Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPietrzak Adam w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pietrzak Adam
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 76092906919,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 303/18, XVIII GUp 364/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 6/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-04-06
 • Sędzia Komisarz: ASR Agnieszka Kraszewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Anna Kubera
 • Numer licencji: 482
 • Adres: Lipowa 14, 09-408 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 504 051 332

2020-02-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 9557. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 364/19. [BMSiG-9163/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Pietrzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76092906919, sygn. akt XVIII GUp 364/19 (X GUp 303/18), syndyk w dniu 20.01.2020 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 036/2020 (5926) z dnia 21 lutego 2020 r. → Pozycja 9557

Dodano: 2020-02-21 10:27:02 przez Administrator

2019-09-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 48913. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 364/19. [BMSiG-48722/2019]

Syndyk masy upadłości Adama Pietrzaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XVIII GUp 364/19, ogłasza przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie - dzielnicy Wawer przy ulicy Wilgi 75. Nieruchomość stanowi działka o pow. 2104 m² - nr ew. 84/2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00211586/2. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący z garażem o powierzchni użytkowej 273,70 m². Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości określona została na kwotę 1.278.000,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek sprzedającego o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-450 Warszawa, lub przesłać je listami poleconymi na adres tegoż Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120, o godz. 900. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są w aktach sprawy o sygnaturze XVIII GUp 364/19, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej www. syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 184/2019 (5823) z dnia 23 września 2019 r. → Pozycja 48913

Dodano: 2019-09-23 19:20:15 przez Administrator

2019-09-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 46518. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 364/19. [BMSiG-46490/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Pietrzaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76092906919, sygn. akt XVIII GUp 364/19 (X GUp 303/18) syndyk w dniu 31.07.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.


MSiG → Rocznik 2019 → Numer 175/2019 (5814) z dnia 10 września 2019 r. → Pozycja 46518

Dodano: 2019-09-10 09:59:07 przez Administrator

2019-08-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 41510. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 364/19, X GUp 303/18. [BMSiG-41424/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. na podstawie art. 261 ustawy Prawo upadłościowe, w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Warszawie, Inspektorat w Wołominie (L.p. 4 na liście wierzytelności) zmieniona została lista wierzytelności sporządzona w postępowaniu upadłościowym Adama Pietrzaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76092906919, sygn. akt XVIII GUp 364/19 (poprzednia sygnatura akt X GUp 303/18). Zmienioną listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A. Na postanowienie Sędziego komisarza o zmianie listy wierzytelności przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego postanowienia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 154/2019 (5793) z dnia 09 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41510

Dodano: 2019-08-09 10:39:15 przez Administrator

2019-04-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 19263. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 303/18. [BMSiG-18830/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Pietrzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76092906919, sygn. akt X GUp 303/18, syndyk w dniu 22.02.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 72/2019 (5711) z dnia 11 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19263

Dodano: 2019-04-11 11:59:34 przez Administrator

2019-02-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10632. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 303/18. [BMSiG-9979/2019]

Syndyk masy upadłości Adama Pietrzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 303/18, ogłasza przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, dzielnicy Wawer, przy ulicy Wilgi 75. Nieruchomość stanowi działka o pow. 2104 m2 - nr ew. 84/2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW WA6M/00211586/2. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący z garażem, o powierzchni użytkowej 273,70 m2 . Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości określona została na kwotę 1.278.000,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek sprzedającego o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2019 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-450 Warszawa, lub przesłać je listami poleconymi na adres tegoż Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, o godz. 1515. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są w aktach sprawy o sygnaturze XGUp 303/18, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej www. radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 41/2018 (5680) z dnia 27 lutego 2019 r. → Pozycja 10632

Dodano: 2019-02-27 17:41:53 przez Administrator

2018-10-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 44651. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, sygn. akt X GUp 303/18. [BMSiG-44292/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adama Pietrzaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 76092906919) - zawiadamia, iż syndyk złożył do akt sprawy prowadzonej pod sygnaturą akt X GUp 303/18 sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ulicy Wilgi 75 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. KW WA6M/00211586/2. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 198/2018 (5586) z dnia 11 października 2018 r. → Pozycja 44651

Dodano: 2018-10-11 21:15:46 przez Administrator

2018-10-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44372. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, sygn. akt X GUp 303/18. [BMSiG-44286/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Pietrzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 76092906919, sygn. akt X GUp 303/18 syndyk w dniu 30.07.2018 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 197/2018 (5585) z dnia 10 października 2018 r. → Pozycja 44372

Dodano: 2018-10-10 10:37:39 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-10 10:37:51

2018-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16512. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 6/18. [BMSiG-15908/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 6/18, ogłosił upadłość Adama Pietrzaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Wilgi 75, PESEL 76092906919. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt V GU 6/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 77/2018 (5465) z dnia 19 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16512

Dodano: 2018-04-19 10:24:59 przez Administrator

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16512. Pietrzak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 6/18. [BMSiG-15908/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 6/18, ogłosił upadłość Adama Pietrzaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Wilgi 75, PESEL 76092906919. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt V GU 6/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 77/2018 (5465) z dnia 19 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16512

Dodano: 2018-04-19 10:24:53 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK