Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęREALTYCO S.A. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: REALTYCO S.A.
 • Adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 93/B3, 02-777 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000510755,     NIP: 9512258775,     Regon:141493915

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 840/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1117/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Arkadiusz Zagrobelny

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Artur Jędrych
 • Numer licencji: 394
 • Adres: Al. Jerozolimskie 133/133, 02-304 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 606 856 685

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42540. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt XIX GUp 279/19. [BMSiG-42409/2019]

Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 93 lok. B3, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład, którego wchodzą następujące składniki majątku:
a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U3) o powierzchni 5285,60 m2 oraz udział o wielkości 528560/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451837/3, - nieruchomość lokalowa (odrębną własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażu) o powierzchni 1778,11 m2 oraz udział o wielkości 177811/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451836/6,
b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO:
- prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów,
- ruchomości,
- dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne.
W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 30.000.000,- zł brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000.000,- zł (słownie: trzy miliony złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro - sygn. akt XIX GUp 279/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 279/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 października 2019 roku, o godzinie 1500, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka Tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka: Al. Jerozolimskie 133 lok. 133 Warszawa, w godz. 900- 1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 279/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42540

Dodano: 2019-08-17 14:29:18 przez Administrator

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42541. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt XIX GUp 279/19. [BMSiG-42413/2019]

Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 85, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład, którego wchodzą następujące składniki majątku: a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu - biurowo/usługowo/handlowego - oznaczonego jako nr U2) o powierzchni 4389,75 m2 oraz udział o wielkości 438975/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA5M/00447432/4, - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażowe) o powierzchni 2279,60 m2 oraz udział o wielkości 227960/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA5M/00444618/1.
Nieruchomości, o których mowa wyżej położone w budynku przy al. KEN 85 tworzą funkcjonalną całość, umownie
- marketingowo określaną przez Upadłego jako tzw. GALERIA METRO BIS.
b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO BIS: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, - ruchomości,
- dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 22.000.000,- zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.200.000,- zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro Bis - sygn. akt XIX GUp 279/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 279/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO BIS” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 października 2019 roku, o godzinie 1500, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka - tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133, Warszawa w godz. 900-1700 oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 279/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42541

Dodano: 2019-08-17 14:29:38 przez Administrator

2019-06-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 30455. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-30246/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Realtyco S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 840/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniach: - 30.04.2019 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności, - 10.05.2019 r. trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, - 15.05.2019 r. czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. Stosownie do brzmienia art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 111/2019 (5750) z dnia 10 czerwca 2019 r. → Pozycja 30455

Dodano: 2019-06-10 10:46:32 przez Administrator

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20983. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-20338/2019]

Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy alei Komisji Edukacji Narodowej 85, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład, którego wchodzą następujące składniki majątku:
a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: Nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu - biurowo/usługowo/handlowego - oznaczonego jako nr U2), o powierzchni 4389,75 m2 , oraz udział o wielkości 438975/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA5M/00447432/4, nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażowe), o powierzchni 2279,60 m2 , oraz udział o wielkości 227960/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA5M/00444618/1. Nieruchomości, o których mowa wyżej położone w budynku przy al. KEN 85 tworzą funkcjonalną całość, umownie - marketingowo określaną przez Upadłego jako tzw. GALERIA METRO BIS;
b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO BIS: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, - ruchomości, - dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 25.000.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro Bis - sygn. akt. X GUp 840/17”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 840/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO BIS” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 czerwca 2019 roku, o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka - tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133, Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 840/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20983

Dodano: 2019-04-19 21:45:14 przez Administrator

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20984. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-20347/2019]

Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy alei Komisji Edukacji Narodowej 93 lok. B3, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład którego wchodzą następujące składniki majątku:
a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U3) o powierzchni 5285,60 m2 oraz udział o wielkości 528560/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451837/3, - nieruchomość lokalowa (odrębną własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażu) o powierzchni 1778,11 m2 oraz udział o wielkości 177811/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451836/6,
b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, - ruchomości, - dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 34.000.000 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.400.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro - sygn. akt. X GUp 840/17”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 840/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 czerwca 2019 roku o godzinie 1000 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka - tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133, Warszawa, w godz. 900-1700 oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 840/17 - w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20984

Dodano: 2019-04-19 21:45:29 przez Administrator

2019-01-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 4731. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-4047/2019]

Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości („Upadły”). Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości (NIP 9512258775, KRS 0000510755), w skład którego wchodzą:
a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu - biurowo/usługowo/handlowego - oznaczonego jako nr U2) o powierzchni 4389,75 m2 oraz udział o wielkości 438975/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy Al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA5M/00447432/4, - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażowe) o powierzchni 2279,60 m2 oraz udział o wielkości 227960/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy Al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA5M/00444618/1. Nieruchomości, o których mowa wyżej położone w budynku przy Al. KEN 85 tworzą funkcjonalną całość, umownie - marketingowo określaną przez Upadłego jako tzw. GALERIA METRO BIS.
b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO BIS: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, - ruchomości, - dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 28.000.000,- zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych). Sprzedaż nie podlega podatkowi VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.800.000,- zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro Bis - sygn. akt. X GUp 840/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 840/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO BIS” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 marca 2019 r., o godzinie 1030, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 120. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka - tel. +48(0) 22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133, Warszawa w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 840/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 19/2018 (5658) z dnia 28 stycznia 2019 r. → Pozycja 4731

Dodano: 2019-01-28 13:15:15 przez Administrator

2019-01-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 4732. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-4061/2019]

Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości („Upadły”). Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości (NIP 9512258775, KRS 0000510755), w skład którego wchodzą:
a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U3) o powierzchni 5285,60 m2 oraz udział o wielkości 528560/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy Al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA2M/00451837/3, - nieruchomość lokalowa (odrębną własność lokalu oznaczonego jako nr U1-pomieszczenie garażu) o powierzchni 1778,11 m2 oraz udział o wielkości 177811/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy Al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA2M/00451836/6,
b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, - ruchomości, - dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 38.000.000,- zł brutto (słownie: trzydzieści osiem milionów złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.800.000,- zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro - sygn. akt. X GUp 840/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 840/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 marca 2019 r., o godzinie 1100, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 120. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka Tel. +48(0) 22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 840/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 19/2018 (5658) z dnia 28 stycznia 2019 r. → Pozycja 4732

Dodano: 2019-01-28 13:15:48 przez Administrator

2018-11-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 51780. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-51545/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Realtyco S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 840/17, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 9 listopada 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie (pokój 243B) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. Stosownie do brzmienia art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 227/2018 (5615) z dnia 23 listopada 2018 r. → Pozycja 51780

Dodano: 2018-11-23 11:08:28 przez Administrator

2018-10-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 44137. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-43962/2018]

Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy alei Komisji Edukacji Narodowej 85, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład którego wchodzą następujące składniki majątku:
a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości:
- nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu
- biurowo/usługowo/handlowego
- oznaczonego jako nr U2) o powierzchni 4389,75 m2 oraz udział o wielkości 438975/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA5M/00447432/4, nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr Ul - pomieszczenie garażowe) o powierzchni 2279,60 m2 oraz udział o wielkości 227960/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie gmina Miasto Stołeczne Warszawa, dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA5M/00444618/1. Nieruchomości, o których mowa wyżej, położone w budynku przy al. KEN 85 tworzą funkcjonalną całość, umownie - marketingowo określaną przez Upadłego jako tzw. GALERIA METRO BIS.
b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO BIS:
- prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, ruchomości,
- dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne.
W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 32.500.000 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 840/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 840/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO BIS” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 listopada 2018 roku, o godzinie 1100, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa w sali nr 119. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 840/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 196/2018 (5584) z dnia 09 października 2018 r. → Pozycja 44137

Dodano: 2018-10-09 20:17:33 przez Administrator

2018-10-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 44139. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-43965/2018]

Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy alei Komisji Edukacji Narodowej 93 lok. B3, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład którego wchodzą następujące składniki majątku:
a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U3) o powierzchni 5285,60 m2 oraz udział o wielkości 528560/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451837/3,
- nieruchomość lokalowa (odrębną własność lokalu oznaczonego jako nr Ul-pomieszczenie garażu) o powierzchni 1778,11 m2 oraz udział o wielkości 177811/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451836/6,
b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, ruchomości, - dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 44.400.000 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 840/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 840/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 listopada 2018 roku, o godzinie 1130, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 840/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 196/2018 (5584) z dnia 09 października 2018 r. → Pozycja 44139

Dodano: 2018-10-09 20:18:18 przez Administrator

2018-04-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 18302. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-17541/2018]

Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w całości pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy alei Komisji Edukacji Narodowej 93 lok. B3, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład, którego wchodzą następujące składniki majątku:
a) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa);
b) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U3) o powierzchni 5285,60 m2 oraz udział o wielkości 528560/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451837/3, - nieruchomość lokalowa (odrębną własność lokalu oznaczonego jako nr U1-pomieszczenie garażu) o powierzchni 1778,11 m2 oraz udział o wielkości 177811/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, poło- żona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451836/6, - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu - biurowo/usługowo/handlowego - oznaczonego jako nr U2) o powierzchni 4389,75 m2 oraz udział o wielkości 438975/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, poło- żona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA5M/00447432/4, - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażowe) o powierzchni 2279,60 m2 oraz udział o wielkości 227960/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, poło- żona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA5M/00444618/1. Nieruchomości, o których mowa wyżej położone w budynku przy al. KEN 93 tworzą funkcjonalną całość, umownie marketingowo określaną przez Upadłego jako tzw. GALERIA METRO, zaś nieruchomości, o których mowa wyżej, położone w budynku przy al. KEN 85 tworzą funkcjonalną całość, umownie - marketingowo określaną przez Upadłego jako tzw. GALERIA METRO BIS; c) prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów;
d) wierzytelności; e) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
f) tajemnice przedsiębiorstwa. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 100.694.392 zł brutto (słownie: sto milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 840/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2018 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 840/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 24 maja 2018 roku, o godzinie 1430, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 840/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 84/2018 (5472) z dnia 30 kwietnia 2018 r. → Pozycja 18302

Dodano: 2018-04-30 18:08:30 przez Administrator

2018-04-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 15397. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-14596/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Realtyco S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 840/17, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 28 marca 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. Stosownie do brzmienia art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 72/2018 (5460) z dnia 12 kwietnia 2018 r. → Pozycja 15397

Dodano: 2018-04-12 21:34:06 przez Administrator

2018-03-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 12591. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-11998/2018]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Realtyco S.A. w upadłości (sygn. akt X GUp 840/17) został złożony do akt postępowania upadłościowego w dniu 14 marca 2018 r. opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego Komisarza, przesyłając je na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 59/2018 (5447) z dnia 23 marca 2018 r. → Pozycja 12591

Dodano: 2018-03-23 16:12:42 przez Administrator

2017-10-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40720. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GU 1117/16. [BMSiG-40942/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1117/16 postanowił:
1. ogłosić upadłość REALTYCO S.A. w Warszawie (02-777), z siedzibą przy al. Komisji Edukacji Narodowej nr 93 lok. B3, KRS: 0000510755;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Artura Jędrych, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 394;
5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 rok w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 211/2017 (5348) z dnia 31 października 2017 r. → Pozycja 40720

Dodano: 2017-11-02 20:36:25 przez Administrator

2017-10-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40720. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GU 1117/16. [BMSiG-40942/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1117/16 postanowił:
1. ogłosić upadłość REALTYCO S.A. w Warszawie (02-777), z siedzibą przy al. Komisji Edukacji Narodowej nr 93 lok. B3, KRS: 0000510755;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Artura Jędrych, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 394;
5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 rok w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 211/2017 (5348) z dnia 31 października 2017 r. → Pozycja 40720

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-11-02 20:36:16 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK