Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMiernik-Adamczyk Jolanta w upadłości likwidacyjnej (wrocław)

Dane Upadłego

 • Upadły: Miernik-Adamczyk Jolanta
 • Adres: , wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 78112813409,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 122/20 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 129/20 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-04-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Aleksandra Ucińska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Tomasz Krystian Flaczyński
 • Numer licencji: 707
 • Adres: Ruska 22, 50-079 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 600 937 687

2020-08-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 39116. Miernik-Adamczyk Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 122/20 of. [BMSiG-39327/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Miernik-Adamczyk, numer PESEL 78112813409, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 122/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 16 lipca 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Tomasz Flaczyński.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 152/2020 (6042) z dnia 06 sierpnia 2020 r. → Pozycja 39116

Dodano: 2020-08-06 10:49:31 przez Administrator

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 37537. Miernik-Adamczyk Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 122/20 of. [BMSiG-37501/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Miernik-Adamczyk, numer PESEL 78112813409, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 122/20 of), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętych masą upadłości: - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 58,52 m2 stanowiącego odrębną własność, położonego w miejscowości Henryków przy ul. Henryka Brodatego 26/12, wraz z udziałem w wysokości 63/1000 w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Ząbkowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. SW1Z/00063448/2, - udziału 46/1000 w części w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (gospodarczym) na działce nr 214/1, o pow. gruntu 405 m2 , położonej w miejscowości Henryków przy ul. Polnej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Ząbkowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. SW1Z/00060035/3. Operaty szacunkowe przekazane w dniu 16 lipca 2020 r. sędziemu komisarzowi przez syndyka i złożone do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37537

Dodano: 2020-07-29 14:13:09 przez Administrator

2020-05-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22222. Miernik-Adamczyk Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 129/20 of, VIII GUp 122/20 of. [BMSiG-21884/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 kwietnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 129/20 of, na skutek wniosku złożonego 9 marca 2020 r. ogłosił upadłość Jolanty Miernik-Adamczyk, numer PESEL 78112813409, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Flaczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 707). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 122/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio, najpóźniej w terminie tygodniowym od zakończenia stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego (lub od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeśli publikacja nastąpi dopiero po ich ustaniu), złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22222

Dodano: 2020-05-20 09:59:30 przez Administrator

2020-04-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22222. Miernik-Adamczyk Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 129/20 of, VIII GUp 122/20 of. [BMSiG-21884/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 kwietnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 129/20 of, na skutek wniosku złożonego 9 marca 2020 r. ogłosił upadłość Jolanty Miernik-Adamczyk, numer PESEL 78112813409, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Flaczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 707). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 122/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio, najpóźniej w terminie tygodniowym od zakończenia stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego (lub od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeśli publikacja nastąpi dopiero po ich ustaniu), złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22222

Dodano: 2020-05-20 09:59:26 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK