Mikula Jan w upadłości likwidacyjnej (Zagwiździe)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Mikula Jan
 • Adres: , Zagwiździe
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 61042503599

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 72/17 of
 • Data wszczęcia postępowania: 2017-06-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Staniławiszyn

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału


Poz. 25275. Mikula Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 72/17 of. [BMSiG-24831/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu Jana Mikuli, zamieszkałego: 46-030 Zagwiździe, ul. Lipowa 17, PESEL 61042503599, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 72/17 of, zawiadamia, że dnia 9.03.2022 roku Syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości w kategorii II, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 349 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25275

 • Dodano: 2022-05-12 10:14:20
 • Administrator

2021-03-10 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 16738. Mikula Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 72/17 of. [BMSiG-15412/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Mikuli, zamieszkałego: Zagwiździe, ul. Lipowa 17, poczta Murów (46-030), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 72/17 of, zawiadamia, że dnia 4.03.2021 roku Syndyk masy upadłości złożył uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 47/2021 (6192) z dnia 10 marca 2021 r. → Pozycja 16738
 • Dodano: 2021-03-10 17:37:31
 • Administrator

2020-09-22 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 48607. Mikula Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 72/17 of. [BMSiG-48924/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Mikuli, PESEL 61042503599, zamieszkałego: Zagwiździe 46-030, ul. Lipowa 17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 72/17 of, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości przygotował i złożył na ręce Sędziego komisarza plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a, oraz do którego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 185/2020 (6075) z dnia 22 września 2020 r. → Pozycja 48607
 • Dodano: 2020-09-22 17:18:08
 • Administrator

2018-03-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9961. Mikula Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 72/17 of. [BMSiG-9146/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Mikuli, zamieszkałego: Zagwiździe, ul. Lipowa 17, poczta Murów, (46-030) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 72/17 of, zawiadamia, że dnia 29 stycznia 2018 roku syndyk masy upadłości złożył uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 47/2018 (5435) z dnia 07 marca 2018 r. → Pozycja 9961
 • Dodano: 2018-03-07 19:29:00
 • Administrator

2018-01-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1653. Mikula Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 72/17 of [BMSiG-1006/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Mikuli zamieszkałego: Zagwiździe, ul. Lipowa 17, poczta Murów (46-030), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 72/17 of, zawiadamia, że dnia 17 listopada 2017 roku syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji Upadłościowej w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 9/2018 (5396) z dnia 12 stycznia 2018 r. → Pozycja 1653
 • Dodano: 2018-01-13 13:23:31
 • Administrator

2017-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27519. Mikula Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 73/17 of, V GUp 72/17 of. [BMSiG-27572/2017]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt V GU 73/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jana Mikuli, numer PESEL 61042503599, zamieszkałego: Zagwiździe (46-030), ul. Lipowa 17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 72/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 136/2017 (5273) z dnia 17 lipca 2017 r. → Pozycja 27519
 • Dodano: 2017-07-17 09:44:39
 • Administrator

2017-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27519. Mikula Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 73/17 of, V GUp 72/17 of. [BMSiG-27572/2017]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt V GU 73/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jana Mikuli, numer PESEL 61042503599, zamieszkałego: Zagwiździe (46-030), ul. Lipowa 17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 72/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 136/2017 (5273) z dnia 17 lipca 2017 r. → Pozycja 27519
 • Dodano: 2017-07-17 09:44:31
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK