020]

Sędzia Komisarz masy upadłości Mariusza Marchlewskiego (PESEL 74062514335), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 12/20, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63988
 • Dodano: 2020-11-18 17:22:37
 • Administrator

2020-03-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11934. Marchlewski Mariusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 151/19, V GUp 12/20. [BMSiG-11500/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 151/19:
I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariusza Marchlewskiego, zamieszkałego w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9/1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, PESEL 74062514335;
II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
III. określił, że upadły Mariusz Marchlewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
IV. wezwał wierzycieli upadłego Mariusza Marchlewskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności;
V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mariusza Marchlewskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej;
VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej: Grant Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisana do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego - 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura - 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 12/20.
POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień, zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 044/2020 (5934) z dnia 04 marca 2020 r. → Pozycja 11934

 • Dodano: 2020-03-04 10:47:17
 • Administrator

2020-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11934. Marchlewski Mariusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 151/19, V GUp 12/20. [BMSiG-11500/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 151/19:
I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariusza Marchlewskiego, zamieszkałego w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9/1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, PESEL 74062514335;
II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
III. określił, że upadły Mariusz Marchlewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
IV. wezwał wierzycieli upadłego Mariusza Marchlewskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności;
V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mariusza Marchlewskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej;
VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej: Grant Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisana do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego - 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura - 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 12/20.
POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień, zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 044/2020 (5934) z dnia 04 marca 2020 r. → Pozycja 11934

 • Dodano: 2020-03-04 10:47:13
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK