Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPowęska Urszula w upadłości likwidacyjnej (Studzieniec)

Dane Upadłego

 • Upadły: Powęska Urszula
 • Adres: , Studzieniec
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 87030601366,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 122/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 119/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-28
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37474. Powęska Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 122/19. [BMSiG-37517/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał II uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Urszuli Powęski (sygn. akt V GUp 122/19) oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. II uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 - salka nr 3 (parter). P

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37474

Dodano: 2020-07-29 10:14:04 przez Administrator

2020-07-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37258. Powęska Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 122/19. [BMSiG-37151/2020]

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 122/19, sprzeda z wolnej ręki w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert: - działki nr 116, o pow. 20 a, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW TB1S/00064037/4, położonej w Studzieńcu, Gmina Pysznica, za co najmniej 2/3 wartości oszacowania, tj za 3.800,00 zł (trzy tysiące osiemset złotych), - 1/2 części działki nr 529, o pow. 20 a (cała działka to 40 a), dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW TB1S/00064040/8, położonej w Studzieńcu, Gmina Pysznica, za conajmniej 2/3 wartości oszacowania tej części działki, tj za 2.370,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 14.08.2020 r. na rachunek bankowy Syndyka: Lech Baran 37-403 Pysznica, ul. Wolności 398, nr rachunku 51 1930 1233 3730 0727 2866 0002, z dopiskiem - wadium, zakup działki, sygn. akt V GUp 122/19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2020 r., a wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. Wybór oferenta podlega zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. Więcej informacji pod nr telefonu 600 279 217.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 145/2020 (6035) z dnia 28 lipca 2020 r. → Pozycja 37258

Dodano: 2020-07-28 22:06:36 przez Administrator

2020-03-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 13327. Powęska Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 122/19. [BMSiG-12794/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał I uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Urszuli Powęski (sygn. akt V GUp 122/19), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego Komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4, sala nr 3 (parter).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 048/2020 (5938) z dnia 10 marca 2020 r. → Pozycja 13327

Dodano: 2020-03-10 10:38:17 przez Administrator

2019-07-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36464. Powęska Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 122/19. [BMSiG-36218/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Powęska, zam. w Studzieńcu, sygn. akt V GUp 122/19, Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 122/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36464

Dodano: 2019-07-12 11:05:01 przez Administrator

2019-06-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31364. Powęska Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 122/19. [BMSiG-30962/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że został sporządzony i przekazany Sędziemu Komisarzowi operat szacunkowy majątku Upadłej Urszuli Powęska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 122/19, określający wartość rynkową nieruchomości gruntowych niezabudowanych, tj. działek nr 116 oraz nr 529 położonych w miejscowości Studzieniec, w gminie Pysznica, powiecie stalowowolskim, stanowiących prawo własności Upadłej. Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 114/2019 (5753) z dnia 13 czerwca 2019 r. → Pozycja 31364

Dodano: 2019-06-14 11:15:03 przez Administrator

2019-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13328. Powęska Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 119/19, V GUp 122/19. [BMSiG-12743/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie V GU 119/19 postanawia:
I. ogłosić upadłość Urszuli Powęski, numer PESEL 87030601366, zam.: Studzieniec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy;
III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Lecha Barana, numer licencji 276;
IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 122/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 51/2019 (5690) z dnia 13 marca 2019 r. → Pozycja 13328

Dodano: 2019-03-13 10:35:28 przez Administrator

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13328. Powęska Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 119/19, V GUp 122/19. [BMSiG-12743/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie V GU 119/19 postanawia:
I. ogłosić upadłość Urszuli Powęski, numer PESEL 87030601366, zam.: Studzieniec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy;
III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Lecha Barana, numer licencji 276;
IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 122/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 51/2019 (5690) z dnia 13 marca 2019 r. → Pozycja 13328

Dodano: 2019-03-13 10:35:22 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK