Pastwikowski Grzegorz (Ciechocinek)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Pastwikowski Grzegorz
 • Adres: , Ciechocinek
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 94050501338

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. W. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 256/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-06-07
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Dariusz Galek
 • Numer licencji: 452
 • Adres: Mickiewicza 10, 87-600 Lipno
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 608 090 898

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o prawomocności postanowienia

Poz. 25086. Pastwikowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 256/21. [BMSiG-24545/2022]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowienie z dnia 17 lutego 2022 r., sygn. akt V GUp 256/21, po ogłoszeniu upadłości Grzegorza Pastwikowskiego w przedmiocie ustalenia planu spłaty, uprawomocniło się z dniem 6.04.2022 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25086
 • Dodano: 2022-05-11 19:08:04
 • Administrator

2022-03-30 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17350. Pastwikowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 256/21. [BMSiG-16652/2022]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 256/21, po ogłoszeniu upadłości Grzegorza Pastwikowskiego, dnia 17 lutego postanowieniem ustalił, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele:
- Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Toruniu, - Provident Polska S.A. w Warszawie,
- Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie,
- Alfakredyt sp. z o.o. w Warszawie, ustalić, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności na wskutek rażącego niedbalstwa, ustalić następujący plan spłaty wierzycieli: upadły Grzegorz Pastwikowski będzie spłacać wierzycieli przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy w ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu postanowienia w następujący sposób: przez 12 (dwanaście) miesięcy będzie płacił kwotę 400 zł Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Toruniu, w 13 (trzynastym) miesiącu zapłaci;
a) 298,59 zł Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Toruniu,
b) 28,28 zł Provident Polska S.A. w Warszawie,
c) 53,10 zł Hoist Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w Warszawie,
d) 20,03 zł Alfakredyt sp. z o.o. w Warszawie, przez kolejne 21 (dwadzieścia jeden) miesięcy będzie płacił:
a) 111,54 zł Provident Polska S.A. w Warszawie,
b) 209,45 zł Hoist Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w Warszawie,
c) 79,01 zł Alfakredyt sp. z o.o. w Warszawie, ustalić, że: - spłata zobowiązań może nastąpić przez opisanymi wyżej terminami, - pozostała część zobowiązań niespłaconych na zasadach określonych w niniejszym postanowieniu oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, poza zobowiązaniami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 062/2022 (6461) z dnia 30 marca 2022 r. → Pozycja 17350
 • Dodano: 2022-03-30 18:21:33
 • Administrator

2021-07-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

. Poz. 42400. Pastwikowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 269/21. [BMSiG-41625/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 269/21 ogłoszona została upadłość dłużnika Grzegorza Pastwikowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Dębowa 4, 87-720 Ciechocinek, PESEL 94050501338, NIP 8911624703; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
1. określiono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498);
2. wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Galek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 452);
3. wezwano wierzycieli Grzegorza Pastwikowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Grzegorza Pastwikowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
5. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
6. przyznano syndykowi Grzegorza Pastwikowskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2000 zł (dwóch tysięcy złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu;
7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużnika.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 125/2021 (6270) z dnia 01 lipca 2021 r. → Pozycja 42400

 • Dodano: 2021-07-01 14:18:09
 • Administrator

2021-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

. Poz. 42400. Pastwikowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 269/21. [BMSiG-41625/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 269/21 ogłoszona została upadłość dłużnika Grzegorza Pastwikowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Dębowa 4, 87-720 Ciechocinek, PESEL 94050501338, NIP 8911624703; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
1. określiono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498);
2. wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Galek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 452);
3. wezwano wierzycieli Grzegorza Pastwikowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Grzegorza Pastwikowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
5. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
6. przyznano syndykowi Grzegorza Pastwikowskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2000 zł (dwóch tysięcy złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu;
7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużnika.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 125/2021 (6270) z dnia 01 lipca 2021 r. → Pozycja 42400

 • Dodano: 2021-07-01 14:18:06
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK