Nawracaj Ryszard ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Nawracaj Ryszard
 • Adres: ,
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 59071502339

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XII GUp 170/22
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-04-19
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Marcin Mirosław Kubiczek
 • Numer licencji: 244
 • Adres: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: (32)308 0000

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 25230. Nawracaj Ryszard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1122/21, XII GUp 170/22. [BMSiG-24686/2022]

Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.04.2022 r., w sprawie o sygnaturze akt XII GU 1122/21, ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Nawracaj (PESEL 59071502339), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Kubiczka, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, nr licencji - 244, adres do korespondencji biura syndyka: KUBICZEK MARCIN - Biuro kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów. E-mail: info@kubiczekm.com. Tel. +48 32 308 00 00. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt XII GUp 170/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 PrUp. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 PrUp „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydziału X Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić w znakach Sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu (nr rachunku: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000) należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazania zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). Postępowanie jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, tj. w trybie uproszczonym. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25230
 • Dodano: 2022-05-12 10:31:27
 • Administrator

2022-04-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 25230. Nawracaj Ryszard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1122/21, XII GUp 170/22. [BMSiG-24686/2022]

Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.04.2022 r., w sprawie o sygnaturze akt XII GU 1122/21, ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Nawracaj (PESEL 59071502339), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Kubiczka, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, nr licencji - 244, adres do korespondencji biura syndyka: KUBICZEK MARCIN - Biuro kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów. E-mail: info@kubiczekm.com. Tel. +48 32 308 00 00. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt XII GUp 170/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 PrUp. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 PrUp „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydziału X Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić w znakach Sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu (nr rachunku: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000) należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazania zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). Postępowanie jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, tj. w trybie uproszczonym. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25230
 • Dodano: 2022-05-12 10:31:25
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK