Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPochmara Sylwia w upadłości likwidacyjnej (Gdańsk)

Dane Upadłego

  • Upadły: Pochmara Sylwia
  • Adres: , Gdańsk
  • Województwo: Pomorskie
  • PESEL: 76051712508,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 106/18 of/P
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 58/18
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-07
  • Sędzia Komisarz: ASR Łukasz Piotrowicz

Dane Syndyka

2020-03-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16047. Pochmara Sylwia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/18 of/P. [BMSiG-15568/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Pochmara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76051712508, sygn. akt VI GUp 106/18 of/P, zawiadamia, że syndyk masy upadłości Sylwii Pochmara przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 12 marca 2020 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości przedłożony Sędziemu Komisarzowi w dniu 12 marca 2020 r., można przeglądać w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16047

Dodano: 2020-03-23 09:21:30 przez Administrator

2019-10-29 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 55757. Pochmara Sylwia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/18 of. [BMSiG-55482/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Pochmara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 106/18 of, ogłasza, że w dniu 7 października 2019 r. została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego istnieje możliwość złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 210/2019 (5849) z dnia 29 października 2019 r. → Pozycja 55757

Dodano: 2019-10-29 11:00:27 przez Administrator

2019-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 13946. Pochmara Sylwia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/18 of. [BMSiG-13260/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Pochmara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 106/18 of, ogłasza, że w dniu 28 lutego 2019 r. została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego istnieje możliwość złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 53/2019 (5692) z dnia 15 marca 2019 r. → Pozycja 13946

Dodano: 2019-03-15 10:14:21 przez Administrator

2018-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50024. Pochmara Sylwia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/18of/P. [BMSiG-49570/2018]

Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Sylwii Pochmara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn.akt VI GUp 106/18of/P ukończono opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Gdańsku, ul. Knyszyńska 1, objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00126374/4, wchodzący w skład masy upadłości. Poucza się, iż zgodnie z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia do Sędziego Komisarza na adres: Sędzia Komisarz Asesor Łukasz Piotrowicz, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, wraz z podaniem sygn. akt VI GUp 106/18of/P i wskazaniem osoby upadłego. Złożony do akt operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku w godzinach urzędowania Sądu. Syndyk masy upadłości Sylwii Pochmara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn. akt VI GUp 106/18of/P, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 917/3 o obszarze 835 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 192,69 m2 w tym garaż dwustanowiskowy o powierzchni 35,92 m2 objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00126374/4. Cena oszacowania wynosi 527 172,00 zł, zaś 1/2 udziału prawa własności nieruchomości wynosi 263 586,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), wchodzący w skład masy upadłości. Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu oraz ogólne informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej: wieslawa-dziewonska@wp.pl pod nr tel. 606 390 237. Termin wnoszenia wadium w wysokości 10% ceny oszacowania 26 358,60 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 60/100) i składania ofert zgodnie z warunkami przetargu wyznaczono do 13 grudnia 2018 r. Termin posiedzenia jawnego w przedmiocie przetargu wyznaczono na dzień 17 grudnia 2018 r., godz. 940, sala B 65, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 221/2018 (5609) z dnia 15 listopada 2018 r. → Pozycja 50024

Dodano: 2018-11-15 20:35:16 przez Administrator

2018-11-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 49026. Pochmara Sylwia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/18of/P. [BMSiG-48582/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Sylwii Pochmara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod sygn. akt VI GUp 106/18of/P, ukończono opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Gdańsku, ul. Knyszyńska 1, objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00126374/4, wchodzący w skład masy upadłości. Poucza się, iż zgodnie z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia do Sędziego Komisarza na adres: Sędzia Komisarz Asesor Łukasz Piotrowicz, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, wraz z podaniem sygn.akt VI GUp 106/18of/P i wskazaniem osoby upadłego. Złożony do akt operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. Syndyk masy upadłości Sylwii Pochmara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod sygn.akt VI GUp 106/18of/P, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 917/3 o obszarze 835 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 192,69 m2 w tym garaż dwustanowiskowy o powierzchni 35,92 m2 objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00126374/4. Cena oszacowania wynosi 527 172,00 zł, zaś 34 udziału prawa własności nieruchomości wynosi 263 586,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), wchodzący w skład masy upadłości. Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu oraz ogólne informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej: wieslawa-dziewonska@wp.pl pod nr tel. 606 390 237. Termin wnoszenia wadium w wysokości 10% ceny oszacowania 26 358,60 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 60/100) i składania ofert zgodnie z warunkami przetargu wyznaczono do 13 grudnia 2018 r. Termin posiedzenia jawnego w przedmiocie przetargu wyznaczono na dzień 17 grudnia 2018 r., godz. 940, sala B65, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 217/2018 (5605) z dnia 08 listopada 2018 r. → Pozycja 49026

Dodano: 2018-11-08 21:33:40 przez Administrator

2018-11-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 49027. Pochmara Sylwia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/18of/P. [BMSiG-48584/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Sylwii Pochmara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn. akt VI GUp 106/18of/P ukończono opis i oszacowanie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 60, o powierzchni użytkowej 63,40 m2 , zlokalizowany w Gdańsku, ul. Biegańskiego nr 13, i udziałem 140265/10000000 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00173017/8, która stanowi prawo własności działek gruntu nr 230/44, 2306, 2307/1 obszaru 8.833 m 2, a także części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wchodzącego w skład masy upadłości. Poucza się, iż zgodnie z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia do Sędziego Komisarza na adres: Sędzia Komisarz Asesor Łukasz Piotrowicz, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10,80-126 Gdańsk, wraz z podaniem sygn. akt VI GUp 106/18of/P i wskazaniem osoby upadłego. Złożony do akt operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. Syndyk masy upadłości Sylwii Pochmara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn. akt VI GUp 106/18of/P w trybie art. 320 Prawa upadłościowego ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 60, o powierzchni użytkowej 63,40 m 2, zlokalizowany w Gdańsku, ul. Biegańskiego nr 13, i udziałem 140265/10000000 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00173017/8, która stanowi prawo własności działek gruntu nr 230/44, 2306, 2307/1 obszaru 8.833 m 2 a także części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę oszacowania 293.292,00 zł, zaś 1/2 udziału prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wynosi 146 646,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych), wchodzącego w skład masy upadłości. Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu oraz ogólne informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej: wieslawa-dziewonska@wp.pl pod nr tel. 606 390 237. Termin wnoszenia wadium w wysokości 10% ceny oszacowania 14 664,60 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100) i składania ofert zgodnie z warunkami przetargu wyznaczono do 13 grudnia 2018 r. Termin posiedzenia jawnego w przedmiocie przetargu wyznaczono na dzień 17 grudnia 2018 r., godz. 920, sala B 65, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 217/2018 (5605) z dnia 08 listopada 2018 r. → Pozycja 49027

Dodano: 2018-11-08 21:34:01 przez Administrator

2018-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27955. Pochmara Sylwia. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 58/18, VI GUp 106/18 of/P. [BMSiG-27447/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. ogłosił upadłość Sylwii Pochmara, zamieszkałej w Gdańsku, ul. Knyszyńska 1, nr ewidencyjny PESEL 76051712508, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Na Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wyznaczono Łukasza Piotrowicza. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską, nr licencji 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie sygn. akt VI GUp 106/18 of/P. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, że postępowanie to ma charakter główny. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 123/2018 (5511) z dnia 27 czerwca 2018 r. → Pozycja 27955

Dodano: 2018-06-27 09:54:21 przez Administrator

2018-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27955. Pochmara Sylwia. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 58/18, VI GUp 106/18 of/P. [BMSiG-27447/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. ogłosił upadłość Sylwii Pochmara, zamieszkałej w Gdańsku, ul. Knyszyńska 1, nr ewidencyjny PESEL 76051712508, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Na Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wyznaczono Łukasza Piotrowicza. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską, nr licencji 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie sygn. akt VI GUp 106/18 of/P. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, że postępowanie to ma charakter główny. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 123/2018 (5511) z dnia 27 czerwca 2018 r. → Pozycja 27955

Dodano: 2018-06-27 09:54:16 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK