Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPych Jacek w upadłości likwidacyjnej (Ostrów Mazowiecki)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pych Jacek
 • Adres: , Ostrów Mazowiecki
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 67010712879,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 152/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 149/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-04
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Kołodziej-Dubowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Alfreda Falak
 • Numer licencji: 415
 • Adres: E. Ciołka 8/103, 01-402 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 721 001 370

2019-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2353. Pych Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. [BMSiG-1536/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4185 o powierzchni 661 m2 z obrębu 0001, położonej przy ul. Konopnickiej 8 w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Na przedmiotowej działce znajduje się murowany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 92,00 m2 , powierzchni użytkowej 151,50 m2 oraz budynek niemieszkalny-garaż. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OS1M/00036284/4. Cena wywoławcza: 282.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)
1. Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2019 r., do godz. 1500, na adres: syndyk masy upadłości Jacka Pych - Alfreda Falak, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa.
2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 152/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jacek Pych w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 10 1090 2590 0000 0001 2162 4043, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GURNTOWEJ ZABUDOWANEJ”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019 roku, o godzinie 1030, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr. tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 10/2018 (5649) z dnia 15 stycznia 2019 r. → Pozycja 2353

Dodano: 2019-01-15 16:17:35 przez Administrator

2019-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2354. Pych Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. [BMSiG-1538/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda 1/2 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1052/1 i 1052/2, położonej przy ul. J. Bema w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Łączna powierzchnia działki wynosi 1,8170 ha z obrębu 0001 Ostrów Mazowiecka. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OS1M/00039901/7. Cena wywoławcza: 163.000,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)
1. Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2019 r., do godz. 1500, na adres: syndyk masy upadłości Jacka Pych - Alfreda Falak, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa.
2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 152/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jacek Pych w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 10 1090 2590 0000 0001 2162 4043, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GURNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019 roku, o godzinie 1100, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr. tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 10/2018 (5649) z dnia 15 stycznia 2019 r. → Pozycja 2354

Dodano: 2019-01-15 16:18:20 przez Administrator

2019-01-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 1291. Pych Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. [BMSiG-674/2019]

Syndyk masy upadłości Jacka Pych informuje, iż ukończył i złożył do akt postępowania upadłościowego (sygn. akt VIII GUp 152/18) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, opis i oszacowanie 1/2 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1052/1 i 1052/2, położonej przy ul. J. Bema w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Łączna powierzchnia działki wynosi 1,8170 ha z obrębu 0001 Ostrów Mazowiecka. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OS1M/00039901/7. W terminie tygodnia od dnia ukazania niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 6/2019 (5645) z dnia 9 stycznia 2019 r. → Pozycja 1291

Dodano: 2019-01-09 17:34:19 przez Administrator

2019-01-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 1292. Pych Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. [BMSiG-676/2019]

Syndyk masy upadłości Jacka Pych informuje, iż ukończył i złożył do akt postępowania upadłościowego (sygn. akt VIII GUp 152/18) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, opis i oszacowanie prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4185 o powierzchni 661 m2 z obrębu 0001, położonej przy ul. Konopnickiej 8 w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Na przedmiotowej działce znajduje się murowany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 92,00 m2 , powierzchni użytkowej 151,50 m2 oraz budynek niemieszkalny - garaż. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OS1M/00036284/4. W terminie tygodnia od dnia ukazania niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 6/2019 (5645) z dnia 9 stycznia 2019 r. → Pozycja 1292

Dodano: 2019-01-09 17:35:01 przez Administrator

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40805. Pycha Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 149/18, VIII GUp 152/18. [BMSiG-40746/2018]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 149/18 postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Pycha, zamieszkałego: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 44/19, PESEL 67010712879, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 152/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40805

Dodano: 2018-09-20 11:55:16 przez Administrator

2018-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40805. Pycha Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 149/18, VIII GUp 152/18. [BMSiG-40746/2018]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 149/18 postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Pycha, zamieszkałego: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 44/19, PESEL 67010712879, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 152/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40805

Dodano: 2018-09-20 11:55:10 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK