Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPaweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w upadłości likwidacyjnej (Kielce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA
 • Adres: Skrajna 82, 25-650 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 63060503016,     NIP: 6571011589,     Regon:290540190

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 166/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 213/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Poborska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marcin Gonigroszek
 • Numer licencji: 968
 • Adres: Żelazna 41/1, 25-014 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 669 964 621

2020-03-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16233. Woźniak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak - Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 166/17. [BMSiG-15698/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości upadłego Pawła Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak - Techniczne Biuro Budowlane Ekotechnika (nr PESEL 63060503016) (sygn. akt V GU 166/17) sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 6 marca 2020 roku oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy obciążonych rzeczowo należących do Upadłego w postaci: 1) udziału wynoszącego 51/100 części w pojeździe marki Citroen DS5, rok produkcji 2015, nr rejestracyjny pojazdu TK 4778N; 2) udziału wynoszącego 51/100 części w pojeździe marki Citroen Berlingo, rok produkcji 2015, nr rejestracyjny pojazdu TK 4587N. Plany podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planów podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16233

Dodano: 2020-03-24 09:27:24 przez Administrator

2020-01-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 4486. Woźniak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA Paweł Woźniak w upadłości w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 166/17. [BMSiG-4036/2020]

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PAWŁA WOŹNIAKA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ TECHNICZNE BIURO BUDOWLANE EKOTECHNIKA PAWEŁ WOŹNIAK W UPADŁOŚCI ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 392/25, o powierzchni 0,2000 ha, położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie m. Kielce, gminie Kielce, miejscowości Kielce, ul. Skrajna 82, obrębie ewidencyjnym 0004 m. Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00062322/2; zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 66,1 m2 (sześćdziesiąt sześć i jedna dziesiąta metra kwadratowego) oraz budynkiem garażowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 83,7 m2 (osiemdziesiąt trzy i siedem dziesiątych metra kwadratowego). Sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Cena wywoławcza wynosi 527.000,00 PLN (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i jest równa wartości oszacowania. Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, winien złożyć ofertę na piśmie w kancelarii syndyka (ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce), w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 166/17 oraz umieścić dopisek „Oferta na zakup praw do nieruchomości sygn. akt V GUp 166/17” ze wskazaniem danych oferenta. Oferty do przetargu należy składać najpóźniej do dnia 6 marca 2020 r. Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości: 52.700,00 PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) na rachunek upadłego: Techniczne Biuro Budowlane Ekotechnika Paweł Woźniak w upadłości, ul. Skrajna 82, 25-650 Kielce, nr rachunku: Credit Agricole Bank Polska S.A. 92 1940 1076 4961 7004 0000 0000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2020 r., o godzinie 1145, w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego komisarza. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert o takiej samej cenie (najwyższej), Syndyk przed wyborem oferty przeprowadzi dodatkową licytację ustną pomiędzy oferentami. Cena wywoławcza w takiej licytacji jest równa najwyższej cenie zadeklarowanej w ofertach biorących udział w przetargu. Postąpienie podczas licytacji wynosi 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty. Szczegółowe warunki przetargu są dostępne na portalu dawro.pl oraz w Biurze Syndyka przy ul. Żelaznej 41/1, 25-014 Kielce, tel. 669 964 621, e-mail:m.gonigroszek@gmail.com.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 018/2020 (5908) z dnia 28 stycznia 2020 r. → Pozycja 4486

Dodano: 2020-01-29 11:06:30 przez Administrator

2020-01-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 919. Woźniak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w upadłości w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 166/17. [BMSiG-271/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 18 grudnia 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości Pawła Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w upadłości (PESEL 63060503016), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 166/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 005/2020 (5895) z dnia 09 stycznia 2020 r. → Pozycja 919

Dodano: 2020-01-09 15:25:05 przez Administrator

2019-11-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 56639. Woźniak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 166/17. [BMSiG-56225/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Upadłego Pawła Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w upadłości (sygn. akt V GUp 166/17 Sądu Rejonowego w Kielcach), Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Skrajnej nr 82, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 392/25, obręb 0004 gmina Kielce, jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce, stanowiąca własność Upadłego Pawła Woźniaka, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00062322/2. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 213/2019 (5852) z dnia 04 listopada 2019 r. → Pozycja 56639

Dodano: 2019-11-04 22:14:44 przez Administrator

2018-07-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 28823. Woźniak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 166/17. [BMSiG-28372/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Upadłego Pawła Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w upadłości (sygn. akt V GUp 166/17 Sądu Rejonowego w Kielcach) syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Skrajnej nr 82, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 392/25, obręb 0004 gmina Kiece Miasto, jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce, stanowiąca własność Skarbu Państwa - wielkość udziału 1/1, w użytkowaniu wieczystym Pawła Woźniaka, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00062322/2. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 320 ust. 3 w zw. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 126/2018 (5514) z dnia 02 lipca 2018 r. → Pozycja 28823

Dodano: 2018-07-02 16:34:55 przez Administrator

2017-11-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41463. Woźniak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 213/17. [BMSiG-41430/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydanym w dniu 18 października 2017 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 213/17 ogłosił upadłość Pawła Woźniaka, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane Ekotechnika z siedzibą w Kielcach (PESEL 63060503016), adres: ul. Skrajna 82, 25-650 Kielce; wezwał wierzycieli Upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 968; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 roku, Dz. U. z 2016 r., poz. 2171).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 215/2017 (5352) z dnia 07 listopada 2017 r. → Pozycja 41463

Dodano: 2017-11-07 21:06:16 przez Administrator

2017-10-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41463. Woźniak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 213/17. [BMSiG-41430/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydanym w dniu 18 października 2017 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 213/17 ogłosił upadłość Pawła Woźniaka, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Woźniak Techniczne Biuro Budowlane Ekotechnika z siedzibą w Kielcach (PESEL 63060503016), adres: ul. Skrajna 82, 25-650 Kielce; wezwał wierzycieli Upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 968; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 roku, Dz. U. z 2016 r., poz. 2171).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 215/2017 (5352) z dnia 07 listopada 2017 r. → Pozycja 41463

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-11-07 21:06:07 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK