Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPROGRES INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: PROGRES INVESTMENT S.A.
 • Adres: Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000367145,     NIP: 9522097871,     Regon:142613280

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 384/15
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 573/15
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2015-08-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Dane Syndyka

2020-02-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7334. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt XIX GUp 46/19. [BMSiG-7005/2020]

Syndyk masy upadłości Progres Investment S.A. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIX GUp 46/19, ogłasza przetarg na nabycie PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKI O NR EW. 21/1 ORAZ 21/2 o łącznej pow. 4.000 m2 , położonej we wsi Lipiny (woj. mazowieckie), dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą za nr SI1G/00035697/5
1. Opis przedmiotu sprzedaży: nieruchomości położone przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wiejską, tereny o walorach krajobrazowych i przyrodniczych, przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO- -AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.
3. Cena wywoławcza: 81.000,00 zł brutto (65.853,66 zł + należny podatek VAT 23%).
4. Warunki sprzedaży: Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2020 r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
6. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 21 lutego 2020 r. włącznie wadium w kwocie 8.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
7. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757, w godz. 1000-1600. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
8. Termin otwarcia ofert: W dniu 25 lutego 2020 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali rozpraw nr A14, o godz. 1315, syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.
9. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7334

Dodano: 2020-02-11 17:42:06 przez Administrator

2020-02-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7335. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt XIX GUp 46/19. [BMSiG-7008/2020]

Syndyk masy upadłości Progres Investment S.A. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIX GUp 46/19, ogłasza przetarg na nabycie PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKI O NR EW. 3 ORAZ 4/4 o łącznej pow. 34.178 m2 , położonej we wsi Lipiny (woj. mazowieckie), dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą za nr SI1G/00035697/5
1. Opis przedmiotu sprzedaży: nieruchomości położone przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wiejską, tereny o walorach krajobrazowych i przyrodniczych, teren o funkcji rekreacyjno-turystycznej.
2. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.
3. Cena wywoławcza: 530.000,00 zł brutto (430.894,31 zł + należny podatek VAT 23%).
4. Warunki sprzedaży: Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2020 r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
6. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 21 lutego 2020 r. włącznie wadium w kwocie 53.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
7. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757, w godz. 1000-1600. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
8. Termin otwarcia ofert: W dniu 25 lutego 2020 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali rozpraw nr A14, o godz. 1310, syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.
9. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7335

Dodano: 2020-02-11 17:42:25 przez Administrator

2019-05-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22949. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt X GUp 384/15. [BMSiG-22346/2019]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 384/15 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 86/2019 (5725) z dnia 06 maja 2019 r. → Pozycja 22949

Dodano: 2019-05-06 10:41:03 przez Administrator

2019-03-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15969. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt X GUp 384/15. [BMSiG-15306/2019]

Syndyk masy upadłości Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 384/15 ogłasza przetarg na nabycie PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM, WOLNOSTOJĄCYM o pow. 300,00 m2 , o pow. gruntu 2735 m2 , położonej we wsi Jankówka (woj. małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą za nr KR1I/00012058/6
1. Opis przedmiotu sprzedaży: budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, z garażem w obrysie budynku, niepodpiwniczony, położony przy drodze wojewódzkiej ok. 6 km od Wieliczki, otoczenie stanowią tereny o podobnym charakterze oraz las.
2. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.
3. Cena wywoławcza: 250.000,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
4. Warunki sprzedaży: Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2019 r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
6. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 22 kwietnia 2019 r. włącznie wadium w kwocie 25.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
7. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757, w godz. 1000-1600. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
8. Termin otwarcia ofert: W dniu 24 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali rozpraw nr A119, o godz. 0910, syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.
9. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 60/2019 (5699) z dnia 26 marca 2019 r. → Pozycja 15969

Dodano: 2019-03-28 07:47:14 przez Administrator

2018-11-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 51155. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt X GUp 384/15. [BMSiG-50941/2018]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 15 października 2018 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 384/15 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 225/2018 (5613) z dnia 21 listopada 2018 r. → Pozycja 51155

Dodano: 2018-11-21 10:43:25 przez Administrator

2018-06-18 Inne

Poz. 26188. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt X GUp 384/15. [BMSiG-25555/2018]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 384/15 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r. Sędzia komisarz dokonał reasumpcji postanowienia z dnia 3 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty i postanowił zatwierdzić dokonany przez syndyka masy upadłości wybór oferty złożonej przez Bogusława Tatuń (PESEL: 60101309433), Barbarę Tatuń (PESEL: 62110407427), Artura Tatuń (PESEL: 88042510459), Sebastiana Tatuń (PESEL: 88042506215), Marcina Tatuń (PESEL: 84062716972) i Katarzynę Tatuń (PESEL: 85021705163) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym o pow. 360,90 m2 , o powierzchni gruntu 1561 m2 , położonej w Wólce Radzymińskiej przy ul. Szkolnej 84a, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod nr WA1L/00000851/3 za kwotę 655.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy) brutto, określając termin zawarcia umowy sprzedaży na trzy miesiące od dnia wydania prawomocnego postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26188

Dodano: 2018-06-18 19:01:42 przez Administrator

2018-05-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 19481. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt X GUp 384/15. [BMSiG-18783/2018]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 384/15 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 90/2018 (5478) z dnia 10 maja 2018 r. → Pozycja 19481

Dodano: 2018-05-10 23:44:22 przez Administrator

2017-06-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21989. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt X GUp 384/15. [BMSiG-21609/2017]

OBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 384/15 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego komisarza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 109/2017 (5246) z dnia 07 czerwca 2017 r. → Pozycja 21989

Dodano: 2017-06-08 07:14:08 przez Administrator

2016-12-28 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35097. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt X GUp 384/15. [BMSiG-35503/2016]

OBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 384/15 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 250/2016 (5135) z dnia 28 grudnia 2016 r. → Pozycja 35097

Dodano: 2016-12-28 19:32:14 przez Administrator

2015-08-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2015 r. (sygnatura akt X GU 573/15) ogłosił upadłość Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt X GUp 384/15), obejmującą likwidację majątku dłużnika, Sędzią komisarzem ustanowił SSR Pawła Stosio, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 2 miesięcy od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 2 miesięcy od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 167/2015 (4798) z dnia 28 sierpnia 2015 r. → Pozycja 12753

Dodano: 2015-08-29 13:49:54 przez Administrator

2015-08-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2015 r. (sygnatura akt X GU 573/15) ogłosił upadłość Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt X GUp 384/15), obejmującą likwidację majątku dłużnika, Sędzią komisarzem ustanowił SSR Pawła Stosio, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 2 miesięcy od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 2 miesięcy od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 167/2015 (4798) z dnia 28 sierpnia 2015 r. → Pozycja 12753

Pliki do pobrania

Dodano: 2015-08-29 13:49:43 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2015-08-29 13:50:09

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK