Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęODLEWNIA BIAŁYSTOK S.A. w restrukturyzacji (Białystok)

Dane Upadłego

 • Upadły: ODLEWNIA BIAŁYSTOK S.A.
 • Adres: Myśliwska 11, 15-569 Białystok
 • Województwo: Podlaskie
 • KRS: 0000336118,     NIP: 9662006785,     Regon:200297028

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GRp 14/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GR 21/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-07-17
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Monika Wiszenko

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Maciej Wieniakowski
 • Numer licencji: 1037
 • Adres: Tymienieckiego 58/39, 90-337 Łódź
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 507 105 955

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 37448. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GRp 14/18. [BMSiG-37223/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Odlewnia Białystok Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (sygn. akt VIII GRp 14/18) zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r. zatwierdzono układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 26 kwietnia 2019 r. o następującej treści:
1) grupa I - obejmuje wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tytułu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z tytułu składek na Fundusz Pracy. Spłata zostanie dokonana w 36 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca.
2) grupa II - pozostałe zobowiązania publiczno-prawne wobec II Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz Urzędu Miasta w Białymstoku z tytułu podatków VAT, PIT oraz podatku od nieruchomości. Spłata zostanie dokonana w 36 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
3) grupa III - zobowiązanie wobec wierzyciela SG Equipment Leasing Polska Spółka z o.o. z tytułu umowy leasingu nr 48796 z dnia 23.12.2014 r. Spłata zostanie dokonana w 84 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku przejęcia przedmiotu z umowy leasingu nr 48796 z dnia 23.12.2014 r. przez wierzyciela i jego sprzedaży oraz rozliczenia umowy zgodnie z zapisami umowy leasingu - spłata zobowiązania nastąpi w krótszym czasie.
4) grupa IV - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w wysokości do 6.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
5) grupa V - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 6.000,01 -10.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
6) grupa VI - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 10.000,01 - 20.000.00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
7) grupa VII - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 20.000,01 - 100.000.00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 8 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
8) grupa VIII - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 100.000,01 -1.000.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 18 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
9) grupa IX - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 1.000.000,01 - 2.000.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 24 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
10) grupa X - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powyżej 2.000.000,01 należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 60 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego trzydziestego siódmego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
11) grupa XI - zobowiązanie z tytułu udzielonych Spółce pożyczek do kwoty 100.000,00 zł. Spłata zostanie dokonana w 24 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz nie będą naliczane dalsze odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
12) grupa XII - zobowiązanie z tytułu udzielonych Spółce pożyczek powyżej 100.000.00 zł. Spłata zostanie dokonana w 84 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego trzydziestego siódmego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz nie będą naliczane dalsze odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37448

Dodano: 2019-07-17 19:59:24 przez Administrator

2019-06-10 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 30631. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWYW BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GRp 14/18. [BMSiG-30003/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Dłużnika Odlewnia Białystok Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (sygn. akt VIII GRp 14/18) zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r. zatwierdzono układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 26 kwietnia 2019 r. o następującej treści:
1) grupa I - obejmuje wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tytułu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z tytułu składek na Fundusz Pracy. Spłata zostanie dokonana w 36 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca.
2) grupa II - pozostałe zobowiązania publiczno-prawne wobec II Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz Urzędu Miasta w Białymstoku z tytułu podatków VAT, PIT oraz podatku od nieruchomości. Spłata zostanie dokonana w 36 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
3) grupa III - zobowiązanie wobec wierzyciela SG Equipment Leasing Polska Spółka z o.o. z tytułu umowy leasingu nr 48796 z dnia 23.12.2014 r. Spłata zostanie dokonana w 84 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku przejęcia przedmiotu z umowy leasingu nr 48796 z dnia 23.12.2014 r. przez wierzyciela i jego sprzedaży oraz rozliczenia umowy zgodnie z zapisami umowy leasingu - spłata zobowiązania nastąpi w krótszym czasie.
4) grupa IV - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w wysokości do 6.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
5) grupa V - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 6.000,01-10.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
6) grupa VI - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 10.000,01-20.000.00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
7) grupa VII - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 20.000,01-100.000.00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 8 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
8) grupa VIII - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 100.000,01-1.000.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 18 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
9) grupa IX - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 1.000.000,01-2.000.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 24 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
10) grupa X - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powyżej 2.000.000,01 należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 60 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego trzydziestego siódmego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
11) grupa XI - zobowiązanie z tytułu udzielonych Spółce pożyczek do kwoty 100.000,00 zł. Spłata zostanie dokonana w 24 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz nie będą naliczane dalsze odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
12) grupa XII - zobowiązanie z tytułu udzielonych Spółce pożyczek powyżej 100.000.00 zł. Spłata zostanie dokonana w 84 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego trzydziestego siódmego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz nie będą naliczane dalsze odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 111/2019 (5750) z dnia 10 czerwca 2019 r. → Pozycja 30631

Dodano: 2019-06-10 22:09:04 przez Administrator

2019-05-13 Inne

Poz. 24451. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GRp 14/18. [BMSiG-23948/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Dłużnika Odlewnia Białystok Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (sygn. akt VIII GRp 14/18) rozprawa w celu rozpoznania układu odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, w dniu 3.06.2019 r., o godzinie 1300, w sali XXV.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 91/2019 (5730) z dnia 13 maja 2019 r. → Pozycja 24451

Dodano: 2019-05-13 17:45:22 przez Administrator

2019-05-13 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 24452. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GRp 14/18. [BMSiG-23941/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Dłużnika Odlewnia Białystok Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (sygn. akt VIII GRp 14/18) na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 26.04.2019 r. zatwierdził złożony przez nadzorcę sądowego spis wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 91/2019 (5730) z dnia 13 maja 2019 r. → Pozycja 24452

Dodano: 2019-05-13 17:45:38 przez Administrator

2019-05-13 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 24450. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GRp 14/18. [BMSiG-23931/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Dłużnika Odlewnia Białystok Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (sygn. akt VIII GRp 14/18) postanowieniem z dnia 26.04.2019 r. wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli stwierdził przyjęcie układu zgodnie z art. 120 ustawy Prawo restrukturyzacyjne na następujących warunkach:
1) grupa I - obejmuje wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tytułu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z tytułu składek na Fundusz Pracy. Spłata zostanie dokonana w 36 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca.
2) grupa II - pozostałe zobowiązania publicznoprawne wobec II Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz Urzędu Miasta w Białymstoku z tytułu podatków VAT, PIT oraz podatku od nieruchomości. Spłata zostanie dokonana w 36 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
3) grupa III - zobowiązanie wobec wierzyciela SG Equipment Leasing Polska Spółka z o.o. z tytułu umowy leasingu nr 48796 z dnia 23.12.2014 r. Spłata zostanie dokonana w 84 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku przejęcia przedmiotu z umowy leasingu nr 48796 z dnia 23.12.2014 r. przez wierzyciela i jego sprzedaży oraz rozliczenia umowy zgodnie z zapisami umowy leasingu - spłata zobowiązania nastąpi w krótszym czasie.
4) grupa IV - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w wysokości do 6.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
5) grupa V - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 6.000,01 - 10.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
6) grupa VI - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 10.000,01 - 20.000.00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
7) grupa VII - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 20.000,01 - 100.000.00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 8 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
8) grupa VIII - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 100.000,01 - 1.000.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 18 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
9) grupa IX - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 1.000.000,01 - 2.000.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 24 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
10) grupa X - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powyżej 2.000.000,01 należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 60 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego trzydziestego siódmego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
11) grupa XI - zobowiązanie z tytułu udzielonych Spółce pożyczek do kwoty 100.000,00 zł. Spłata zostanie dokonana w 24 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz nie będą naliczane dalsze odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
12) grupa XII - zobowiązanie z tytułu udzielonych Spółce pożyczek powyżej 100.000.00 zł. Spłata zostanie dokonana w 84 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego trzydziestego siódmego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz nie będą naliczane dalsze odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 91/2019 (5730) z dnia 13 maja 2019 r. → Pozycja 24450

Dodano: 2019-05-13 17:44:44 przez Administrator

2019-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 14139. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GRp 14/18. [BMSiG-13469/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym (sygn. akt sądowych VIII GRp 14/18) dłużnika ODLEWNIA BIAŁYSTOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000336118) zawiadamia, iż nadzorca sądowy w dniu 31.01.2019 r. złożył nowy spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 53/2019 (5692) z dnia 15 marca 2019 r. → Pozycja 14139

Dodano: 2019-03-15 16:09:06 przez Administrator

2019-03-15 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 14140. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GRp 14/18. [BMSiG-13473/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym (sygn. akt sądowych VIII GRp 14/18) dłużnika ODLEWNIA BIAŁYSTOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000336118) zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Wyznaczono termin i miejsce Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 26.04.2019 r., godzina 1000, sala XXXII w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 53/2019 (5692) z dnia 15 marca 2019 r. → Pozycja 14140

Dodano: 2019-03-15 16:09:23 przez Administrator

2018-08-06 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34403. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GR 21/18, VIII GRp 14/18. [BMSiG-33954/2018]

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt VIII GR 21/18 Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych:
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Odlewni Białystok Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 11, 15-569 Białystok, numer KRS 0000336118;
2. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko;
3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Macieja Wieniakowskiego (nr licencji 1037);
4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978).
Postępowanie restrukturyzacyjne będzie prowadzone pod numerem sygn. akt sądowych VIII GRp 14/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 151/2018 (5539) z dnia 06 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34403

Dodano: 2018-10-03 17:45:46 przez Administrator

2018-07-17 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34403. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GR 21/18, VIII GRp 14/18. [BMSiG-33954/2018]

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt VIII GR 21/18 Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych:
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Odlewni Białystok Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 11, 15-569 Białystok, numer KRS 0000336118;
2. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko;
3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Macieja Wieniakowskiego (nr licencji 1037);
4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978).
Postępowanie restrukturyzacyjne będzie prowadzone pod numerem sygn. akt sądowych VIII GRp 14/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 151/2018 (5539) z dnia 06 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34403

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-10-03 17:45:26 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK