PRODUCTION CARE GROUP Sp. z o.o.

PRODUCTION CARE GROUP Sp. z o.o. (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: PRODUCTION CARE GROUP Sp. z o.o.
 • Adres: Pl. Czerwca 1976 r 2/310, 02-495 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000621312
 • NIP: 5223064784
 • Regon:364643090

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XVIII GUp 237/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-11-25
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25037. PRODUCTION CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000621312. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2016 r., sygn. akt XVIII GUp 237/20. [BMSiG-24574/2022]

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2022 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Production Care Group sp. z o.o. w upadłości (nr KRS 0000621312) prowadzonego pod sygn. akt XVIII GUp 237/20. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25037
 • Dodano: 2022-05-11 17:58:37
 • Administrator

2021-04-26 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26908. PRODUCTION CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000621312. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2016 r., sygn. akt XVIII GUp 237/20. [BMSiG-25672/2021]

Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 237/20) Production Care Group sp. z o.o. w upadłości (nr KRS 0000621312) syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 30 marca 2021 r. listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie (art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 79/2021 (6224) z dnia 26 kwietnia 2021 r. → Pozycja 26908
 • Dodano: 2021-04-26 12:19:00
 • Administrator

2020-12-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 72449. PRODUCTION CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000621312. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2016 r., sygn. akt XVIII GU 994/20, XVIII GUp 237/20. [BMSiG-72783/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XVIII GU 994/20, postanowił:
1) ogłosić upadłość Production Care Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000621312),
2) określić, że funkcję Sędziego Komisarza oraz funkcję zastępcy Sędziego Komisarza będą pełnili Sędziowie,
3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609),
4) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XVIII GUp 237/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 246/2020 (6136) z dnia 17 grudnia 2020 r. → Pozycja 72449
 • Dodano: 2020-12-17 19:40:59
 • Administrator

2020-11-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 72449. PRODUCTION CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000621312. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2016 r., sygn. akt XVIII GU 994/20, XVIII GUp 237/20. [BMSiG-72783/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XVIII GU 994/20, postanowił:
1) ogłosić upadłość Production Care Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000621312),
2) określić, że funkcję Sędziego Komisarza oraz funkcję zastępcy Sędziego Komisarza będą pełnili Sędziowie,
3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609),
4) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XVIII GUp 237/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 246/2020 (6136) z dnia 17 grudnia 2020 r. → Pozycja 72449

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-12-17 19:40:50
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK