Nowakowski Tomasz (Toruń)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Nowakowski Tomasz
 • Adres: ul. Okólna 130/39, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 88102802939

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. W. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 168/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-04-08
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o prawomocności postanowienia

Poz. 25085. Nowakowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 168/21. [BMSiG-24541/2022]

Sąd Rejonowy w Toruniu. V Wydział Gospodarczy. obwieszcza, że postanowienie z dnia 25 stycznia 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty w postępowaniu upadłościowym Tomasza Nowakowskiego, PESEL 88102802939, sygn. akt V GUp 168/21, uprawomocniło się z dniem 11 marca 2022 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25085
 • Dodano: 2022-05-11 19:07:23
 • Administrator

2022-03-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11924. Nowakowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 168/21. [BMSiG-11195/2022]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Tomasza Nowakowskiego, PESEL 88102802939, sygn. akt V GUp 168/21, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli postanowił:
1. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele:
- Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Toruniu, - Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie w kwocie 24.799 zł w kategorii II (drugiej) i 6.721,84 w kategorii III (trzeciej), - Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie w kwocie 7.833,76 zł w kategorii II (drugiej) i 2.980,11 zł w kategorii III (trzeciej),
- Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w kwocie 12.373,35 zł w kategorii II (drugiej) i 5.252,54 zł w kategorii III (trzeciej),
- Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Instal we Wrocławiu w kwocie 10.893 zł w kategorii II (drugiej) i 3.734,60 w kategorii III (trzeciej), - Skarb Państwa Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu Centrum Mandatowe w Nysie w kwocie 1.181,20 zł w kategorii III (trzeciej),
- Skarb Państwa - Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w kwocie 8.000 zł w kategorii III (trzeciej);
2. ustalić, że upadły Tomasz Nowakowski doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa;
3. określić, że upadły Tomasz Nowakowski będzie obowiązany spłacać zobowiązania wobec wierzycieli wymienionych w pkt 1 (pierwszym) niniejszego postanowienia przez okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy w ratach płatnych co miesiąc, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się orzeczenia, w następujący sposób:
a) ratę pierwszą w kwocie 447,65 zł (czterysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczy na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu,
b) raty od drugiej do szóstej w kwocie 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych) przeznaczy na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu,
c) raty od siódmej do sześćdziesiątej w kwocie po 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych) przeznaczy na spłatę swoich wierzycieli w następujący sposób:
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie w kwocie po 186,33 zł (sto osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze), - Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie w kwocie po 58,86 zł (pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
- Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w kwocie po 92,97 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Instal we Wrocławiu w kwocie po 81,84 zł (osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze); pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, poza zobowiązaniami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 pr. up., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 043/2022 (6442) z dnia 03 marca 2022 r. → Pozycja 11924
 • Dodano: 2022-03-03 16:29:53
 • Administrator

2021-05-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28569. Nowakowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 184/21, V GUp 168/21. [BMSiG-27604/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 184/21 (nowa sygn. akt V GUp 168/21), ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Nowakowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Okólna 130/39, 87-100 Toruń, PESEL 88102802939, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznacza na syndyka - Centrum restrukturyzacji i upadłości sp. z o.o., numer KRS 0000655226, ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń. Sąd określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Sąd wzywa wierzycieli Tomasza Nowakowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Tomasza Nowakowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Sąd poucza: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 84/2021 (6229) z dnia 04 maja 2021 r. → Pozycja 28569
 • Dodano: 2021-05-04 14:59:25
 • Administrator

2021-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28569. Nowakowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 184/21, V GUp 168/21. [BMSiG-27604/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 184/21 (nowa sygn. akt V GUp 168/21), ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Nowakowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Okólna 130/39, 87-100 Toruń, PESEL 88102802939, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznacza na syndyka - Centrum restrukturyzacji i upadłości sp. z o.o., numer KRS 0000655226, ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń. Sąd określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Sąd wzywa wierzycieli Tomasza Nowakowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Tomasza Nowakowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Sąd poucza: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 84/2021 (6229) z dnia 04 maja 2021 r. → Pozycja 28569
 • Dodano: 2021-05-04 14:59:23
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK