Maria Szczudło (Kraków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Maria Szczudło
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 58071610347

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: KR1S/GUp-s/76/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-05-17
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Piotr Kaleciak
 • Numer licencji: 479
 • Adres: ul. J. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 506 142 840

2022-05-17 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 17 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Maria Szczudło, PESEL 58071610347, sygnatura akt KR1S/GU/556/2022, postanowił:
1.ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Maria Szczudło, PESEL 58071610347, miejsce zamieszkania: Kraków, adres Na Kozłówce 4A/80, 30-664 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2.wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Supniewskiego 11, Kraków 31-527;
3.wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Supniewskiego 11, Kraków 31-527;
4.wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Piotr Kaleciak (numer licencji 479);
5.wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
6.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
7.przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Piotr Kaleciak (numer licencji 479) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3000,00 (trzy tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 55 1090 2590 0000 0001 4674 0704;
8.przyznać od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika dłużnika z urzędu – radcy prawnego Łukasza Zięby – kwotę 3 600,00 zł (trzy tysiące sześćset 00/100 złotych) powiększoną o należny podatek VAT (3 600,00 zł + 23 % VAT), łącznie 4 428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu..

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KR1S/GUp-s/76/2022.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydz.Gosp.dla spraw upad.i restrukt.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220517/00009
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-17 10:43:03
 • Administrator

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, VIII Wydz.Gosp.dla spraw upad.i restrukt w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Maria Szczudło,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt KR1S/GU/556/2022
wniosku dłużnika, złożonego w dniu 5 maja 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00003
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 14:26:06
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK