Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęREDAN Kierzkowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: REDAN Kierzkowski Grzegorz
 • Adres: J. Miklaszewskiego 1/63, 02-776 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 54031205615,     NIP: 5210408879,     Regon:002041256

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1111/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 201/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Paweł Siwik
 • Numer licencji: 1148
 • Adres: ul. Łomiańska 14A m.3, 01-685 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 694 193 250

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62102. Kierzkowski Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1111/19. [BMSiG-61795/2019]

Syndyk masy upadłości Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz w upadłości z siedzibą w Warszawie, nr PESEL 54031205615, nr NIP 5210408879, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIX GUp 1111/19, obwieszcza o sprzedaży:
1. ruchomości w postaci prac malarskich wyszczególnionych w „Opinii-Wycenie” z dnia 27 sierpnia 2019 r. sporządzonej przez biegłego sądowego w osobie Joanny Tarnawskiej w zakresie specjalności - dzieła sztuki i antyki (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne) za cenę łączną nie niższą niż 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy) netto i ceny jednostkowe nie niższe niż wskazane w wycenie;
2. ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego i wyposażenia, wyszczególnionych w Tabeli nr 1 w „Opinii dotyczącej wyceny ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego i butów” z dnia 21 sierpnia 2019 r., sporządzonej przez biegłego sądowego w osobie dr inż. Witolda Kornackiego, biegłego sądowego w zakresie elektroniki - informatyki i wyceny przedsiębiorstw za cenę łączną nie niższą niż 1.176,00 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć złotych i zero groszy) netto i ceny jednostkowe nie niższe niż wskazane w wycenie;
3. ruchomości w postaci butów, wyszczególnionych w Tabeli nr 2 w „Opinii dotyczącej wyceny ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego i butów” z dnia 21 sierpnia 2019 r., sporządzonej przez biegłego sądowego w osobie dr inż. Witolda Kornackiego, biegłego sądowego w zakresie elektroniki - informatyki i wyceny przedsiębiorstw za cenę łączną nie niższą niż 59.482,04 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i cztery grosze) netto i ceny jednostkowe nie niższe niż wskazane w wycenie;
4. samochodu osobowego marki SKODA Favorit 135, nr rej. WU31406, nr VIN: TMBAEA300P0628179, za cenę nie niższą niż 525,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych) brutto. Termin przeprowadzenia aukcji wyznaczony został na dzień 18 grudnia 2019 r., odpowiednio w godzinach godz. 900, 915, 930 oraz 945 w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Szczegółowe informacje podane są w regulaminie aukcji zamieszczonym na stronie internetowej: www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje oraz pod numerem telefonu 22 639 45 55.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62102

Dodano: 2019-12-02 19:44:40 przez Administrator

2019-10-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 52764. Kierzkowski Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1111/19. [BMSiG-52311/2019]

Syndyk masy upadłości Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz w upadłości z siedzibą w Warszawie, nr PESEL: 54031205615, nr NIP: 5210408879, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIX GUp 1111/19 obwieszcza o sprzedaży:
1. ruchomości w postaci prac malarskich wyszczególnionych w „Opinii-Wycenie” z dnia 27 sierpnia 2019 r. sporządzonej przez biegłego sądowego w osobie Joanny Tarnawskiej w zakresie specjalności - dzieła sztuki i antyki (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne) za cenę łączną nie niższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i zero groszy) netto i ceny jednostkowe nie niższe niż wskazane w wycenie;
2. ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego i wyposażenia, wyszczególnionych w Tabeli nr 1 w „Opinii dotyczącej wyceny ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego i butów” z dnia 21 sierpnia 2019 r., sporządzonej przez biegłego sądowego w osobie dr. inż. Witolda Kornackiego, biegłego sądowego w zakresie elektroniki - informatyki i wyceny przedsiębiorstw za cenę łączną nie niższą niż 2.352,00 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i zero groszy) netto i ceny jednostkowe nie niższe niż wskazane w wycenie; 3. ruchomości w postaci butów, wyszczególnionych w Tabeli nr 2 w „Opinii dotyczącej wyceny ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego i butów” z dnia 21 sierpnia 2019 r., sporządzonej przez biegłego sądowego w osobie dr inż. Witolda Kornackiego, biegłego sądowego w zakresie elektroniki - informatyki i wyceny przedsiębiorstw za cenę łączną nie niższą niż 69.978,72 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) netto i ceny jednostkowe nie niższe niż wskazane w wycenie. Termin przeprowadzenia aukcji wyznaczony został na dzień 25 października 2019 r., odpowiednio w godzinach godz. 900, 915 oraz 930 w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Szczegółowe informacje podane są w regulaminie aukcji zamieszczonym na stronie internetowej: www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje oraz pod numerem telefonu 22 639 45 55.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 199/2019 (5838) z dnia 14 października 2019 r. → Pozycja 52764

Dodano: 2019-10-14 21:05:36 przez Administrator

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36393. Kierzkowski Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 201/19, XIX GUp 1111/19. [BMSiG-36149/2019]

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 201/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz z siedzibą w Warszawie, nr PESEL: 54031205615, nr NIP: 5210408879. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XIX GUp 1111/19. Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz z siedzibą w Warszawie ma charakter główny. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Pawła Siwik (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 1111/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36393

Dodano: 2019-07-14 11:03:41 przez Administrator

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36393. Kierzkowski Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 201/19, XIX GUp 1111/19. [BMSiG-36149/2019]

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 201/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz z siedzibą w Warszawie, nr PESEL: 54031205615, nr NIP: 5210408879. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XIX GUp 1111/19. Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz z siedzibą w Warszawie ma charakter główny. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Pawła Siwik (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 1111/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36393

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-07-14 11:03:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK