Mrowiec Anna (Częstochowa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Mrowiec Anna
 • Adres: , Częstochowa
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 77081204588

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 316/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-12-22
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25081. Mrowiec Anna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 316/20. [BMSiG-24628/2022]

W dniu 31 marca 2022 r. na posiedzeniu jawnym w sprawie o sygn. akt VIII GUp 316/20, Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty upadłej Anny Mrowiec, PESEL 77081204588:
I. Wskazał, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele:
a) Express Finance SA w Zawierciu, KRS nr 373729, z wierzytelnością w kwocie 2.856,47 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć zł czterdzieści siedem gr), w tym kwota 1.598,73 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt osiem zł siedemdziesiąt trzy gr) w kategorii II, kwota 1.257,74 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt siedem zł siedemdziesiąt cztery gr) w kategorii III,
b) Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu, RFI 211, z wierzytelnością w kwocie 33.883,36 zł (trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy zł trzydzieści sześć gr), w tym kwota 22.627,31 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem zł trzydzieści jeden gr) w kategorii II, kwota 11.256,05 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć zł pięć gr) w kategorii III.
II. Ustalił, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
III. Określił, że upadła będzie spłacała zobowiązania przez okres dwudziestu siedmiu miesięcy, poczynając od czerwca 2022 roku, w następujący sposób: A) w ramach rat miesięcznych od pierwszej do dwudziestej czwartej (płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie: czerwiec 2022 r. - maj 2024 r.) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Częstochowie w kwotach po 200,00 zł (dwieście zł) każda upadła uiści koszty postępowania pokryte tymczasowo przez Skarb Państwa;
B) następnie w ramach dwudziestej piątej raty miesięcznej płatnej do ostatniego dnia czerwca 2024 r. upadła uiści na rzecz: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Częstochowie kwotę 66,00 zł (sześćdziesiąt sześć zł) tytułem pozostałej części kosztów postępowania pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa, - wierzycieli łączną kwotę 134,00 zł (sto trzydzieści cztery zł), w tym:
a) Express Finance SA w Zawierciu, KRS nr 373729 - kwota 8,84 zł (osiem zł osiemdziesiąt cztery gr) z zaliczeniem na spłatę wierzytelności w kategorii II,
b) Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu, RFI 211 - kwota 125,16 zł (sto dwadzieścia pięć zł szesnaście gr) z zaliczeniem na spłatę wierzytelności w kategorii II;
C) następnie w ramach rat miesięcznych od dwudziestej szóstej do dwudziestej siódmej (płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie: lipiec 2024 r. - sierpień 2024 r.) w kwotach po 200,00 zł (dwieście zł) każda upadła uiści na rzecz wierzycieli:
a) Express Finance SA w Zawierciu, KRS nr 373729 - raty w kwotach po 13,20 zł (trzynaście zł dwadzieścia gr) każda z zaliczeniem na spłatę wierzytelności w kategorii II,
b) Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu, RFI 211 - raty w kwotach po 186,80 zł (sto osiemdziesiąt sześć zł osiemdziesiąt gr) każda z zaliczeniem na spłatę wierzytelności w kategorii II.
IV. Zastrzegł, że nieobjęta planem spłaty część zobowiązań upadłej powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości (tj. przed dniem 22 grudnia 2020 r.) zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, przy czym umorzeniu nie podlegają zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
Na postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Częstochowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Częstochowie. Osoby zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie, w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek podlega opłacie 100,00 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25081
 • Dodano: 2022-05-11 18:50:02
 • Administrator

2020-12-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 75381. Mrowiec Anna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 388/20, VIII GUp 316/20. [BMSiG-75543/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 grudnia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 388/20, ogłosił upadłość Anny Mrowiec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 77081204588, NIP 9491454642, zamieszkałej: Częstochowa 42-200, ul. Paderewskiego 42 lok. 5. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.
Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Karcza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 588, adres biura: 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 18.
Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 316/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 255/2020 (6145) z dnia 31 grudnia 2020 r. → Pozycja 75381
 • Dodano: 2021-01-01 18:42:13
 • Administrator

2020-12-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 75381. Mrowiec Anna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 388/20, VIII GUp 316/20. [BMSiG-75543/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 grudnia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 388/20, ogłosił upadłość Anny Mrowiec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 77081204588, NIP 9491454642, zamieszkałej: Częstochowa 42-200, ul. Paderewskiego 42 lok. 5. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.
Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Karcza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 588, adres biura: 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 18.
Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 316/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 255/2020 (6145) z dnia 31 grudnia 2020 r. → Pozycja 75381
 • Dodano: 2021-01-01 18:42:06
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK