Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMOTORAPORTER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Gdynia)

Dane Upadłego

 • Upadły: MOTORAPORTER Sp. z o.o.
 • Adres: Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia
 • Województwo: Pomorskie
 • KRS: 0000498644,     NIP: 5862286959,     Regon:222005221

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 81/18/KK
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 84/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Karolina Kondrackaa

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Przemysław Mogiełka
 • Numer licencji: 996
 • Adres: Dworcowa 8/2, 84-200 Wejherowo
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 692 158 783

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16028. MOTORAPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdyni. KRS 0000498644. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2014 r., sygn. akt VI GUp 81/18/KK. [BMSiG-15633/2020]

Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przedłożona w dniu 21 grudnia 2019 r. Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Motoraporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gdyni, KRS 0000498644. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 81/18/KK, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16028

Dodano: 2020-03-23 09:16:53 przez Administrator

2020-01-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 661. MOTORAPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdyni. KRS 0000498644. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2014 r., sygn. akt VI GUp 81/18/KK. [BMSiG-158/2020]

Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przedłożona w dniu 19 listopada 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Motoraporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gdyni, KRS 0000498644. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 81/18/KK, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 004/2020 (5894) z dnia 08 stycznia 2020 r. → Pozycja 661

Dodano: 2020-01-08 10:07:39 przez Administrator

2019-05-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 28283. MOTORAPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdyni. KRS 0000498644. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2014 r., sygn. akt VI GUp 81/18/KK. [BMSiG-27795/2019]

Syndyk masy upadłości Motoraporter sp. z o.o. w upadłości - Przemysław Mogiełka, Biuro Syndyka przy ul. Dworcowej 8/2 w Wejherowie, ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa należącego do spółki Motoraporter sp. z o.o. w upadłości jako zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej pod marką Motoraporter.
1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo upadłej spółki, składające się ze zorganizowanegozespołu składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej pod marką Motoraporter, w szczególności obejmujące:
a) wspólnotowy znak towarowy „Motoraporter” zarejestrowany pod nr. 011769783;
b) prawo do domeny internetowej www.motoraporter. com;
c) prawo do logotypów i oznaczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej, w tym prawo do używania nazwy Motoraporter;
d) autorskie prawa majątkowe do strony internetowej pod adresem www.motoraporter.com, obejmujące w szczególności prawa do layoutu strony, jej elementów graficznych oraz kodu informatycznego strony;
e) prawo do konta na portalu społecznościowym facebook.pl o nazwie Motoraporter-Twój Ekspert w motoryzacji, funkcjonującego pod adresem https://www.facebook. com/motoraporter/ wraz z prawami autorskimi do całości zawartości profilu;
f) prawo do konta na portalu społecznościowym google+ o nazwie Motoraporter pod adresem: https://plus. google.com/+Motoraporter wraz z prawami autorskimi do całości zawartości profilu;
g) prawa do konta na portalu Youtube o nazwie Motoraporter funkcjonującego pod adresem: https://youtube. com/user/motoraporter wraz z prawami autorskimi do całości zawartości profilu;
h) wiedzę (know-how) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prawa do opracowanych metodologii, schematów działania, procedur;
i) bazę danych klientów;
j) inne składniki majątku w tym ruchomości wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Operat szacunkowy wyceny przedsiębiorstwa został złożony do akt postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 81/18 przez Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje sędzia komisarz zgodnie z art. 319 ust. 5 p.u.
3. Cena wywoławcza wynosi 58.000,00 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.
4. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z ich treścią bez otwarcia lub uszkodzenia koperty do dnia 28 czerwca 2019 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, listami poleconymi (decyduje data faktycznego wpływu oferty do Sądu).
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1/5 sumy ceny wywoławczej netto, to jest w kwocie: 11.600,00 (jedenaście tysięcy sześćset) złotych. Wymagane wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości spółki Motoraporter sp. z o.o. w upadłości 69 1020 5558 0000 8602 3250 1563 (Bank Inteligo) do dnia 28.06.2019 r.
6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzenia jawnym w dniu 4 lipca 2019 r., godz. 900, sala B 65, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10.
7. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania oraz prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
8. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 81/18 oraz w Kancelarii Syndyka: tel. 692 158 783, e-mail: pmogielka@kapm.pl.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 104/2019 (5743) z dnia 30 maja 2019 r. → Pozycja 28283

Dodano: 2019-05-30 20:39:50 przez Administrator

2018-06-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25517. MOTORAPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000498644. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2014 r., sygn. akt VI GU 84/18, VI GUp 81/18/KK. [BMSiG-25073/2018]

Postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 84/18 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Motoraporter spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, nr KRS: 0000498644. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VI GUp 81/18/KK. Sąd zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa Motoraporter sp. z o.o. w Gdyni określone w projekcie umowy dołączonym do wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości w ten sposób, że określił cenę w kwocie 55 000,00 zł oraz nabywcę mienia - Pawła Olszowiec prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Hunter Paweł Olszowiec, nr NIP 716-251-36-15. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Karoliny Kondrackiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Łukasza Piotrowicza oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 996). Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe dłużnika Motoraporter spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GUp 81/18/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek - każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 114/2018 (5502) z dnia 14 czerwca 2018 r. → Pozycja 25517

Dodano: 2018-06-14 21:38:47 przez Administrator

2018-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25517. MOTORAPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000498644. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2014 r., sygn. akt VI GU 84/18, VI GUp 81/18/KK. [BMSiG-25073/2018]

Postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 84/18 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Motoraporter spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, nr KRS: 0000498644. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VI GUp 81/18/KK. Sąd zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa Motoraporter sp. z o.o. w Gdyni określone w projekcie umowy dołączonym do wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości w ten sposób, że określił cenę w kwocie 55 000,00 zł oraz nabywcę mienia - Pawła Olszowiec prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Hunter Paweł Olszowiec, nr NIP 716-251-36-15. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Karoliny Kondrackiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Łukasza Piotrowicza oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 996). Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe dłużnika Motoraporter spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GUp 81/18/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek - każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 114/2018 (5502) z dnia 14 czerwca 2018 r. → Pozycja 25517

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-06-14 21:26:47 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 21:27:36

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK